Avara 70 m² townhouse-koti Tuusulan Rykmentinpuistossa

Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­eel­le raken­ne­taan seit­se­män XS-koon asun­toa Trä Kro­nor -kon­sep­til­la. Kom­pak­tit 70 m² kodit raken­ne­taan kah­teen tasoon. Jokai­ses­sa kodis­sa on tila­va olo­­huo­­ne-keit­­tiö ja kak­si asuin­huo­net­ta.

Kuvas­sa vasem­mal­la puo­lel­la seit­se­män XS-kokois­­ta kotia ja oikeal­la kuusi kotia S, M ja L-koos­­sa. Poh­ja­ku­vas­sa näkyy asun­to­jen 1. ker­ros. Tont­tien välis­sä koko kort­te­lin yhteis­käyt­tö­ti­la.

XS-kokoi­­sen kodin katu­ta­sos­sa sijait­se­vat avo­­keit­­tiö-olo­­huo­­ne sekä pesu- ja wc-tilat. Pie­nel­le kodil­le olen­nai­se­na osa­na asun­nos­sa on run­saas­ti säi­ly­tys­ti­laa; ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa on 3,5 neliön läm­min varas­to omal­la sisään­käyn­nil­lä, ja ylä­ker­ras­sa toi­sen makuu­huo­neen yhtey­des­sä on tila­va vaatehuone/kodinhoitohuone. Jokai­ses­sa asun­nos­sa on kadun puo­lel­la yksi oma auto­paik­ka ja taka­pi­han puo­lel­la 5 m² piha­va­ras­to.

Olo­huo­nees­ta on käyn­ti omal­le teras­sil­le ja suo­jai­sal­le pihal­le. Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa on kyl­py­huo­neen lisäk­si kak­si makuu­huo­net­ta, ja koko­nai­suu­den kruu­naa asun­non levyi­nen par­ve­ke.

Tuusulan asuntomessualueelle rakennetaan seitsemän XS-koon asuntoa Trä Kronor -konseptilla.
Ark­ki­teh­din havain­ne­ku­va: Trä Kro­nor
Vir­tu­aa­li­si­sus­tus: Bo LKV

Eril­lis­ta­lo­jen muo­dos­ta­ma town­­house-kort­­te­­li sijait­see Ryk­men­tin­puis­ton par­haal­la pai­kal­la. Ikku­nas­ta aukea­vat näky­mät puis­ton, kau­pun­ki­vil­jel­mien ja lam­men yli met­sään. Talot läm­piä­vät maa­läm­möl­lä ja katoil­le asen­ne­taan aurin­ko­pa­nee­lit. Asui­na­lu­eel­le raken­ne­taan uudet päi­vä­ko­dit, kou­lu ja muut päi­vit­täis­pal­ve­lut. Hel­sin­gin kes­kus­taan ajo­mat­ka on rei­lu 35 minuut­tia, ja len­to­ken­täl­le huraut­taa noin var­tis­sa.

Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­­house- eli kau­pun­ki­pien­ko­dit raken­ne­taan poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen par­hai­siin oppei­hin perus­tuen. Kodeis­sa on muun muas­sa hen­git­tä­vä mas­sii­vi­puu­ra­ken­ne, pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to sekä tuu­let­tu­va ala­poh­ja ja vint­ti. Näin taa­taan kotien pit­käi­käi­syys sekä asuk­kail­le mah­dol­li­sim­man ter­veel­li­nen sisäil­ma.

Raken­nus­ma­te­ri­aa­lien lisäk­si myös pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­sa käy­te­tään puh­tai­ta ja laa­duk­kai­ta luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten puu­ta ja luon­non­ki­veä. Jokai­seen kotiin tule­vat puuse­pän val­mis­ta­mat koko­pui­set keit­tiöt ovat Han­ni Koro­man suun­nit­te­le­mia. Ark­ki­teh­din valit­se­mat pin­ta­ma­te­ri­aa­lit soin­tu­vat kau­niis­ti yhteen muo­dos­taen ajat­to­man koko­nai­suu­den.

Kohteen tiedot

Osoi­te:
Iso­kar­hun­kier­to 9, Ryk­men­tin­puis­to, Tuusu­la

Asuin­ti­lo­jen pin­­ta-ala:
Huo­neis­toa­la 70,0 m2
Huo­neis­toa­lan lisäk­si asun­to­run­gos­sa on 3,5 m2 varas­to omal­la sisään­käyn­nil­lä
Eril­li­nen piha­va­ras­to 5 m2

Huo­neis­to­se­li­tel­mä:
3h, k, 2 kph, p, var.

Tyyp­pi:
Eril­lis­ta­lo

Vela­ton hin­ta*
298 000 €
*Hin­ta sisäl­tää oman maa-alu­een ja urak­ka­so­pi­muk­seen sisäl­tyy lop­puun asti vii­meis­tel­ty asun­to.

Kotien raken­ta­mi­nen aloi­te­taan lop­pu­vuo­des­ta 2020 ja ne val­mis­tu­vat vuo­den 2021 aika­na.

Pyydä lisätietoa ja tarkista kohteiden varaustilanne myyjältä

Mia Leh­to­nen, 040 036 9666, mia@bo.fi
Rona Pomoell, 040 515 4747, rona@bo.fi
Aar­no Sai­ne, 050 369 2400, aarno@bo.fi
Pat­rick Frisk, 040 534 3590, patrick@bo.fi

Tutus­tu mui­hin Tuusu­laan raken­tu­viin Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­­house-kotei­­hin:
S-koko
M-koko
L-koko