Puhdasta premium-laatua tavallisen uudiskohteen hinnalla

Nopea vil­kai­su lähi­seu­dun uudis­tuo­tan­toon sen osoit­taa: Trä Kro­nor -kotien neliö­hin­nat vas­taa­vat alu­eel­le val­mis­tu­van uudis­tuo­tan­non yleis­tä hin­ta­ta­soa. Mut­ta sii­nä mis­sä muis­sa uudis­koh­teis­sa mate­ri­aa­leik­si on valit­tu mm. MDF-levyä, puris­te­laat­taa ja lami­naat­tia, ovat Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­tien valin­nat jotain ihan muu­ta.

Myös uudisrakentamisessa on siis tilausta toimijalle, joka panostaa laadukkaan rakentamisen lisäksi myös kestäviin ja terveellisiin materiaaleihin kodin sisällä.

Tuusu­laan ja sen lähia­lueil­le on val­mis­tu­mas­sa jon­kin ver­ran uudis­koh­tei­ta. Kiven­hei­ton pää­hän Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­eel­ta val­mis­tu­van n. 100-neliöi­­sen ker­ros­ta­loa­sun­non vela­ton neliö­hin­ta on 4 600€/m² ja hie­man kau­em­mas, Jär­ven­pään­tien toi­sel­le puo­lel­le val­mis­tu­via n. 100-nelöi­­siä eril­lis­ta­lo­ja kau­pa­taan 4 350€/m² hin­taan. Nii­hin ver­rat­tu­na Trä Kro­nor -kon­sep­tin eril­lis­ta­lo­jen kes­ki­mää­rin 4 300 €/m² hin­ta vai­kut­taa alu­eel­le tyy­pil­li­sel­tä hin­noit­te­lul­ta var­sin­kin, kun sijain­ti Ryk­men­tin­puis­ton par­haal­la pai­kal­la met­sän, lam­men ja lenk­ki­maas­to­jen ääres­sä ote­taan huo­mioon.

Vil­kai­su Tuusu­laan ja lähi­seu­duil­le val­mis­tu­vien koh­tei­den pin­­ta­­ma­­te­­ri­aa­­li- ja varus­te­ta­soe­sit­te­lyyn ker­too taval­lis­ta tari­naa uudis­tuo­tan­nos­ta. Keit­tiöi­hin lami­naat­ti­ta­so­ja ja MDF-levyä, kyl­py­huo­nei­siin teol­li­ses­ti val­mis­tet­tua puris­te­laat­taa, lat­tiat lami­naat­tia. Toki nämä kaik­ki mate­ri­aa­lit voi halu­tes­saan päi­vit­tää, mut­ta niis­tä raken­nut­ta­ja luon­nol­li­ses­ti myös veloit­taa lisä­hin­taa.

Vilkaisu Tuusulaan ja lähiseuduille valmistuvien kohteiden pintamateriaali- ja varustetasoesittelyyn kertoo sitä tavallista tarinaa uudistuotannosta.

Lyhytnäköisyys voi vaikuttaa hyvinvointiin, lompakkoon ja ympäristöön

Myös uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa on siis tilaus­ta toi­mi­jal­le, joka panos­taa laa­duk­kaan raken­ta­mi­sen lisäk­si myös kes­tä­viin ja ter­veel­li­siin mate­ri­aa­lei­hin kodin sisäl­lä.

Tyy­pil­li­nen uudis­ra­ken­nus voi sisäl­tää jopa yli 1 000 pää­asial­li­ses­ti teol­li­ses­ti val­mis­tet­tua ainet­ta, joi­den pit­­kä­ai­­kais- ja yhteis­vai­ku­tuk­sis­ta ei tie­dä vie­lä riit­tä­väs­ti. Kun huo­mioi­daan, että ihmi­nen esi­mer­kik­si hen­git­tää kes­ki­mää­rin 10 000 ker­taa vuo­ro­kau­des­sa, alkaa kodin ilmas­sa lei­ju­vil­la kemi­kaa­leil­la olla mer­ki­tys­tä.

Tyypillinen uudisrakennus sisältää jopa yli 1 000 pääasiallisesti teollisesti valmistettua ainetta, joiden pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksista ei tiedä vielä riittävästi. Kun huomioidaan, että ihminen esimerkiksi hengittää keskimäärin 10 000 kertaa vuorokaudessa, alkaa kodin ilmassa leijuvalla kemikaalikuormalla olla merkitystä.

Toi­nen näkö­kul­ma on pit­käi­käi­syys. Vaik­ka moni mate­ri­aa­li saat­tai­si osto­het­kel­lä olla hie­man edul­li­sem­pi, se täy­tyy usein uusia jo seu­raa­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä kulu­mi­sen vuok­si. Lisäk­si nykyi­set teol­li­ses­ti val­mis­te­tuis­ta raa­­ka-aineis­­ta koos­te­tut pin­ta­ma­te­ri­aa­lit ja kalus­teet on han­ka­lam­pi kor­ja­ta tai kier­rät­tää. Niin­pä nii­den käyt­töi­kä ja ympä­ris­töl­le aiheut­ta­ma kuor­mi­tus ovat koh­tuut­to­mia.

Hie­man kal­liim­pi osto­hin­ta saat­taa­kin ter­­veys- ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia vas­ten tar­kas­tel­tu­na vai­kut­taa myös talou­del­li­ses­ti jär­ke­väl­tä.

Yksi ui vastavirtaan

Mark­ki­noil­la on jo pit­kään ollut tilaus­ta raken­nut­ta­jal­le, joka tar­jo­aa uuden­lais­ta asu­mi­sen luk­sus­ta. Pra­mei­den ulko­si­vu­jen sekä kiil­tä­vien pin­to­jen sijas­ta nyky­ajan ylel­li­syyt­tä ovat ter­veel­li­syys, pit­käi­käi­syys ja ker­ral­la hyvin teh­ty. Ja juu­ri tätä Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­houset XS-, S-, M- ja L-koos­­sa tar­joa­vat.

Lopuk­si teim­me pien­tä ver­tai­lua tyy­pil­li­sen uudis­koh­teen ja Trä Kro­no­rin pin­ta­ma­te­ri­aa­li­va­lin­to­jen välil­lä:

Kiin­nos­tuit­ko Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodeis­ta?

Vuo­den 2020 Asun­to­mes­suil­le Tuusu­lan Ryk­men­tin­puis­toon val­mis­tu­vien town­­house-kotien tar­kem­mat esit­te­lyt löy­dät tääl­tä:

XS-kokoi­­nen huo­neis­to (70m²)
S-kokoi­­nen huo­neis­to (87,5m²)
M-kokoi­­nen huo­neis­to (128,5m²)
L-kokoi­­nen huo­neis­to (135m²)

Pyydä lisätietoja ja tarkista asuntojen tämänhetkinen varaustilanne myyjältä