Koteihimme tulee kotimaisen valmistajan teräskate

Kat­to­ma­te­ri­aa­li­va­lin­taa teh­des­sä vaa­ka­ku­pis­sa pai­noi­vat mm. laa­duk­kuus, asen­net­ta­vuus, koti­mai­suus sekä pit­käi­käi­syys.

Kuten kaik­kia raken­nus­ma­te­ri­aa­le­jam­me, myös vesi­kat­teen eli katon pääl­lim­mäi­sen ker­rok­sen valin­nas­sa teim­me perus­teel­li­sen poh­ja­työn ennen kuin pää­dyim­me Ruu­kin Clas­sic C -teräs­kat­tee­seen. Suo­ma­lai­sen Työn Lii­ton myön­tä­mäl­lä Avain­­lip­­pu-alku­­pe­­rä­­mer­­kin­­nän omaa­va tuo­te on käy­tös­sä laa­jal­ti, ja se on pai­kal­lis­ten laa­tu­vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti CE-mer­­kit­­ty. Lisäk­si vali­tul­la teräs­kat­teel­la on 100 % veden­pi­tä­vä sau­ma, ja sil­lä on VTT:n myön­tä­mä vesi­tii­veys­ser­ti­fi­kaat­ti.         

Kat­to­jen värit vaih­te­le­vat Tuusu­lan kort­te­lis­sa siten, että S-kokoi­­siin kotei­hin tulee kes­ki­har­maa, M-kokoi­­siin vaa­lea ja L-kokoi­­siin tum­ma kate.

Teräskaton käyttämistä puoltavat mm. sen pitkäikäisyys, sillä Ruukki myöntää tälle mattapintaiselle katevaihtoehdolleen jopa 50 vuoden teknisen takuun.

Teräs on pitkäikäistä ja kierrätettävää

Sii­nä mis­sä esi­mer­kik­si paa­­nu- tai tur­ve­kat­to kuu­lu­vat ikiai­kai­seen raken­nus­pe­rin­tee­seem­me, on pel­ti­kat­to­jen­kin käy­tös­tä Suo­men sää­olo­suh­teis­sa jo sato­jen vuo­sien koke­mus.

Teräs­ka­ton käyt­tä­mis­tä puol­ta­vat mm. sen pit­käi­käi­syys, sil­lä Ruuk­ki myön­tää täl­le mat­ta­pin­tai­sel­le kate­vaih­toeh­dol­leen jopa 50 vuo­den tek­ni­sen takuun. Teräs­kat­to on help­po ja nopea asen­taa. Lisäk­si teräk­ses­tä saa­daan mil­lil­leen pai­kal­leen istu­va pei­te, jol­loin kos­teus ei pää­se katon vää­räl­le puo­lel­le. Samal­ta val­mis­ta­jal­ta löy­ty­vät myös mm. lis­tat ja savu­pii­pun pel­lit, jol­loin kat­to muo­dos­ta visu­aa­li­ses­ti yhte­näi­sen ja hyvän­nä­köi­sen koko­nai­suu­den. Teräs on myös aika­naan 100% kier­rä­tet­tä­vää.

Kuten kaikkia rakennusmateriaalejamme, myös vesikatteen eli katon päällimmäisen kerroksen valinnassa teimme perusteellisen pohjatyön ennen kuin päädyimme Ruukin Classic C -teräskatteeseen.