Eliaksenpolulla ei tarvitse valita kaupungin ja luonnon välillä

Tuusu­la on tun­net­tu tai­tei­li­joi­den koti­kau­pun­ki­na ja suo­sit­tu­na ret­ki­koh­tee­na. Nämä samat upeat mai­se­mat, jot­ka ovat aikoi­naan ins­pi­roi­neet aikam­me suu­ria tai­tei­li­joi­ta, muo­dos­ta­vat nyt Ryk­men­tin­puis­toon raken­tu­vien town­­house-kotien ihas­tut­ta­van seu­dun.

Upea van­ha met­sä avau­tuu aivan Eliak­sen­po­lun tont­tien taka­pi­han kupees­sa. Kotio­vel­ta on vain parin minuu­tin pyräh­dys kau­niil­le met­sä­po­luil­le, joil­la on ilo hen­git­tää rai­kas­ta ilmaa ja kuun­nel­la lin­tu­jen viser­rys­tä. Hiih­don ystä­vät pää­se­vät tal­vi­sin laduil­le naut­ti­maan.

Mikä­li toi­si­naan halu­aa teh­dä pidem­män ret­ken jär­vi­seu­dul­le, Tuusu­lan­jär­ven ihas­tut­ta­vien mai­se­mien äärel­le on vain noin kol­men kilo­met­rin mat­ka Eliak­sen­po­lul­ta. 

Moderni kaupunkikylä luonnon helmassa

Town­­house-kotien ikku­nois­ta aukea­vat näky­mät moder­neil­le laa­tik­ko­vil­jel­mil­le, lam­mel­le ja näi­den yli veh­re­ään met­sään. Jos oman taka­pi­han lisäk­si toi­voo kom­pak­tia kas­vi­maa­ta, viher­peu­ka­loi­den on mah­dol­li­suus vara­ta oma pals­ta aivan ton­tin vie­res­tä, tai vaik­ka­pa hank­kia yhtei­nen vil­jel­mä naa­pu­rin kans­sa. Laa­tik­ko­vil­jel­mien ja met­sän väliin jää­vä lam­pi koros­taa vihan­nan luon­non moni­muo­toi­suut­ta.

Ryk­men­tin­puis­ton tar­jo­tes­sa usko­mat­to­man kau­niit mai­se­mat asuk­kail­leen, myös kau­pun­gin tun­tua löy­tyy. Pie­nes­sä kau­pun­ki­ky­läs­sä on pal­ve­lut perus­kou­lus­ta lukioon, kir­jas­toon ja kaup­poi­hin. Tämä har­vi­nai­nen yhdis­tel­mä kau­pun­kia ja luon­toa tar­jo­aa lois­ta­van vaih­toeh­don asuk­kaal­le, joka kai­paa rau­hal­lis­ta ympä­ris­töä, mut­ta ei halua luo­pua kau­pun­gin tuo­mas­ta moder­nis­ta elä­män­ta­vas­ta ja yhtei­söl­li­syy­des­tä.

Lue lisää Ryk­men­tin­puis­tos­ta sekä vie­hät­tä­väs­tä Tuusu­las­ta.

Kuvat: Tuusu­lan kau­pun­ki ja Trä Kro­nor