Laatu edellä: Keittiö ja kylpyhuoneet

Uudel­ta kodil­ta on aina lupa odot­taa siis­te­jä ja vir­heet­tö­miä pin­to­ja. Trä Kro­nor -kodeis­sa on otet­tu askel pidem­mäl­le. Sen lisäk­si että käy­te­tyt mate­ri­aa­lit ovat luon­nol­li­sia ja kes­tä­viä, on nii­den laa­tu poik­keuk­sel­li­sen kor­kea uudis­koh­teek­si. Täs­sä jutus­sa avaam­me asun­to­jem­me keit­tiöi­den ja kyl­py­huo­nei­den rat­kai­su­ja laa­duk­kuu­den ja pit­käi­käi­syy­den näkö­kul­mas­ta.

Tämän jut­tusar­jan edel­li­nen osa kes­kit­tyi lat­­tia-, sei­­nä- ja sisä­kat­to­ma­te­ri­aa­lei­hin.

Keit­tiö on yleen­sä yksi kodin käy­te­tyim­mis­tä tilois­ta, jon­ka tulee kes­tää monen­lais­ta kulu­tus­ta. Niin­pä vain paras kel­paa meil­le.

Keit­tiöi­dem­me suun­nit­te­lus­ta vas­taa sisus­tusark­ki­teh­ti Han­ni Koro­ma. Hän on luo­nut kaa­pis­to­jem­me ajat­to­man ylei­sil­meen, ja näis­tä ele­men­teis­tä koos­tu­vat kol­men­ko­koi­set Trä Kro­nor -keit­tiöt. Koko­pui­set koi­vu­keit­tiöm­me val­mis­taa omat puusep­päm­me, eikä niis­sä ole käy­tet­ty lain­kaan taval­li­ses­ti uusis­ta keit­tiöis­tä löy­ty­vää las­tu­le­vyä.

Kon­sep­tiin kuu­lu­vat keit­tiö­ta­sot joko täys­puus­ta tai suo­ma­lai­ses­ta vuo­lu­ki­ves­tä tai sak­sa­lai­ses­ta (jura gray) tai ruot­sa­lai­ses­ta (norr­vang) kalk­ki­ki­ves­tä. Esi­mer­kik­si lami­naat­tiin ver­rat­tu­na kaik­ki mate­ri­aa­lit ovat muo­vit­to­mia, tur­val­li­sia ja pit­käi­käi­siä. Kodin­ko­neik­si vali­koi­tui­vat Mie­len integroi­dut kodin­ko­neet. mm. pit­käi­käi­syy­ten­sä ja hyvän huol­to­pal­ve­lun­sa ansios­ta. Tyy­pil­li­ses­tä uudis­koh­tees­ta poi­ke­ten jopa kui­vaa­va Mie­len pyy­kin­pe­su­ko­ne kuu­luu perus­va­rus­te­luun.

Kyl­py­huo­nees­sa jat­kuu sama kor­kea laa­tu­ta­so. Nii­hin voi vali­ta laa­tat aiem­min jutus­sa esi­tel­lys­tä luon­non­ki­vi­va­li­koi­mas­ta. Luon­non­ki­vi ei sisäl­lä taval­li­ses­ta kyl­py­huo­ne­laa­tas­ta poi­ke­ten sido­sai­nei­ta tai mui­ta tur­hia kemi­kaa­le­ja. Käyt­tä­mäm­me laa­tat ovat iso­ja, jol­loin ne muo­dos­ta­vat näyt­tä­viä pin­to­ja, ja sau­mo­jen vähyys tekee niis­tä hel­pot pitää puh­taa­na.

Samoin kun keit­tiö­ha­nat, myös suih­kut ja altai­den hanat on val­mis­tet­tu kiil­lo­te­tus­ta ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä. Teräk­ses­tä teh­dyt sekoit­ta­jat ja käsi­suih­kut ovat jämä­köi­tä, pit­käi­käi­siä ja esi­mer­kik­si mes­sin­gis­tä poi­ke­ten näis­tä ei liu­ke­ne lain­kaan ras­kas­me­tal­le­ja. Lat­tia­kai­vot toteu­te­taan sei­nän vie­reen teh­tä­vil­lä Uni­drai­nin tyy­lik­käil­lä lin­ja­lat­tia­kai­voil­la, joi­den pääl­li­nen on samaa luon­non­ki­veä kuin lat­tia ja sei­nä. Kou­kut ja teli­neet ovat polt­to­maa­lat­tua tai har­jat­tua teräs­tä.

Lami­naat­ti­kaap­pien sijas­ta myös kyl­py­huo­nei­siin tulee Han­ni Koro­man suun­nit­te­le­mat koko­pui­set allas­kaa­pit. Pit­kät Lau­fe­nin allas­ta­sot ovat aitoa pos­lii­nia, ja samal­ta val­mis­ta­jal­ta tule­vat myös laa­duk­kaat WC-istui­­met.

Seu­raa­vas­sa osas­sa kes­ki­tym­me por­­ras-, kah­­va-, kyt­­kin- ja kiin­to­va­lai­sin­rat­kai­sui­hin.

Kuvat: Trä Kro­nor & val­mis­ta­jien tuo­te­ku­vat