15 polttavinta kysymystä Trä Kronor -konseptin kodeista

Trä Kro­­nor-kon­­sep­­tin ensim­mäi­nen town­­house-koti sai katon ylleen, min­kä kun­niak­si ton­til­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia tiis­tai­na 11. kesä­kuu­ta 2019. Har­jan­nos­ta­jais­ten osal­lis­tu­jil­la nousi esiin usei­ta askar­rut­ta­via kysy­myk­siä talon raken­tei­siin, mate­ri­aa­li­va­lin­toi­hin sekä asui­na­lu­ee­seen liit­tyen. Koko­sim­me vas­tauk­set polt­ta­vim­piin kysy­myk­siin.

1. Mitä MHM tarkoittaa ja miksi valitsimme sen townhouse-koteihimme?

MHM eli Mas­­siv-Holz-Mau­er on lii­ma­ton, hen­git­tä­vä mas­sii­vi­ra­ken­ne, joka on raken­nus­fy­si­kaa­li­sil­ta omi­nai­suuk­sil­taan hyvin saman­lai­nen kuin hir­si. Se siis sitoo ja luo­vut­taa kos­teut­ta tehok­kaas­ti. MHM-raken­­teet val­mis­te­taan mil­lin­tark­koi­hin mit­toi­hin teh­da­so­lo­suh­teis­sa. Ele­men­teis­sä hyö­dyn­ne­tään FSE-ser­­ti­­fioi­­tua puu­ta, ja hir­res­tä poi­ke­ten niis­sä voi­daan käyt­tää myös nuo­rem­paa ja puun työs­tös­tä yli­jää­vää puu­ta.

Tääl­tä voit lukea 5 syy­tä mik­si valit­sim­me hir­ren sijaan MHM-ele­­men­­tit

2. Mikä ero on MHM:llä ja CLT:llä?

CLT:stäja lamel­li­hir­res­tä­poi­ke­ten MHM-raken­­teen pui­set ele­men­tit lii­te­tään toi­siin­sa lii­man sijaan ruos­tu­mat­to­mil­la, uri­te­tuil­la alu­mii­ni­nau­loil­la eli ns. kam­pa­nau­loil­la.

3. Miten MHM-rakenne eristää lämpöä ja miten se eroaa hirsiseinästä?

MHM-raken­­teen läm­mö­ne­ris­tä­vyys on saman­kal­tai­nen kuin hir­ren. Sii­nä kui­ten­kin lau­to­jen sau­mat ovat ris­tik­käin, eivät­kä läpäi­se koko sei­nä­ra­ken­net­ta, toi­sin kuin perin­tei­ses­sä hir­si­ra­ken­tees­sa. Lisäk­si MHM-ele­­ment­­tei­­hin tule­viin lau­toi­hin jyr­si­tään urat, min­kä ansios­ta ele­ment­tien sisään muo­dos­tuu ilma­tas­ku­ja ja siten nii­den läm­mö­ne­ris­tä­vyys para­nee. 

4. Kuinka paljon MHM-elementeillä on rakennettu Suomessa?

Trä Kro­­nor-kon­­sep­­tin town­­house-kodit ovat ensim­mäi­set MHM-talot Suo­mes­sa. Euroo­pas­sa kysei­sel­lä tek­nii­kal­la on raken­net­tu lähes 10 000 taloa.

Lue lisää MHM-raken­­tees­­ta.

5. Jääkö MHM-rakenteen puupinta lopulliseksi pinnaksi townhouse-kodeissa?

MHM-mas­­sii­­vi­­puu­­ra­­ken­­teen ulko­pin­taan tulee koo­laus ja sen pääl­le jul­ki­si­vu­lau­doi­tus. Sisä­puo­lel­la ele­ment­tien pääl­le taas asen­ne­taan kak­si ker­ros­ta savi­le­vy­jä, ja lopuk­si näi­den pin­nal­le tulee savi­maa­li.

