Helppokäyttöiset kippi-ikkunat tukevat painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa

Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­­house-kotei­­hin valit­tiin pit­kän har­kin­nan jäl­keen niin sano­tut kip­­pi-ikku­­nat. Nii­den käyt­töä puol­si­vat esi­mer­kik­si näyt­tä­vyys, help­po­hoi­toi­suus sekä pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don toi­min­taa tehos­ta­vat omi­nai­suu­det.

Ikku­nat ovat var­sin näky­vä osa kodin ulko­nä­köä, ja anta­vat niin sisä­ti­loil­le kuin jul­ki­si­vuil­le­kin ilmet­tä. Kotei­hin halut­tiin ikku­nat, jot­ka tuke­vat ark­ki­teh­din koko­nais­nä­ke­mys­tä kotien ajat­to­mas­ta ilmees­tä.

Tuusulan townhouse-kohteiden ikkunat asennettiin alkuvuodesta 2020
Ikku­na­na­sen­nus käyn­nis­sä Tuusu­lan town­­house-kodeis­­sa tam­mi­kuus­sa 2020.

Ulko­nä­kö­seik­ko­jen lisäk­si valin­taa poh­dit­tiin myös Trä Kro­nor -kon­sep­tin mui­den kri­tee­rien mukai­ses­ti. Ikku­noi­den tuli­si tukea suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­ta ja olla help­po­käyt­töi­siä, pit­käi­käi­siä sekä mah­dol­li­sim­man vähän huol­toa vaa­ti­via.

Tuusu­lan town­­house-kotei­­hin valit­tiin puu­a­lu­­mii­­ni-ikku­­nat, jois­ta osa on kiin­tei­tä ja osa DKA- eli ns. kip­­pi-ikku­­noi­­ta. Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa jo pit­kään suo­sios­sa ollut­ta kip­­pi-ikku­­naa käy­te­tään jon­kin ver­ran myös Suo­mes­sa. Sii­nä ikku­na on mah­dol­lis­ta ava­ta perin­tei­sen sivul­le avaa­mi­sen lisäk­si myös pys­ty­suun­nas­sa, jol­loin ilma­vir­ta kul­kee ikku­nan ylä­osas­ta.

Mekanismi tukemaan painovoimaista ilmanvaihtoa

Kip­­pi-ikku­­nan etu­ja on muun muas­sa se, että se voi­daan ava­ta tuu­le­tus­käyt­töön, vaik­ka edes­sä oli­si­kin kalus­te tai muu este. Se on myös tur­val­li­nen: kun tuu­le­tus tapah­tuu ylä­lai­das­ta, pien­ten las­ten tai lem­mi­kei­den tur­val­li­suu­des­ta ei tar­vit­se olla eri­tyi­sen huo­lis­saan ja lisäk­si esi­neet eivät pää­se putoa­maan ikku­nas­ta kovin hel­pos­ti. 

Pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don toi­min­taa voi tehos­taa avaa­mal­la ikku­nan ylä­osas­ta raol­leen. Kor­vausil­man tul­les­sa huo­neen ylä­osaan ei ris­kiä vetoi­sis­ta lat­tiois­ta juu­ri ole. Lasi­tus vali­taan aina käyt­tö­koh­teen mukaan huo­mioi­den esi­mer­kik­si U-arvon, aurin­gon­suo­jan ja äänie­ris­tyk­sen aset­ta­mat vaa­ti­muk­set.

Trä Kronor -konseptin townhouse-odin asukas saa päättää, miten ikkunat käsitellään sisäpuolella.
Ark­ki­teh­din havain­ne­ku­va L-koon asun­nos­ta. Sisä­puo­lel­la ikku­noi­den kar­mit käsi­tel­lään asuk­kaan toi­veen mukaan.

Alumiinikehykset säilyvät pitkään hyvinä kevyellä huollolla

Kip­­pi-ikku­­nat on help­po pitää puh­tai­na, sil­lä puh­dis­tet­ta­via pin­to­ja on vain kak­si perin­tei­sem­män nel­jän sijaan. Läm­mö­ne­ris­tä­vyy­del­tään ne ovat samaa tasoa kuin muut­kin mark­ki­noil­la ole­vat ikku­nat.

Trä Kro­nor -kon­sep­tin kotei­hin tulee puu­a­lu­­mii­­ni-ikku­­nat, joi­den puit­teet ovat ulko­puo­lel­ta alu­mii­nia ja sisä­puo­lel­ta puu­ta. Alu­mii­ni­nen pin­ta ulko­puo­lel­la kes­tää hyvin sään vaih­te­lui­ta ja on lisäk­si help­po­hoi­toi­nen. Sisä­puo­lel­la taas puu sopii erin­omai­ses­ti kodin tun­nel­maan. Puu­pin­ta käsi­tel­lään asiak­kaan toi­vei­den mukaan, joten asuk­kail­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa oman kotin­sa ulko­nä­köön.