5 syytä miksi valitsimme hirren sijaan MHM-elementit

Meil­tä kysy­tään usein mik­si haluam­me raken­taa poh­jois­mai­seen raken­nus­pe­rin­tee­seen noja­ten, mut­ta valin­tam­me ovat hir­ren sijas­ta Mas­­siv-Holz-Mau­er- eli MHM-ele­­men­­tit? Seu­raa­vas­sa jutus­sa avaam­me hie­man syi­tä valin­nal­lem­me.

Meiltä kysytään usein miksi haluamme rakentaa pohjoismaiseen rakennusperinteeseen nojaten, mutta käytämme hirren sijasta Massiv-Holz-Mauer-elementtejä? Seuraavassa jutussa avaamme hieman syitä valinnallemme.

Moni ajat­te­lee edel­leen, että ter­veel­li­sen ja hen­git­tä­vän talon voi raken­taa ainoas­taan käyt­tä­mäl­lä perin­teis­tä hirt­tä. Mekin suo­ras­taan rakas­tam­me aidon käsin veis­te­tyn hir­ren tun­tua ja tun­nel­maa, mut­ta onnek­si mark­ki­noil­le on tul­lut myös vas­taa­van lop­pu­tu­lok­sen anta­via teol­li­sia tuot­tei­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat saman lop­pu­tu­lok­sen. 

Mei­dän valin­tam­me ovat­kin Sak­sas­sa paten­toi­dut Mas­­siv-Holz-Mau­er -mas­sii­vi­puu­ele­men­tit, jois­ta on raken­net­tu Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa jo lähem­mäs 10 000 raken­nus­ta. Täs­sä vii­si syy­tä valin­nal­le.

Meidän valintamme ovatkin Saksassa patentoidut Massiv-Holz-Mauer-massiivipuuelementit, joista on rakennettu Keski-Euroopassa jo lähemmäs 10 000 rakennusta. Tässä viisi syytä valinnalle.

1. MHM vastaa rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan hirttä

MHM-ele­­ment­­tien raken­nus­fy­si­kaa­li­set omi­nai­suu­det ovat saman­lai­set kuin hir­ren. Se toi­mii kan­ta­va­na raken­tee­na, ja se kes­tää hyvin kos­teus­vaih­te­lui­ta. 

Ele­men­tit on koot­tu yhteen ruos­tu­mat­to­mia alu­mii­ni­nau­lo­ja hyö­dyn­täen, joten vaik­ka­pa CLT:stä tai lamel­li­hir­res­tä poi­ke­ten sii­nä ei ole käy­tet­ty lain­kaan lii­maa tai muo­via. Näin ollen raken­ne on myös täy­sin hen­git­tä­vä aivan kuin aito hir­si­sei­nä­kin.

MHM-elementit valmistetaan 3D CAD -piirustuksista millintarkkoihin mittoihin tehdasolosuhteissa.

2. MHM-elementit ovat millintarkkoja 

MHM-ele­­men­­tit val­mis­te­taan 3D CAD -pii­rus­tuk­sis­ta mil­lin­tark­koi­hin mit­toi­hin teh­da­so­lo­suh­teis­sa. 

Aluk­si ele­ment­tei­hin tule­viin lank­kui­hin jyr­si­tään pie­net urat, joi­den ansios­ta nii­den eris­tä­vyys para­nee. Sen jäl­keen itse ele­men­tit koo­taan 11,5–34 cm pak­sui­sik­si, ja vii­mei­ses­sä vai­hees­sa val­mii­siin ele­ment­tei­hin teh­dään ovi- ja ikku­­na-aukot sekä tar­vit­ta­vat reiät mm. joh­to­ja ja kaa­pe­lei­ta var­ten. 

Ele­ment­tien työs­tä­mi­seen käy­te­tään CNC-jyr­­sin­­tä, ja nii­den tole­rans­si on +/- 1 mil­li­met­ri.

Elementit on koottu yhteen ruostumattomia alumiininauloja hyödyntäen, joten vaikkapa CLT:stä tai lamellihirrestä poiketen siinä ei ole käytetty lainkaan liimaa tai muovia. Näin ollen rakenne on myös täysin hengittävä aivan kuin aito hirsiseinäkin.

3. MHM-elementit nousevat nopeasti ja painumista ei tarvitse huomioida

Kos­ka ele­men­tit on teh­ty täy­sin val­miik­si jo teh­taal­la, on nii­den pys­ty­tys työ­maal­la nope­aa. Tuusu­lan town­­house-kort­­te­­lin tapauk­ses­sa yhden huo­neis­ton ele­men­tit ovat pys­tys­sä ja vesi­kat­to pääl­lä vain 2–3 päi­väs­sä. 

MHM:n koh­dal­la ei tar­vit­se myös­kään huo­mioi­da pai­nu­mis­ta, mikä aiheut­taa hir­si­ta­lois­sa usein pään­vai­vaa eri­tyi­ses­ti ikku­noi­den ja ovien koh­dal­la. Kaik­ki on siis heti val­mis­ta. 

MHM:n kohdalla ei tarvitse myöskään huomioida painumista, mikä aiheuttaa hirsitaloissa usein päänvaivaa erityisesti ikkunoiden ja ovien kohdalla. Kaikki on siis heti valmista.

4. MHM mahdollistaa sarjatuotannon ja kohtuullisemmat kustannukset

Tavoit­tee­nam­me on koko ajan löy­tää tapo­ja, joil­la kes­tä­vä ja ter­veel­li­nen raken­ta­mi­nen tuo­daan mah­dol­li­sim­man monen ulot­tu­vil­le. Niin­pä aja­tuk­se­nam­me on löy­tää hel­pos­ti skaa­lau­tu­via raken­nus­me­ne­tel­miä. 

Aidon hir­ren käsit­te­ly on hitaam­paa ja käsi­työ­val­tai­sem­paa kuin MHM:n, ja sik­si se ei ole meil­le sopi­va vaih­toeh­to. Toi­saal­ta hir­si on myös raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na MHM:ä hin­ta­vam­paa, mikä sotii aja­tus­tam­me kai­kil­le sopi­vaa asu­mis­muo­toa vas­taan. 

Käyttämämme MHM-elementit koostetaan käsittelemättömästä ja FSC-sertifioidusta havupuusta. Hirrestä poiketen elementtiin voidaan käyttää monenlaista puuta, ei ainoastaan täyteen mittaan kasvanutta tukkipuuta.

5. MHM-elementti on ekologinen 

Käyt­tä­mäm­me MHM-ele­­men­­tit koos­te­taan käsit­te­le­mät­tö­mäs­tä ja FSC-ser­­ti­­fioi­­dus­­ta havu­puus­ta. Hir­res­tä poi­ke­ten ele­ment­tiin voi­daan käyt­tää monen­lais­ta puu­ta, ei ainoas­taan täy­teen mit­taan kas­va­nut­ta tuk­ki­puu­ta. Ele­ment­tei­hin voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si ns. pelk­ka­sa­hauk­ses­sa syn­ty­viä sivu­lau­to­ja ja muu­ta sivu­tuot­tee­na syn­ty­vää laa­du­kas­ta puu­ta­va­raa. Upcycling-ajat­­te­­lua siis par­haim­mil­laan. 

Lue lisää suun­nit­te­lum­me 7 peri­aat­tees­ta, joi­hin myös hen­git­tä­vä mas­sii­vi­ra­ken­ne kuu­luu.