100% lampaanvillaa saumakohtien tiivistämiseen

Moni meis­tä kää­riy­tyy mie­lel­lään kyl­mi­nä kuu­kausi­na 100% vil­laan. Har­va kui­ten­kaan enää muis­taa, että lam­paan­vil­laa on meil­lä­kin perin­tei­ses­ti käy­tet­ty talo­jen eris­teis­sä. Trä Kro­nor -kons­pe­ti­ko­deis­sa palo­tur­val­lis­ta ja ioni­soi­tua lam­paan­vil­laa käy­te­tään eri­lais­ten sau­ma­koh­tien lisä­tii­vis­tä­mi­seen.

Lam­paan­vil­lan luon­tai­set omi­nai­suu­det ovat mel­ko vas­taan­sa­no­mat­to­mia. Puh­das ja uusiu­tu­va luon­non­tuo­te eris­tää hyvin läm­pöä ja se kes­tää hyvin kos­teut­ta tun­tu­mat­ta märäl­tä. Vil­la syt­tyy huo­nos­ti pala­maan kor­keas­sa­kaan läm­pö­ti­las­sa, joten se on luon­tai­ses­ti palo­tur­val­li­nen raken­nus­ma­te­ri­aa­li. Lam­paan­vil­las­sa ei tar­vit­se käyt­tää eril­lis­tä homee­nes­toai­nei­ta, sil­lä vil­lan val­kuai­sai­ne­kui­dut eivät toi­mi homei­tiöil­le otol­li­se­na kas­vua­lus­ta­na.

Vil­lan kera­tii­ni neut­ra­loi mah­dol­li­sia haju­ja. Lisäk­si vil­loi­hin teh­tä­vä ioni­soin­ti puh­dis­taa sen mah­dol­li­sis­ta aller­gi­aa aiheut­ta­vis­ta aine­so­sis­ta sekä vähen­tää vil­lal­le omi­nais­ta lano­lii­nin tuok­sua. Samoin käsit­te­ly tor­juu hyön­tei­siä. Ioni­soin­nis­sa ei käy­te­tä bio­lo­gi­sia tai kemial­li­sia tor­­jun­­ta-ainei­­ta.

Lam­paan­vil­lan ”tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä” vas­taa­vat lam­paat, jot­ka ovat elä­neet vaih­te­le­vis­sa sää­olo­suh­teis­sa ja läm­pö­ti­lois­sa tuhan­sia vuo­sia. Teol­li­sis­ta eris­te­vil­lois­ta poi­ke­ten puh­das lam­paan­vil­la ei sisäl­lä kei­no­te­koi­sia aine­so­sia, eikä sii­tä haih­du sisäil­maan hai­tal­li­sia kemial­li­sia yhdis­tei­tä edes mär­kä­nä.

Ionisoitu villamme tulee itävaltalaiselta perheyritykseltä

Puh­taa­seen raken­ta­mi­seen täh­tää­vä Trä Kro­nor ei halun­nut ottaa tur­hia ris­ke­jä eris­te­ma­te­ri­aa­lin valin­nas­sa, joten tii­vis­te­va­lin­ta ikku­noi­den ja ovien kar­mien ja ele­ment­tien jää­viin rakoi­hin samoin kuin mas­sii­vi­puu­ele­ment­tien sau­ma­koh­tiin on puh­das 100% lam­paan­vil­la.

Kos­ka halusim­me käyt­tää aller­gi­koil­le tur­val­li­sem­paa ioni­soi­tua vil­laa, tulee vil­lae­ris­teem­me Itä­val­las­ta. Yli 50 vuot­ta toi­mi­nut per­hey­ri­tys Iso­le­na on eko­lo­gi­sen eris­tä­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä, joka tekee koti­maas­saan yhteis­työ­tä usei­den ener­­gia- ja ympä­ris­tö­jär­jes­tö­jen kans­sa. Iso­le­nan eris­te­vil­la­tuot­tei­den pai­noa, mit­to­ja ja tiheyt­tä val­vo­taan sään­nöl­li­ses­ti Euro­pean Tech­nical Appro­val -kri­tee­rien mukaan. Ikku­noi­den ja ovien kar­mien ja sei­näe­le­ment­tien väliin jää­viin rakoi­hin käy­täm­me noin käm­me­nen levyis­tä eris­te­nau­haa (Fugen­band). MHM-ele­­ment­­tien väliin tulee puo­les­taan 9mm pak­suis­ta, huo­pa­mais­ta vil­la­le­vyä (Trittschall­filz). Kum­man­kin mate­ri­aa­lin tar­koi­tuk­se­na on paran­taa kotien eris­tys­tä lii­tos­koh­dis­sa, jot­ka ovat hel­pos­ti paik­ko­ja, jois­ta läm­pö kar­kaa.