Suunnittelumme seitsemän periaatetta

Raken­nam­me laa­duk­kai­ta ja esteet­ti­siä kote­ja perin­tei­sil­lä, ter­veel­li­sil­lä mene­tel­mil­lä, ilman ter­vey­del­le tai ympä­ris­töl­le hai­tal­li­sia mate­ri­aa­le­ja. Uskom­me vas­tuul­li­siin rat­kai­sui­hin, jot­ka säi­ly­vät suku­pol­vel­ta toi­sel­le.

 

Unii­kit pien­ta­lot

1. Hengittävä massiivirakenne

Hen­git­tä­vä raken­ne sitoo ja luo­vut­taa kos­teut­ta mene­tä­mät­tä omi­nai­suuk­si­aan. Mas­sii­vi­ra­ken­tees­sa yksi yhte­näi­nen puu- tai tii­li­ker­ros huo­leh­tii kai­kis­ta raken­teen kes­kei­sis­tä teh­tä­vis­tä kuor­man kan­ta­mi­ses­ta eris­tä­mi­seen, ja tar­jo­aa halu­tes­sa val­miin sisus­tus­pin­nan. Mui­ta sei­nä­ma­te­ri­aa­le­ja ei mas­sii­vi­ta­loon siis tar­vi­ta. Raken­ne on yksin­ker­tai­nen, vika­sie­toi­nen ja pit­käi­käi­nen.

2. Painovoimainen ilmanvaihto

Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to on luon­nol­li­ses­ti toi­mi­va ja ris­kit­tö­mäm­pi kuin muut rat­kai­sut, jot­ka vaa­ti­vat toi­miak­seen koneel­lis­ta apua. Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to perus­tuu fysii­kan lakei­hin eli sii­hen, että läm­min ilma nousee ylös­päin, vii­leä las­keu­tuu alas­päin. Kor­vausil­ma ote­taan ulko­sei­näs­sä ole­vas­ta räp­pä­näs­tä ja pois­te­taan muu­ra­tun pii­pun kaut­ta.

3. Tuulettuva alapohja

Perin­tei­nen ros­si­poh­ja on raken­nuk­sen ter­veel­li­syy­den ja pit­käi­käi­syy­den näkö­kul­mas­ta jär­ke­vin. Radon­kaa­sut pois­tu­vat, huol­to­työt hel­pot­tu­vat ja mah­dol­li­set put­ki­vuo­dot on hel­pom­pi havai­ta ja kor­ja­ta. Sik­si raken­nam­me kaik­ki talom­me tuu­let­tu­val­le ala­poh­jal­le.

4. Tuulettuva vintti

Tuu­let­tu­van ala­poh­jan lisäk­si tuu­let­tu­va vint­ti pitää talon ter­vee­nä. Eris­tä­mä­tön ullak­ko­ti­la on suo­ma­lai­sen raken­nus­pe­rin­nön todis­ta­ma­na kes­tä­vä ja toi­mi­va rat­kai­su. Kier­tä­vä ilma pitää raken­teet kui­vi­na. Mah­dol­li­set vuo­to­koh­dat on help­po havai­ta ja kor­ja­ta aikai­ses­sa vai­hees­sa.

5. Kalteva katto ja reilut räystäät

Kal­te­va kat­to on kat­to­muo­dois­ta ris­kit­tö­min. Vesi ja lumi pois­tu­vat parem­min kal­te­val­ta pin­nal­ta. Vika­sie­toi­sin on kat­to, johon ei lisä­tä kul­mia tai mui­ta raken­teel­li­sia poik­kea­mia, kuten kat­to­lyh­ty­jä. Räys­täät kul­jet­ta­vat veden raken­tei­den ulot­tu­mat­to­miin ja vähen­tä­vät siten raken­nuk­sen kos­teus­kuor­mi­tus­ta. Suo­men ilmas­to on kos­team­pi kuin ennen. Toi­mi­vat räys­täät ovat siis entis­tä tär­keäm­piä.

6. Tuoteseloste

Trä Kro­nor -kon­sep­tin kotien tuo­te­se­los­te on lyhyt ja help­po ymmär­tää. Se koos­tuu pää­asias­sa luon­non ainek­sis­ta, sil­lä jokai­nen raken­nuk­seen käy­tet­ty pro­ses­soi­tu mate­ri­aa­li lisää asuk­kai­den tur­haa kemi­kaa­li­kuor­maa, ja näin myös ter­vey­son­gel­mien toden­nä­köi­syyt­tä.

7. Katse tulevaisuuteen

Asu­mi­sen muut­tues­sa kotei­hin ja raken­nuk­siin koh­dis­tu­vat tar­peet­kin muut­tu­vat. Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodit ammen­ta­vat raken­nus­me­ne­tel­män­sä perin­tei­ses­tä suo­ma­lai­ses­ta puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja ne raken­ne­taan kes­tä­mään suku­pol­vel­ta toi­sel­le. Taloau­to­maa­tio, säh­kö­au­to­jen lataus­a­se­mat, uusiu­tu­van ener­gian hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suu­det ja muut arkea ja luon­toa aut­ta­vat tek­ni­set rat­kai­sut kuu­lu­vat sik­si olen­nai­se­na osa­na pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me.

Tuusulaan rakennetaan 13 townhouse-kotia Trä Kronor -konseptilla
Tutus­tu tari­naam­me ja lue taus­to­ja Trä Kro­nor -kon­sep­tin syn­ty­mi­sel­le.

Lue lisää