Puhdas sisäilma on seuraava hyvinvoinnin megatrendi

TRÄ® jär­jes­ti eilen 16.1.2019 kes­tä­vän ja ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen illan Alek­san­te­rin teat­te­ris­sa Hel­sin­gis­sä, ja tupa oli täyn­nä! Näyt­tää vah­vas­ti sil­tä, että home­kou­lut ja sisäil­ma­sai­ras­tu­mi­set ovat saa­neet ihmi­set etsi­mään tie­toa ja var­sin­kin ymmär­rys­tä sii­tä, miten voi­sim­me rat­kais­ta tämän het­ken ongel­mia.

Vii­me vuo­si­na ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio ja lii­kun­ta ovat nous­seet glo­baa­leik­si megat­ren­deik­si. Mikä­li olet juu­ri päät­tä­nyt toteut­taa uuden­vuo­den­lu­pauk­se­si syö­dä jat­kos­sa ter­veel­li­sem­min, se on help­po toteut­taa. Jokai­nen elin­tar­vi­ke­val­mis­ta­ja jou­tuu nyky­ään ilmoit­ta­maan pak­kauk­ses­sa aines­osa­luet­te­lon ja ravin­to­si­säl­lön. Lisäk­si kysyn­tä on niin suur­ta, että lähes jokai­ses­sa ruo­ka­kau­pas­sa löy­tyy lähi­tuo­tet­tua ruo­kaa, luo­mua sekä super­foo­de­ja. Jos ver­taa ruo­ka­kaup­po­jen nykyis­tä tar­jon­taa kym­me­nen vuo­den takai­seen, ero on val­ta­va.

Viime vuosina terveellinen ruokavalio ja liikunta ovat nousseet globaaleiksi megatrendeiksi. Mikäli olet juuri päättänyt toteuttaa uudenvuodenlupauksesi syödä jatkossa terveellisemmin, se on helppo toteuttaa.

Samaan aikaan kun ruo­ka­va­lio­taan on mah­dol­lis­ta hel­pos­ti vie­dä ter­veem­pään suun­taan, vie­täm­me 90% vuo­ro­kau­des­tam­me sisä­ti­lois­sa, ja yksin Suo­mes­sa noin mil­joo­na ihmis­tä altis­tuu päi­vit­täin huo­nol­le sisäil­mal­le. Mikä huo­les­tut­ta­vin­ta, ”The Indoor Gene­ra­tion” -tut­ki­muk­sen mukaan las­ten­huo­ne on kodin saas­tu­nein tila. TRÄ:n näkö­kul­mas­ta mei­dän on help­po näh­dä seu­raa­va suu­ri megat­ren­di: ne, jot­ka jo miet­ti­vät mitä syö­vät ja miten liik­ku­vat, alka­vat ole­maan entis­tä kiin­nos­tu­neim­pia sii­tä, mitä hen­git­tä­vät.

Mutta – miten voit tietää mitä hengität?

Eili­ses­sä tapah­tu­mas­sa kysyin ylei­söl­tä, kuin­ka moni haluai­si läpi­nä­ky­vän aines­osa­luet­te­lon raken­nus­tuot­teis­ta ja kodis­ta? Joka iki­nen noin 500 hen­gen ylei­sös­tä nos­ti käden pys­tyyn.

Täl­lä het­kel­lä jopa alan ammat­ti­lai­sil­la on vai­keuk­sia tie­tää, mitä he ovat hank­ki­mas­sa, sil­lä raken­nus­ma­te­ri­aa­lien tuo­te­se­los­tees­sa ei tar­vit­se mai­ni­ta aine­so­sia, mikä­li ne eivät yli­tä tiet­tyä pro­sent­tio­suut­ta. Näin ollen saa­tat esi­mer­kik­si ostaa ilman­sul­ku­pa­pe­ria, joka yllä­tyk­sek­se­si sisäl­tää muo­vi­kal­von, tai luon­non­mu­kai­sel­ta vai­kut­ta­van tuot­teen, jos­sa tie­tä­mät­tä­si on kym­me­niä kemi­kaa­le­ja.

Viime vuosina terveellinen ruokavalio ja liikunta ovat nousseet globaaleiksi megatrendeiksi. Mikäli olet juuri päättänyt toteuttaa uudenvuodenlupauksesi syödä jatkossa terveellisemmin, se on helppo toteuttaa.

TRÄ® halu­aa olla edel­lä­kä­vi­jä, sik­si mei­dän uusien Trä Kro­nor -kotien ymmär­tä­mi­seen ei tar­vit­se sana­kir­jaa. Mie­les­täm­me paras tuo­te­se­los­te on mah­dol­li­sim­man lyhyt ja läpi­nä­ky­väs­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa. Tii­mim­me onkin onnis­tu­nut tii­vis­tä­mään talon raken­teet vain 16 eri­lai­seen aines­osaan nor­maa­lin jopa 1 000 sijaan.

Roh­kai­sen myös mui­ta raken­nusa­lal­la toi­mi­maan mah­dol­li­sim­man läpi­nä­ky­väs­ti, jot­ta jokai­sen oli­si tule­vai­suu­des­sa mah­dol­lis­ta tie­tää tark­kaan, mitä he hen­git­tä­vät.

Ja tämän lisäk­si voi­sim­me käy­dä vähän useam­min ulko­na hap­pi­hy­pyl­lä.

Rohkaisen myös muita rakennusalalla toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta jokaisen olisi tulevaisuudessa mahdollista tietää tarkkaan, mitä he hengittävät.

Muu­te­taan raken­ta­mi­sen suun­taa yhdes­sä,

Tho­mas

Kir­joit­ta­ja Tho­mas Norei­la on Trä Grou­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja ja toi­nen perus­ta­ja. Oman sisäil­ma­sai­ras­tu­mi­sen­sa sekä perin­ne­ra­ken­ta­mis­osaa­mi­sen­sa vuok­si hän on into­hi­moi­nen ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­ja.

Kirjoittaja Thomas Noreila on Trä Groupin toimitusjohtaja ja toinen perustaja. Oman sisäilmasairastumisensa sekä perinnerakentamisosaamisensa vuoksi hän on intohimoinen terveellisen rakentamisen puolestapuhuja.