Laatu edellä: Portaat, kahvat, valokytkimet ja kiintovalaisimet

Uudel­ta kodil­ta on aina lupa odot­taa siis­te­jä ja vir­heet­tö­miä pin­to­ja. Trä Kro­nor -kodeis­sa on otet­tu askel pidem­mäl­le. Sen lisäk­si, että käy­tet­tä­vät mate­ri­aa­lit ovat luon­nol­li­sia ja kes­tä­viä, on nii­den laa­tu poik­keuk­sel­li­sen kor­kea uudis­koh­teek­si. Täs­sä jutus­sa avaam­me asun­to­jem­me por­ras, kyt­­kin- ja kiin­to­va­lai­sin­rat­kai­su­ja laa­duk­kuu­den ja pit­käi­käi­syy­den näkö­kul­mas­ta.

Tämän jut­tusar­jan edel­li­set osat ovat kes­kit­ty­neet lat­­tia-, sei­­nä- ja sisä­kat­to­ma­te­ri­aa­lei­hin sekä keit­tiöi­den ja kyl­py­huo­nei­den laa­duk­kai­siin rat­kai­sui­hin.

Town­­house-kotim­­me eli kau­pun­ki­pien­ta­lom­me raken­ne­taan aina useam­paan tasoon. Ker­ros­ten välil­le tule­vat ilma­vat metal­li­por­taat. Metal­lio­sat käsi­tel­lään joko mehi­läis­va­hal­la tai maa­la­taan mus­tak­si gra­fiit­ti­maa­lil­la. Käsi­joh­de ja por­ra­sas­kel­mat ovat jäl­leen laa­du­kas­ta mas­sii­vi­puu­ta.

Huo­nei­den väli­set ovet ovat kevyen ken­no­ra­ken­teen ja puu­kui­tu­le­vyn sijas­ta mas­sii­vi­puu­ta. Ovien kah­vat ja pai­nik­keet ovat joko har­jat­tua tai kiil­lo­tet­tua, hyvin käyt­töä kes­tä­vää ruos­tu­ma­ton­ta teräs­tä.

Pis­to­ra­siam­me ja valon­kat­kai­si­jam­me voi vali­ta joko val­koi­se­na, mus­ta­na tai käsit­te­le­mät­tö­mäl­lä teräs­pin­nal­la. Ne tule­vat Sch­nei­de­rin ajat­to­mas­ta ja tyy­lik­kääs­tä ELKO Plus-sar­­jas­­ta, ja kai­kis­sa kat­kai­si­mis­sa on him­men­nin­mah­dol­li­suus. Täs­sä­kin valin­nas­sa ovat pai­na­neet hyvä muo­toi­lu, laa­tu ja help­po­käyt­töi­syys.

Kaik­ki kotei­hin tule­vat kiin­to­va­lai­si­met ovat metal­li­run­koi­sia. Niis­sä on joko LED- tai halo­gee­ni­polt­ti­mo ja mah­dol­li­suus käyt­tää him­men­nin­tä. Väri­vaih­toeh­dot ovat samat kuin pis­to­rasiois­sa ja kat­kai­si­mis­sa, jol­loin sama sävy­maa­il­ma on mah­dol­lis­ta säi­lyt­tää läpi koko asun­non.

Kuvat: Trä Kro­nor & val­mis­ta­jien tuo­te­ku­vat