6. Mikä savilevy on?

Tavan­omai­ses­ti käy­te­tyn kip­si­le­vyn sijaan Trä Kro­nor -kodeis­sa käy­te­tään savi­le­vyä MHM-ele­­men­­tin ja puu­kui­tu­le­vyn pääl­lä. Savi neut­ra­li­soi ilman epä­puh­tauk­sia sekä vai­en­taa ään­tä. Lisäk­si se sitoo ja luo­vut­taa kos­teut­ta, joten sil­lä on ilman­kos­teut­ta sää­te­le­vä omi­nai­suus. Savi­le­vyn pin­ta tasoi­te­taan savi­maa­lil­la.

Savi ja mas­sii­vi­puu muo­dos­ta­vat erin­omai­sen parin, sil­lä niil­lä molem­mil­la on kyky sitoa ja luo­vut­taa kos­teut­ta hie­man eri tavoin. Näin ilman­kos­teus pysyy sopi­vas­sa tasa­pai­nos­sa teh­den sisäil­man laa­dus­ta par­haan mah­dol­li­sen.

7. Miksi valitsimme savimaalit?

Town­­house-kotei­­him­­me on valit­tu myr­kyt­tö­mät savi­maa­lit, jot­ka eivät sisäl­lä syn­teet­ti­siä kemi­kaa­le­ja. Savi­maa­lil­la on samo­ja omi­nai­suuk­sia kuin savi­le­vyl­lä eli se puh­dis­taa sisäil­maa ja peh­men­tää kodin akus­tiik­kaa. Kos­ka savi­maa­lien väri­kart­ta on laa­ja, nii­den valin­nas­sa ei tar­vin­nut teh­dä kom­pro­mis­se­ja, vaan käy­täm­me juu­ri ark­ki­teh­din visioon täy­del­li­ses­ti sopi­via sävy­jä.

Valit­sim­me town­­house-kotei­­him­­me Suo­men Luon­non­maa­lien myr­kyt­tö­mät pin­ta­kä­sit­te­ly­tuot­teet, jois­ta voit lukea lisää tääl­tä.

8. Mitä on ionisoitu lampaanvilla? Mihin villaa käytetään Trä Kronor-kodeissa?

Lam­paan­vil­lan ioni­soin­ti tar­koit­taa säh­kö­kä­sit­te­lyä, joka pois­taa vil­las­ta mah­dol­li­set aller­gi­aa aiheut­ta­vat aines­osat sekä vähen­tää vil­lal­le omi­nai­sia haju­ja. Tämän ansios­ta ioni­soi­tu lam­paan­vil­la sopii hyvin myös useim­mil­le aller­gi­koil­le. Lisäk­si ioni­soin­ti tor­juu hyön­tei­siä. Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodeis­sa lam­paan­vil­la tulee MHM-ele­­ment­­tien sau­moi­hin sekä ovien ja ikku­noi­den tii­vis­teek­si.

9. Voiko puukuitulevy olla liimaton?

Puu­kui­tu­le­vyn val­mis­ta­mi­ses­sa ei tar­vi­ta lii­maa, sil­lä puu­ai­nes on sidot­tu lig­nii­nil­lä eli puun omien kui­tu­jen sido­sai­neel­la.

10. Miksi perustuksen materiaaliksi valikoitui graniitti?

Town­­house-kotei­­him­­me valit­tu Bal­tic Brown -gra­niit­ti on koti­mai­nen luon­non­ki­vi, joka on loh­kot­tu muo­toon­sa käsi­työ­nä­ton­til­lam­me. Kives­tä­teh­dyn perus­tuk­sen teh­tä­vä­nä on toi­mia kos­teus­kat­ko­na estäen maa­pe­rän kos­teu­den nousun kapil­laa­ri­ses­ti raken­tei­siin.

11. Miten painovoimainen ilmanvaihto toimii Trä Kronor -konseptin kodeissa?

Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to perus­tuu fysii­kan lakei­hin – läm­min ilma nousee ylös­päin ja vii­leä las­keu­tuu alas­päin. Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­dit on suun­ni­tel­tu tuke­maan pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa. Suu­ri har­ja­kor­keus ja kor­kea, suo­ra hor­mi mah­dol­lis­ta­vat ilman pois­tu­mi­sen tehok­kaas­ti. Rai­kas kor­vausil­ma taas ote­taan sisään huo­ne­ti­lo­jen ylä­osis­sa ole­vis­ta räp­pä­nöis­tä.

