Lattiakaivovalinnassa painoivat turvallisuus ja huollettavuus

Vii­me vuo­si­na jul­ki­sis­sa tilois­sa yleis­ty­neet lin­ja­kai­vot ovat myös Trä Kro­no­rin valin­ta esi­mer­kik­si tur­val­li­suu­ten­sa ja help­po­hoi­toi­suu­ten­sa puo­les­ta. Tuot­teet toi­mit­ta­va tans­ka­lai­nen yri­tys on voit­ta­nut teräk­ses­tä val­mis­te­tuil­la kai­voil­laan usei­ta muo­toi­lu­pal­kin­to­ja.

Linjakaivo on nimitys lattiakaivolle, joka on perinteisen pyöreän muodon sijasta suorakaiteen mallinen, ja usein sijoitettu seinän viereen.

Lin­ja­kai­vo on nimi­tys lat­tia­kai­vol­le, joka on perin­tei­sen pyö­reän muo­don sijas­ta suo­ra­kai­teen mal­li­nen, ja usein sijoi­tet­tu sei­nän vie­reen. Jul­ki­sis­sa tilois­sa, kuten uima­hal­leis­sa, jo pit­kään hyö­dyn­net­ty pit­ku­lai­nen kai­vo­mal­li on vii­me vuo­si­na lyö­nyt läpi myös yksi­tyis­ko­dis­sa lyö­mät­tö­mien omi­nai­suuk­sien­sa puo­les­ta.

Isojen lattialaattojen käyttö on mahdollista yksisuuntaisella kaadolla

Ehdo­ton etu jo raken­nus­vai­hees­sa on, että sii­nä mis­sä perin­tei­sel­le, huo­neen kes­kel­le sijoi­tet­ta­val­le kai­vol­le jou­du­taan teke­mään kaa­dot kai­kis­ta suun­nis­ta, riit­tää lin­ja­kai­vol­le kaa­to vain yhdes­tä tai kah­des­ta suun­nas­ta. Yhdes­tä suun­nas­ta teh­tä­vät kaa­dot mah­dol­lis­ta­vat iso­jen lat­tia­laat­to­jen käyt­tä­mi­sen, mikä puo­les­taan hel­pot­taa sii­voa­mis­ta: puh­dis­tet­ta­via sau­mo­ja on vähem­män, ja yli­mää­räi­nen vesi on help­po vetää las­tal­la suih­ku­ti­lan lai­taan. Myös Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön uusim­mas­sa ohjees­sa ”Estee­tön raken­nus ja ympä­ris­tö”, opas­te­taan teke­mään lat­tian kaa­dos­ta yhden­suun­tai­nen ja sijoit­ta­maan kai­vot pois kul­ku­väy­lil­tä.

Trä Kronorin lattiakaivon valinnassa painottui huollettavuus ja turvallisuus

Toi­nen näkö­kul­ma on tur­val­li­suus. Pit­kän, usein koko sei­nän pitui­sen lat­tia­kai­von koh­dal­la tuk­keu­tu­mis­ris­ki on pie­ni, vaik­ka osa kai­vos­ta peit­tyi­si­kin esi­mer­kik­si pyy­kin pudo­tes­sa lat­tia­kai­von pääl­le. RST:stä eli ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä val­mis­tet­tu lin­ja­kai­vo on myös help­po pitää puh­taa­na. Riti­lä nos­te­taan pois, ros­ka­sih­ti irro­te­taan vie­mä­ri­ka­lus­tees­ta ja kehyk­set, riti­lä ja panee­lit puh­dis­te­taan peh­meäl­lä lii­nal­la tai har­jal­la. 

Unidrain-kaivot ovat tyylikkään yksinkertaisia

Trä Kro­nor -kon­sep­tin Asun­to­mes­su­ko­tien lin­ja­kai­vot tule­vat tans­ka­lai­sel­ta Uni­drainilta, jon­ka ruot­sa­lai­nen emo­yh­tiö BLS Industries on perus­tet­tu 1945. Uni­drain toi ensim­mäi­se­nä lin­ja­kai­vot mark­ki­noil­le, ja sil­lä on kaik­ki tar­vit­ta­vat kan­sain­vä­li­set kuin pai­kal­li­set­kin ser­ti­fi­kaa­tit, kuten esi­mer­kik­si VTT:n myön­tä­mä Tyyp­pi­hy­väk­syn­tä. Uni­drain toi­mit­taa lin­ja­kai­vo­ja niin jul­ki­siin tiloi­hin kuin yksi­tyis­ko­tei­hin­kin, ja ne sopi­vat sekä uudis- että kor­jaus­koh­tei­siin. Kaik­ki Uni­­drain-tuot­­teet ovat tans­ka­lai­sark­ki­teh­tien suun­nit­te­le­mia ja ne on kehi­tet­ty tii­viis­sä yhteis­työs­sä mär­kä­ti­la­tek­nii­kan asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Uni­­drain-lat­­tia­­kai­­vot ovat saa­neet usei­ta arvos­tet­tu­ja kan­sain­vä­li­siä muo­toi­lu­pal­kin­to­ja, kuten iF pro­duct design award- ja Den Dans­ke Designpris -pal­kin­not. Trä Kro­nor -kotei­hin on valit­tu High­li­ne Cus­tom -mal­li, mis­sä kan­si on samaa luon­non­ki­veä kuin lat­tia­kin.

Linjakaivo on Trä Kronorin valinta turvallisuutensa ja helppohoitoisuutensa vuoksi.

Kuvat: Uni­drain