Uusi XS-koko Trä Kronor -konseptikoteihin Tuusulan Asuntomessuille

Kova kysyn­tä pie­nem­mil­le Trä Kro­nor -kon­sep­tin mukai­sil­le kodeil­le sai Trä Kro­no­rin sel­vit­tä­mään mah­dol­li­suut­ta tar­jo­ta uut­ta asun­to­ko­koa Tuusu­lan Asun­to­mes­suil­le. Niin­pä Iso­­kar­­hun­­kier­­to-ton­­til­­le on teh­ty uusi, kysyn­tää vas­taa­va suun­ni­tel­ma pie­nem­mil­le asun­noil­le.

Trä Kro­nor suun­nit­te­lee Tuusu­lan Asun­to­mes­su­jen toi­sel­le ton­til­leen (Iso­kar­hun­kier­to 9) XS-kokoi­­sia asun­to­ja. Muu­tok­sen jäl­keen tont­ti Iso­kar­hun­kier­rol­la sisäl­tää suun­ni­tel­man mukaan seit­se­män XS-kokois­­ta asun­toa. Eliak­sen­po­lun asun­not pysy­vät ennal­laan (kuusi asun­toa S, M ja L-koos­­sa). Koko­nai­suu­des­saan Tuusu­lan Asun­to­mes­suil­le on siis aja­tuk­se­na raken­taa 13 Trä Kro­nor -kon­sep­tin mukais­ta kotia. 

Kuvas­sa vasem­mal­la puo­lel­la seit­se­män XS-kokois­­ta kotia ja oikeal­la kuusi kotia S, M ja L-koos­­sa. Poh­ja­ku­vas­sa näkyy asun­to­jen 1. ker­ros. Tont­tien välis­sä koko kort­te­lin yhteis­käyt­tö­ti­la.

XS-kokoi­­sen kodin katu­ta­sos­sa sijait­se­vat avo­­keit­­tiö-olo­­huo­­ne sekä pesu- ja wc-tilat. Pie­nel­le kodil­le olen­nai­se­na osa­na asun­nos­sa on run­saas­ti säi­ly­tys­ti­laa; ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa on 3,5 neliön läm­min varas­to omal­la sisään­käyn­nil­lä, ja ylä­ker­ras­sa toi­sen makuu­huo­neen yhtey­des­sä on tila­va vaa­te­huo­ne. Jokai­ses­sa asun­nos­sa on kadun puo­lel­la yksi oma auto­paik­ka.

Olo­huo­nees­ta on käyn­ti omal­le suo­jai­sel­le pihal­le, jos­sa on eril­li­nen ulko­va­ras­to. Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa on kyl­py­huo­neen lisäk­si kak­si makuu­huo­net­ta, ja koko­nai­suu­den kruu­naa asun­non levyi­nen par­ve­ke.

Ark­ki­teh­din havain­ne­ku­va asun­non sisä­ti­lois­ta.

SAATSI Ark­ki­teh­tien suun­nit­te­le­mas­sa ja Trä­husin ammat­ti­lais­ten raken­ta­mas­sa town­­house- eli kau­pun­ki­pien­ko­dis­sa on hyö­dyn­net­ty poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen par­hai­ta oppe­ja, kuten hen­git­tä­vää mas­sii­vi­puu­ra­ken­net­ta, pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa sekä tuu­let­tu­vaa ala­poh­jaa ja vint­tiä. Näin taa­taan kotien pit­käi­käi­syys sekä asuk­kail­le mah­dol­li­sim­man ter­veel­li­nen sisäil­ma.

Raken­nus­ma­te­ri­aa­lien lisäk­si myös pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­sa käy­te­tään puh­tai­ta ja laa­duk­kai­ta luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten puu­ta ja luon­non­ki­veä. Puuse­pän val­mis­ta­mat täys­pui­set keit­tiöt ovat Han­ni Koro­man suun­nit­te­le­mia, ja kaik­ki ark­ki­teh­din valit­se­mat pin­ta­ma­te­ri­aa­lit soin­tu­vat kau­niis­ti yhteen muo­dos­taen ajat­to­man koko­nai­suu­den.

Eril­lis­ta­lo­jen muo­dos­ta­ma town­­house-kort­­te­­li sijait­see Ryk­men­tin­puis­ton par­haal­la pai­kal­la. Ikku­nas­ta aukea­vat näky­mät puis­ton, kau­pun­ki­vil­jel­mien ja lam­men yli met­sään. Talot läm­piä­vät maa­läm­möl­lä ja katoil­le asen­ne­taan aurin­ko­pa­nee­lit. Asui­na­lu­eel­le raken­ne­taan uudet päi­vä­ko­dit, kou­lu ja muut päi­vit­täis­pal­ve­lut. Hel­sin­gin kes­kus­taan ajo­mat­ka on rei­lu 35 minuut­tia, ja len­to­ken­täl­le huraut­taa noin var­tis­sa.

Kohteen tiedot

Osoi­te:
Iso­kar­hun­kier­to 9, Hyry­län Ryk­men­tin­puis­to, Tuusu­la

Asuin­ti­lo­jen pin­­ta-ala:
Huo­neis­toa­la 70,0 m2
Huo­neis­toa­lan lisäk­si asun­to­run­gos­sa on 3,5 m2 varas­to omal­la sisään­käyn­nil­lä
Piha­va­ras­to 5 m2

Huo­neis­to­se­li­tel­mä:
3h, k, 2x kph, p, var.

Tyyp­pi:
Eril­lis­ta­lo

Vapau­tu­mi­nen:
1.9.2020

Vela­ton hin­ta*
298 000 €
*Hin­ta sisäl­tää oman maa-alu­een ja urak­ka­so­pi­muk­seen sisäl­tyy lop­puun asti vii­meis­tel­ty asun­to.

Pyydä lisätietoa ja tarkista kohteiden varaustilanne myyjältä

Tutus­tu mui­hin Tuusu­lan Asun­to­mes­suil­le raken­tu­viin Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­tei­hin:
S-koko
M-koko
L-koko