Vastuulliset rakentajat laativat jo nyt rakennusten “tuoteselosteita”

Yle uuti­soi 13.8.2018 ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön käyn­nis­tä­mäs­tä tie­don­ke­ruu­hank­kees­ta, jos­sa kerä­tään raken­nuk­sis­sa käy­tet­ty­jen eri raken­nus­ma­te­ri­aa­lien luku­mää­riä ja koko­nais­pi­toi­suuk­sia. Sii­nä mis­sä minis­te­riö halu­aa ede­tä raken­nus­ten ”tuo­te­se­los­tei­ta” käsit­te­le­vän hank­keen kans­sa mal­til­li­ses­ti, ovat val­veu­tu­neet suun­nit­te­li­jat ja raken­ta­jat otta­neet etu­mat­kaa, ja teke­vät rapor­toin­tia tule­vil­le asuk­kail­le jo nyt vapaa­eh­toi­ses­ti. Näin pys­ty­tään vähen­tä­mään raken­nus­ten asuk­kai­den ja käyt­tä­jien kemi­kaa­li­kuor­maa.

Raken­ta­mi­sen heik­ko laa­tu on puhut­ta­nut jo pit­kään, ja nyt myös ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on herän­nyt vaa­ti­maan raken­nuk­sil­le ”tuo­te­se­los­tei­ta” elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tapaan. Raken­nus­ten ”tuo­te­se­los­tei­den” taus­tal­la ovat kier­rä­tys­syi­den lisäk­si pal­jon puhut­ta­vat sisäil­maon­gel­mat, joi­den on arvioi­tu aiheut­ta­van suo­ma­lai­sil­le jopa kym­me­nen mil­jar­din vuo­sit­tai­sen las­kun esi­mer­kik­si kor­jaus­ku­lu­jen ja sai­raan­hoi­to­me­no­jen muo­dos­sa.

Monet val­veu­tu­neet yri­tyk­set ovat jo läh­te­neet oma­toi­mi­ses­ti avaa­maan käyt­tä­mi­ään raken­nus­ma­te­ri­aa­le­jaan.

Trä Kronor -kodeissa paloturvallista ja ionisoitua lampaanvillaa käytetään erilaisten saumakohtien lisätiivistämiseen.

– Kuten monel­la muul­la­kin toi­mia­lal­la, on myös raken­ta­mi­ses­sa ollut vii­me aikoi­na näh­tä­vis­sä tie­tyn­lais­ten arte­saa­niar­vo­jen nousua. Ote­taan käyt­töön van­ho­ja, hyväk­si havait­tu­ja ja moneen ker­taan tes­tat­tu­ja meto­de­ja ja mate­ri­aa­le­ja, ja teh­dään niis­tä nyky­ai­kai­set tar­peet täyt­tä­viä tuotteita,vanhojen raken­nus­ten res­tau­roin­tiin sekä uusiin ter­veel­li­siin ja kes­tä­viin raken­nuk­siin eri­kois­tu­nut Pek­ka Saat­si tote­aa.

Trä Grou­pin perus­pe­ri­aat­teis­sa on alus­ta alkaen ollut raken­taa yksin­ker­tai­ses­ti ja luon­non­mu­kai­ses­ti, sekä pitää koko raken­nus­pro­ses­si läpi­nä­ky­vä­nä. Uusien mas­sii­vi­puu­run­kois­ten Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­tien suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on se, että tuhan­sien kemi­kaa­lien ja yhdis­tei­den sijaan raken­nusai­ne­luet­te­lo pyri­tään pitä­mään mah­dol­li­sim­man lyhye­nä, ja lis­tal­le kel­puu­te­taan vain vähän pro­ses­soi­tu­ja luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja, tule­vai­suu­den äly­rat­kai­su­jen mah­dol­li­suuk­sia unoh­ta­mat­ta. Raken­teis­sa ei ole lain­kaan lii­maa eikä muo­via. Näin raken­net­tu­na kodit sopi­vat myös niil­le, joil­la on aiem­paa sisäil­ma­her­kis­ty­mis­tä.

Trä Kronor -kotien tuoteseloste

– Näen tämän muu­tok­sen alal­la erit­täin ter­ve­tul­lee­na. Jokai­nen raken­nuk­seen käy­tet­ty pro­ses­soi­tu mate­ri­aa­li lisää asuk­kai­den tur­haa kemi­kaa­li­kuor­maa, ja näin lisää myös ter­vey­son­gel­mien toden­nä­köi­syyt­tä. Yksin­ker­tai­nen raken­nus­ta­pa lisää myös raken­nus­ten vika­sie­toi­suut­ta: mitä vähem­män mate­ri­aa­le­ja on, sitä var­mem­min tie­de­tään nii­den kes­ki­näi­nen toi­mi­vuus. Moni mate­ri­aa­li­han on todet­tu itses­sään tur­val­li­sek­si, mut­ta nii­den yhteis­vai­ku­tuk­sis­ta sekä suun­nit­te­li­joil­la että raken­nut­ta­jil­la on vie­lä hyvin vähän tie­toa. Esi­mer­kik­si M1-luo­­kan muo­vi­maa­lis­ta ei vapau­du hai­tal­li­sia ainei­ta, mut­ta se saat­taa aiheut­taa raken­nus­fy­si­kaa­li­sen ongel­man, jon­ka joh­dos­ta raken­tei­siin tii­vis­tyy kos­teut­ta, Saat­si tote­aa.

Lue lisää Trä Kro­no­rin raken­nus­pe­ri­aat­teis­ta ja mate­ri­aa­li­va­lin­nois­ta