Lisäk­si kodeis­sa on sekä tuu­let­tu­va ylä- että ala­poh­ja, jot­ka takaa­vat tehok­kaan ilman­kier­ron ja pitä­vät raken­teet kui­vi­na.

Lue lisää: Pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don ABC

12. Trä Kronorin kodeissa on korkea vintti, voiko tätä hyödyntää säilytystilana?

Town­­house-kotiem­­me eris­tä­mä­tön vint­ti on suun­ni­tel­tu tuu­let­tu­vak­si. Jot­ta ilma pää­see kier­tä­mään hyvin ja raken­teet pysy­vät kui­vi­na, tilaa ei tule käyt­tää tava­roi­den säi­ly­tyk­seen.

13. Townhouse-kotien rakenne vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta. Riittääkö talon rakentamiseen tosiaan vain muutama materiaali?

Mie­les­täm­me ter­veel­li­sen kodin resep­ti on mah­dol­li­sim­man lyhyt ja se koos­tuu pää­asias­sa luon­nol­li­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta, sil­lä pro­ses­soi­dut mate­ri­aa­lit lisää­vät asuk­kai­den tur­haa kemi­kaa­li­kuor­maa. Kos­ka haluam­me, että jokai­nen asu­kas voi ymmär­tää, mis­tä oma koti on raken­net­tu, olem­me pitä­neet aines­osa­luet­te­lon yksin­ker­tai­se­na. Town­­house-kotiem­­me pää­­raa­­ka-ainei­­ta ovat puu, pape­ri, lam­paan­vil­la, para­fii­ni, savi, hiek­ka, kalk­ki, sora, sement­ti, teräs, sink­ki, alu­mii­ni, kupa­ri, lasi ja kivi.

14. Mitä asuntomessualueelle rakentuu?

Trä Kro­no­rin tont­ti on asun­to­mes­sua­lu­een ete­lä­osas­sa, aivan met­sän lähel­lä. Alu­een ete­lä­osaan, met­sän ja ton­tin väliin, raken­ne­taan puis­to, johon tulee akti­vi­teet­te­ja eri ikäi­sil­le. Lisäk­si puis­toon tulee laa­tik­ko­vil­jel­mät viher­peu­ka­loil­le. Town­­house-kotien pihal­ta avau­tuu näky­mät puis­ton ja laa­tik­ko­vil­jel­mien yli lam­mel­le ja met­sään.

Asun­to­mes­sua­lu­eel­le auke­aa päi­vä­ko­ti heti asun­to­mes­su­jen jäl­keen. Lisäk­si Ryk­men­tin­puis­toon suun­ni­tel­laan yhte­näis­kou­lua ja päi­vä­ko­tia. Tuusu­lan­väy­län var­rel­le taas on suun­nit­teil­la raken­taa moni­toi­mi­kes­kus Monio, johon Tuusu­lan lukio, kan­sa­lais­opis­to, kuva­tai­de­kou­lu ja musiik­kio­pis­to muut­ta­vat.

15. Minkälaiset kulkuyhteydet Rykmentinpuistossa on?

Hyry­län kes­kus­tan pal­ve­lu­jen äärel­le on mat­kaa noin 1,5 kilo­met­riä ja Kera­van kes­kus­taan noin 3 kilo­met­riä. Kera­van rau­ta­tie­a­se­mal­ta kul­kee junia Hel­sin­gin suun­taan muu­ta­man minuu­tin välein, ja Kul­loon­tiel­le pää­see lähi­bus­sil­la. Lisäk­si syk­syn rei­tis­tö­uu­dis­tuk­sen myö­tä Kul­loon­tiel­le kul­ke­via bus­si­lin­jo­ja lisä­tään, ja tule­vai­suu­des­sa bus­sit aja­vat myös Ryk­men­tin­puis­ton läpi.

Lue lisää Tuusu­las­ta, Ryk­men­tin­puis­ton asui­na­lu­ees­ta sekä Trä Kro­­nor-tont­­tien vie­hät­tä­väs­tä ympä­ris­tös­tä