7 Kysymystä Trä Kronor -konseptikotien massiivipuurungosta

Tuusu­laan raken­tu­vien Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­tien mas­sii­vi­pui­set run­got koo­taan ele­men­teis­tä, jot­ka muis­tut­ta­vat raken­nus­fy­si­kaa­li­sil­ta omi­nai­suuk­sil­taan perin­teis­tä hirt­tä. Min­kä­lai­nen kotien mas­sii­vi­puu­run­ko on ja miten se poik­ke­aa perin­tei­ses­tä hir­res­tä? Koko­sim­me vas­tauk­set ylei­sim­piin kysy­myk­siin town­­house-kotiem­­me mas­sii­vi­ra­ken­tei­siin liit­tyen.

1. Millainen massiivipuurakenne Trä Kronor -konseptikodeissa on?

Trä Kro­no­rin town­­house-kodit raken­ne­taan mas­sii­vi­pui­sis­ta ele­men­teis­tä, jot­ka ovat raken­nus­fy­si­kaa­li­sil­ta omi­nai­suuk­sil­taan hyvin saman­kal­tai­sia kuin hir­si. Kodeis­sa käy­tet­tä­vä MHM eli Mas­­siv-Holz-Mau­er on lii­ma­ton, hen­git­tä­vä mas­sii­vi­puu­ra­ken­ne. Se sitoo ja luo­vut­taa kos­teut­ta tehok­kaas­ti. Ele­men­teis­sä hyö­dyn­ne­tään FSC-ser­­ti­­fioi­­tua puu­ta.

2. Miten MHM-massiivirakenne eroaa perinteisestä hirrestä?

MHM-raken­­teet val­mis­te­taan mil­lin­tark­koi­hin mit­toi­hin teh­da­so­lo­suh­teis­sa. Hir­res­tä poi­ke­ten ele­men­teis­sä voi­daan käyt­tää nuo­rem­paa ja puun työs­tös­tä yli­jää­vää puu­ta.

Perin­tei­nen hir­si­ra­ken­ne pai­nuu pai­no­voi­man aiheut­ta­mas­ta raken­teen tii­vis­ty­mi­ses­tä ja hir­sien kui­vu­mi­ses­ta joh­tuen. Pai­nu­mi­sen vuok­si hir­si­ta­lot on perin­tei­ses­ti jätet­ty muu­ta­mak­si vuo­dek­si ilman sisä- ja ulko­ver­hous­ta. MHM-raken­­ne taas voi­daan pin­noit­taa välit­tö­mäs­ti, joten raken­nus­pro­ses­si nopeu­tuu huo­mat­ta­vas­ti.

3. Miten MHM-rakenne eristää lämpöä ja miten eristävyys eroaa perinteisestä hirsiseinästä?

MHM-raken­­teen läm­mö­ne­ris­tä­vyys on saman­kal­tai­nen kuin hir­ren. MHM-raken­­tees­­sa kui­ten­kin lau­to­jen sau­mat ovat ris­tik­käin, joten ne eivät läpäi­se koko sei­nä­ra­ken­net­ta, toi­sin kuin perin­tei­ses­sä hir­si­ra­ken­tees­sa. Lisäk­si MHM-ele­­ment­­tei­­hin tule­viin lau­toi­hin jyr­si­tään urat, joi­den ansios­ta ele­ment­tien sisään muo­dos­tuu ilma­tas­ku­ja ja siten nii­den läm­mö­ne­ris­tä­vyys para­nee. 

4. Mikä ero on MHM:llä ja CLT:llä?

MHM-raken­­ne on täy­sin lii­ma­ton. CLT:stä ja lamel­li­hir­res­tä poi­ke­ten MHM-raken­­teen pui­set ele­men­tit lii­te­tään toi­siin­sa lii­man sijaan ruos­tu­mat­to­mil­la, uri­te­tuil­la alu­mii­ni­nau­loil­la eli ns. kam­pa­nau­loil­la. 

5. Jääkö massiivirakenteen pinta lopulliseksi sisä- tai ulkopinnaksi Trä Kronor -konseptikodeissa?

Tuusu­lan town­­house-kotiem­­me mas­sii­vi­puu­ra­ken­teen ulko­pin­taan tulee koo­laus ja sen pääl­le jul­ki­si­vu­lau­doi­tus. Sisä­puo­lel­la ele­ment­tien pääl­le asen­ne­taan puu­kui­tu­le­vy ja savi­le­vy, ja lopuk­si näi­den pin­nal­le tulee vie­lä savi­rap­paus sekä savi­maa­li. MHM-raken­­teen puu­pin­ta ei siis jää pin­nak­si talon ulko- tai sisä­puo­lel­la.

6. Kuinka paljon MHM-elementeillä on rakennettu Suomessa?

Trä Kro­no­rin town­­house-kodit ovat ensim­mäi­set MHM-talot Suo­mes­sa. Euroo­pas­sa kysei­sel­lä tek­nii­kal­la on raken­net­tu jo noin 10 000 taloa.

7. Miksi massiivipuiset MHM-elementit hankitaan ulkomailta?

Pyrim­me hank­ki­maan Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­deis­sa käy­te­tyt mate­ri­aa­lit mah­dol­li­sim­man lähel­tä. MHM-ele­­men­­tit tuo­daan täl­lä het­kel­lä Viros­ta, sil­lä Suo­mes­sa ei val­mis­te­ta valit­se­miam­me lii­mat­to­mia mas­sii­vi­puu­ele­ment­te­jä.