Tuusulassa on tilaa luovuudelle ja virkistymiselle

Tuusu­la on vetä­nyt puo­leen­sa luo­via ja luon­nos­ta naut­ti­via asuk­kai­ta aina 1800-luvul­­ta läh­tien. Sen kau­niit jär­vi­mai­se­mat ovat hou­ku­tel­leet niin tai­tei­li­joi­ta, ret­kei­li­jöi­tä kuin asuk­kai­ta ins­pi­roi­tu­maan ja ren­tou­tu­maan. Mut­ta mihin Tuusu­lan suo­sio perus­tuu?

Hen­gi­tät rai­tis­ta ilmaa ja kat­se­let kimal­te­le­vaa vet­tä. Kak­si melo­jaa lipuu hil­jal­leen ohi.

Vain pyö­räi­ly­mat­kan pääs­sä Ryk­men­tin­puis­tos­ta ja Trä Kro­nor -kodeis­ta on tar­jo­ta mitä otol­li­sin paik­ka mie­len vir­kis­tä­mi­seen. Tuusu­lan­jär­ven mai­se­mis­sa on muka­va läh­teä jär­ven kier­tä­väl­le pyö­rä­ret­kel­le, kalas­ta­maan tai vaik­ka­pa pulah­taa raik­kaa­seen luon­non­ve­teen.

Jos jos­kus tun­tuu sil­tä, että kai­paa luon­nos­sa ren­tou­tu­mi­sen lisäk­si aktii­vi­sem­paa puu­haa, mat­kan var­rel­ta löy­tää monen­lais­ta ajan­vie­tet­tä pako­huo­ne­pe­leis­tä, melon­taan tai gol­fiin. Rat­toi­san vapaa­päi­vän kun­niak­si voit hem­mo­tel­la itseä­si idyl­li­ses­sä kah­vi­las­sa tai pii­pah­taa ostok­sil­le teh­taan­myy­mä­löi­hin ja käsi­työ­läis­ten pajoi­hin.

Tuusu­lan­jär­ven suo­sio ei ole uusi ilmiö. Kysei­set mai­se­mat ovat olleet mer­kit­tä­vä osa suo­ma­lai­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön luo­mi­ses­sa, ja monet Suo­men tai­teen mes­ta­rit, kuten Alek­sis Kivi, Pek­ka Halo­nen ja Jean Sibe­lius, ovat hake­neet ins­pi­raa­tio­ta seu­dul­ta. Monien tai­tei­li­joi­den elä­mään pää­see kur­kis­ta­maan museo­käyt­töön muu­te­tuis­sa kodeis­sa ja atel­jeis­sa.

Hyrylässä yhdistyy kasarmin historiallinen henki ja moderni asuinmiljöö

Hyry­läs­sä puna­tii­li­set kasar­mi­ra­ken­nuk­set ker­to­vat myös Tuusu­lan his­to­rias­ta: jo vuon­na 1874 perus­te­tul­la varus­kun­nal­la on ollut rat­kai­se­va vai­ku­tus kau­pun­gin iden­ti­tee­tin kehit­ty­mi­seen. His­to­rial­li­sel­le kasar­mia­lu­eel­le raken­tu­va Ryk­men­tin­puis­ton asui­na­lue vaa­lii kes­tä­viä ja nyky­ai­kai­sia rat­kai­su­ja. Talot hyö­dyn­tä­vät muun muas­sa aurin­ko­säh­köä, ja Trä Kro­no­rin tont­tien taak­se sijoit­tu­vat alu­een tren­dik­käät laa­tik­ko­vil­jel­mät.

Koko Ryk­men­tin­puis­ton alu­een sydä­me­nä tulee toi­mi­maan Hyry­län kes­kus­tan pää­hän sijoit­tu­va käve­ly­kes­kus­ta, jon­ka ympä­ril­lä on tar­jol­la moni­puo­li­set kaup­po­jen, kah­vi­loi­den, kir­jas­ton ja uima­hal­lin pal­ve­lut. Maa­il­man­laa­juis­ta näky­vyyt­tä saa­vut­ta­neen, hir­res­tä raken­net­ta­van Monio-raken­­nuk­­sen on tar­koi­tus tar­jo­ta asuk­kail­leen yhtei­nen olo­huo­ne, joka luo poh­jan uusil­le koh­taa­mi­sil­le ja inno­vaa­tioi­den syn­nyl­le. Monion, joka toi­mii kat­to­na lukiol­le, kan­sa­lais­opis­tol­le ja tai­teen perus­o­pe­tuk­sel­le, halu­taan kes­kit­ty­vän digi­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mi­seen ja nyky­ai­kai­sen oppi­mi­sym­pä­ris­tön raken­ta­mi­seen. Lisäk­si lähiym­pä­ris­tön useat kun­to­sa­lit tar­joa­vat ruu­miin­kult­tuu­ria zum­bas­ta joo­gaan, ja lenk­­ki- ja hiih­to­rei­tit läh­te­vät käy­tän­nös­sä Trä Kro­nor -kotien taka­pi­hal­ta.

Elinvoimainen kaupunki loistavien kulkuyhteyksien varrella

Elin­voi­mai­nen naa­pu­rus­to tar­jo­aa moni­puo­li­sen vali­koi­man pal­ve­lui­ta ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta kau­pun­gin vils­ket­tä kai­va­tes­sa Hel­sin­gin kes­kus­taan huraut­taa rei­lus­sa puo­les­sa tun­nis­sa. Omaa autoa­kaan ei ole pak­ko käyt­tää: Kera­van rau­ta­tie­a­se­mal­le suhah­taa pol­ku­pyö­räl­lä vain muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa, ja siel­lä voi hypä­tä jopa 10 minuu­tin välein Hel­sin­gin suun­taan lii­ken­nöi­vään junaan. Kun yllät­tä­vä mat­ka­kuu­me iskee tai työ­mat­ka kut­suu, on len­to­kent­tä­kin ainoas­taan var­tin ajo­mat­kan pääs­sä.

Kuvat: Tuusu­lan kun­ta ja Trä Kro­nor