6 Kysymystä Trä Kronor townhouse -kotien asuinalueesta

Uuden kodin ostos­sa asui­na­lu­een sopi­vuus omaan elä­män­ti­lan­tee­seen, suju­vat jul­ki­set kul­ku­yh­tey­det ja ympä­ris­tön viih­ty­vyys nouse­vat todel­la mer­kit­tä­vik­si sei­koik­si asun­non vie­hät­tä­vyy­den rin­nal­la. Kerä­sim­me yhteen poh­di­tuim­mat kysy­myk­set Trä Kro­nor town­­house-kotien sijain­nis­ta ja Ryk­men­tin­puis­ton asui­na­lu­ees­ta.

1. Missä kohtaa asuntomessualuetta Trä Kronor-kodit sijaitsevat?

Trä Kro­nor -tont­ti sijait­see asun­to­mes­sua­lu­een ete­lä­puo­lel­la. Ton­tin ete­läi­nen osa rajau­tuu puis­toon, ja kodeis­ta auke­aa upeat näky­mät puis­ton yli lam­mel­le sekä veh­re­ään met­sään ja sen lenk­ki­po­luil­le.

2. Rakennetaanko Trä Kronor -tontin eteläpuolelle?

Town­­house-kort­­te­­lim­­me ja met­sän väliin ei nouse raken­nuk­sia, vaan alu­eel­le raken­ne­taan puis­to, jos­sa on tar­jol­la akti­vi­teet­te­ja eri ikäi­sil­le. Puis­toa­lu­eel­le tulee mm. laa­tik­ko­vil­jel­mät kau­pun­ki­vil­je­lys­tä kiin­nos­tu­neil­le.

Trä Kro­nor -kotien perus­tuk­set kevääl­lä 2019

3. Mitä Tuusulan vuoden 2020 asuntomessualueelle rakentuu?

Ryk­men­tin­puis­ton asun­to­mes­sua­lu­eel­le, Puus­tel­lin­met­sään, raken­tuu asun­not muu­ta­mal­le tuhan­nel­le asuk­kaal­le. Mes­sua­lu­eel­le ava­taan päi­vä­ko­ti ja hoi­va­ko­ti Asun­to­mes­su­jen jäl­keen. Puus­tel­lin­met­sän suun­nit­te­lus­sa on panos­tet­tu puis­toa­luei­siin, jot­ka teke­vät alu­ees­ta viih­tyi­sän ympä­ris­tön har­ras­taa ja liik­kua. 

4. Mitä palveluita Rykmentinpuistossa tai sen läheisyydessä on?

Ryk­men­tin­puis­toon tulee päi­vä­ko­te­ja, perus­kou­lu ja lukio. Tuusu­lan­väy­län var­rel­le taas on suun­nit­teil­la moni­toi­mi­kes­kus Monio, johon Tuusu­lan lukio, kan­sa­lais­opis­to, kuva­tai­de­kou­lu ja musiik­kio­pis­to muut­ta­vat tilan val­mis­tut­tua. Kes­­ki-Uuden­­maan suu­rin urhei­lu­kes­kus ja moder­ni uima­hal­li pal­ve­le­vat lii­kun­nan ystä­viä. Vain rei­lun kilo­met­rin pääs­sä sijait­se­va Hyry­län kes­kus­ta tar­jo­aa perus­pal­ve­lut kuten ruo­ka­kau­pat, ravin­to­lat ja kah­vi­lat, ter­veys­kes­kuk­sen ja kir­jas­ton lähi­seu­dun asuk­kail­le. 

Ryk­men­tin­puis­tos­sa on panos­tet­tu eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den viih­ty­vyy­teen: Ryk­men­tin­puis­ton tai­deoh­jel­ma panos­taa alu­een ylei­sen kiin­nos­ta­vuu­den lisää­mi­seen ja kan­nus­taa arki­lii­kun­taan sekä ympä­ris­töä arvos­ta­vaan elä­män­ta­paan. Ryk­men­tin­puis­tos­sa viih­ty­vyyt­tä on lisät­ty myös run­sail­la puis­toa­lueil­la.

5. Minkälaiset kulkuyhteydet Rykmentinpuistossa on?

Hyry­län kes­kus­taan pal­ve­lu­jen äärel­le on mat­kaa vain noin 1,5 kilo­met­riä ja Kera­van kes­kus­taan noin 3 kilo­met­riä. Mat­ka Hyry­lään ja rau­ta­tie­a­se­mal­le hoi­tuu suju­vas­ti mm. lin­­ja-autol­­la. Kera­van rau­ta­tie­a­se­mal­ta kul­kee junia Hel­sin­gin suun­taan muu­ta­man minuu­tin välein. Lisäk­si syk­syn rei­tis­tö­uu­dis­tuk­sen myö­tä lin­jo­ja lisä­tään lähei­sel­le Kul­loon­tiel­le ja tule­vai­suu­des­sa bus­sit aja­vat myös Ryk­men­tin­puis­ton läpi. Tuusu­la kuu­luu HSL-alu­ee­­seen.

Autol­la Hel­sin­gin kes­kus­taan huraut­taa noin 35 minuu­tis­sa ja len­to­ken­täl­le mat­­ka-aika on vain noin 15 minuut­tia. Lisäk­si Tuusu­lan, Hämeen­lin­nan ja Lah­den moot­to­ri­tiet sijait­se­vat nopean yhtey­den pääs­sä.

6. Mitä harrastusmahdollisuuksia Rykmentinpuiston lähialueella on?

Ryk­men­tin­puis­ton ja Hyry­län alu­eel­la on kan­sa­lais­opis­to, kuva­tai­de­kou­lu, moni­puo­li­nen uima­hal­li ja urhei­lu­puis­to. Lisäk­si aivan kiven­hei­ton pääs­sä sijait­se­va musiik­kio­pis­to muut­taa Ryk­men­tin­puis­ton alu­eel­le lähi­vuo­si­na. Idyl­li­nen Tuusu­lan­jär­vi sijait­see vain noin 3 kilo­met­rin pääs­tä Trä Kro­nor -ton­til­ta. Jär­via­lu­een tar­jon­ta kat­taa mm. museoi­ta, tai­te­li­ja­ko­te­ja, kah­vi­loi­ta ja käsi­työ­läis­ten putiik­ke­ja. Lisäk­si jär­ven ympä­ris­tös­sä on rut­kas­ti akti­vi­teet­te­ja sou­tu­ve­neen vuo­kraa­mi­ses­ta pako­huo­ne­pe­lei­hin sekä Kra­pi­ho­vin savusau­naan ja run­saa­seen ravin­to­la­tar­jon­taan. Lue lisää Tuusu­las­ta artik­ke­lis­sam­me!

Trä Kro­nor -kodit ennen teräs­kat­to­jen asen­nus­ta lop­pu­ke­säl­lä 2019