Poikkeuksellisen laadukas uudiskohde rakenteilla Tuusulaan

Trä Kro­nor -kodit eroa­vat raken­nus­ta­van lisäk­si myös pin­ta­ma­te­ri­aa­li­va­lin­noil­taan tavan­omai­ses­ta uudis­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Se mate­­ri­aa­­li- ja varus­te­lu­ta­so, jos­ta muis­sa koh­teis­sa jou­tui­si mak­sa­maan rei­lus­ti lisää, kuu­luu Trä Kro­nor -kotei­hin auto­maat­ti­ses­ti.

Trä Kronor -kodit eroavat rakennustavan lisäksi myös pintamateriaalivalinnoiltaan tavanomaisesta uudisrakentamisesta. Se materiaali- ja varustelutaso, josta muissa kohteissa joutuisi maksamaan reilusti lisää, kuuluu Trä Kronor -koteihin automaattisesti.

Ohei­ses­sa tau­lu­kos­sa olem­me teh­neet yksin­ker­tai­sen ver­tai­lun mark­ki­noil­la täl­lä het­kel­lä tar­jol­la ole­vien vaih­toeh­to­jen sekä Trä Kro­no­rin Tuusu­lan Ryk­men­tin­puis­toon raken­tu­van town­­house-kort­­te­­lin kotien välil­lä.

Oheisessa taulukossa olemme tehneet yksinkertaisen vertailun markkinoilla tällä hetkellä tarjolla olevien vaihtoehtojen sekä Trä Kronorin Tuusulan Rykmentinpuistoon rakentuvan townhouse-korttelin kotien välillä.

Kiin­nos­tuit­ko Trä Kro­nor -kodeis­ta?

Vuo­den 2020 Asun­to­mes­suil­le Tuusu­lan Ryk­men­tin­puis­toon val­mis­tu­vien town­­house-kotien tar­kem­mat esit­te­lyt löy­dät tääl­tä:

S-kokoi­­nen huo­neis­to (87,5m²)
M-kokoi­­nen huo­neis­to (128,5m²)
L-kokoi­­nen huo­neis­to (135m²)

Pyy­dä lisä­tie­to­ja ja tar­kis­ta asun­to­jen tämän­het­ki­nen varaus­ti­lan­ne:

LKV, LVV Outi Malm­lund
outi.malmlund@tralkv.fi
0400 633 655