Laatu edellä: Asuntojen isot pinnat

Uudel­ta kodil­ta on aina lupa odot­taa siis­te­jä ja vir­heet­tö­miä pin­to­ja. Trä Kro­nor -kodeis­sa on otet­tu askel pidem­mäl­le. Sen lisäk­si että käy­tet­tä­vät mate­ri­aa­lit ovat luon­nol­li­sia ja kes­tä­viä, on nii­den laa­tu poik­keuk­sel­li­sen kor­kea uudis­koh­teek­si. Täs­sä jutus­sa avaam­me asun­to­jem­me iso­jen pin­to­jen rat­kai­su­ja laa­duk­kuu­den ja pit­käi­käi­syy­den näkö­kul­mas­ta.

Lat­­tia-, sei­­nä- ja kat­to­ma­te­ri­aa­lit muo­dos­ta­vat kodin sisä­puo­len suu­rim­mat pin­nat. Ne sane­le­vat kodin ylei­sil­meen, ja suu­ren pin­­ta-alan­­sa vuok­si ne ovat tär­kei­tä myös laa­duk­kuu­den ja puh­tau­den näkö­kul­mas­ta.

Lat­ti­aan käy­te­tään Trä Kro­nor -kodeis­sa par­ke­tin tai lami­naa­tin sijas­ta yli 20 cm levää ja 3 cm pak­sua kuusi­lank­kua. Aito puu­lank­ku pysyy jyke­väs­ti pai­koil­laan, tun­tuu miel­lyt­tä­väl­tä jalan alla, eikä kopi­se samal­la taval­la kuin muut lat­tia­ma­te­ri­aa­lit. Pak­suu­ten­sa ansios­ta sii­nä on hio­ma­va­raa mon­ta ker­taa enem­män kuin par­ke­tis­sa.

Sisä­sei­niin tulee tyy­pil­li­sen kip­si­le­vyn sijaan hen­git­tä­vää ja myr­ky­tön­tä puu­­kui­­tu- ja savi­le­vyä. Teol­li­sen tasoi­te­ai­neen tilal­la käy­te­tään luon­nol­lis­ta ja sisäil­man laa­tua paran­ta­vaa savi­rap­paus­ta, joka vii­meis­tel­lään myr­kyt­tö­mil­lä ja VOC-pääs­­töt­­tö­­mil­­lä savi- ja kalk­ki­maa­leil­la. Puu­pa­ne­loi­dut sei­nät joko savi­maa­la­taan tai kuul­to­va­ha­taan asuk­kaan valin­nan mukaan.

Kat­toi­hin asen­ne­taan män­tyi­set täys­puu­pa­nee­lit, jot­ka sävy­te­tään asiak­kaan toi­veen mukaan sopi­maan mui­hin kodin puu­pin­toi­hin. Uudis­tuo­tan­nol­le tyy­pil­li­nen kip­si­le­vy lois­taa pois­sao­lol­laan siis myös sisä­ka­tois­sa. Tut­ki­mus­ten mukaan puu esi­mer­kik­si tasaa sisäil­man kos­teu­den vaih­te­lua parem­min kuin mikään kei­no­te­koi­nen mate­ri­aa­li, peh­men­tää kodin ääni­maa­il­maa sekä las­kee asuk­kai­den stres­si­ta­soa. Muun muas­sa näis­tä omi­nai­suuk­sis­ta joh­tuen suo­sim­me laa­du­kas­ta täys­puu­ta niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta.

Seu­raa­vas­sa osas­sa kes­ki­tym­me keit­tiöi­den ja kyl­py­huo­nei­den laa­duk­kai­siin rat­kai­sui­hin.

Kuvat: Trä Kro­nor & val­mis­ta­jien tuo­te­ku­vat