TRÄ kannustaa rakennusalaa suunnan muutokseen

Haluam­me muut­taa raken­nusa­lan kes­tä­mät­tö­män tilan­teen ja kan­nus­taa koko toi­mia­laa muut­ta­maan suun­taan­sa kes­tä­väm­mäk­si. Tavoit­tee­nam­me on raken­taa kote­ja, jot­ka säi­ly­vät hyvä­kun­toi­si­na ja ter­vei­nä suku­pol­vel­ta toi­sel­le. Käy­täm­me talois­sam­me uusiu­tu­via mate­ri­aa­le­ja ja perin­tei­siä raken­nus­me­ne­tel­miä, joi­den on todis­tet­tu toi­mi­van hyvin ter­veel­lis­ten talo­jen perus­ta­na vuo­si­sa­to­jen ajan.

Raken­ta­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vä teol­li­suus on yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä saas­tut­ta­jis­ta maa­il­mas­sa. Paran­nus­ta nykyi­seen ei ole näkö­pii­ris­sä, sil­lä raken­ta­mi­sen mää­rä on jat­ku­vas­sa kas­vus­sa, ja raken­nus­ten pin­­ta-alan ennus­te­taan perä­ti tuplaan­tu­van vuo­teen 2060 men­nes­sä.

Mie­les­täm­me raken­nus­ten elin­kaa­ri on aivan lii­an lyhyt: on arvioi­tu, että raken­nus­me­ne­tel­mis­tä ja raken­nuk­sen tyy­pis­tä riip­puen talo­jen kes­tä­vyys on vain noin 30–60 vuot­ta. Lyhyt elin­kaa­ri on luon­nol­li­ses­ti yksi mer­kit­tä­vis­tä sei­kois­ta pur­ku­koh­tei­den, ja sitä kaut­ta raken­nus­jät­teen, mää­rän syn­ty­mi­seen. Lisäk­si vain pie­ni osa täs­tä mate­ri­aa­li­mää­räs­tä kier­rä­te­tään.

Haluam­me muut­taa raken­nusa­lan kes­tä­mät­tö­män tilan­teen raken­ta­mal­la talo­ja, jot­ka eivät kes­tä vain 30 vuot­ta, vaan yli 100 vuot­ta. Haluam­me toi­mia esi­merk­ki­nä ja kan­nus­taa koko raken­nusa­lan toi­mi­joi­ta luo­maan pit­kä­kes­toi­sem­pia rat­kai­su­ja, käyt­tä­mään enem­män uusiu­tu­via mate­ri­aa­le­ja ja miet­ti­mään mate­ri­aa­lien kier­rä­tet­tä­vyyt­tä talo­jen elin­kaa­ren lopus­sa. Yksi tär­keim­mis­tä tavois­ta jakaa par­hai­ta peri­aat­tei­ta ja edis­tää kes­tä­vää raken­ta­mis­ta on lisä­tä läpi­nä­ky­vyyt­tä. Tämän vuok­si ker­rom­me käyt­tä­mis­täm­me mate­ri­aa­leis­ta avoi­mes­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti, pitä­mäl­lä raken­teil­la ole­vien Trä Kro­nor town­house -kotien tuo­te­se­los­teen kaik­kien luet­ta­vis­sa.

Sen lisäk­si, että vaa­lim­me kes­tä­vyyt­tä, haluam­me toi­mia myös vas­tuul­li­ses­ti. Kesäl­lä 2018 istu­tim­me yhtä mon­ta puu­ta, kuin käy­täm­me Trä Kro­nor -kort­te­lin raken­ta­mi­seen Tuusu­lan Asun­to­mes­suil­le. Olem­me var­mo­ja sii­tä, että oikein hoi­det­tui­na talom­me voi­vat hyvin vie­lä, kun istut­ta­mam­me tai­met ovat kas­va­neet!

Kat­so videom­me sii­tä, miten vas­taam­me raken­nus­teol­li­suu­den kes­tä­vyys­haas­tei­siin.

Läh­teet
1. Arc­hi­tec­tu­re 2030, Why the buil­ding sec­tor?
2. UN Glo­bal Sta­tus Report, 2017
3. Bran­don Don­nel­ly, The life expec­tancy of buil­dings, 2015