Puhdasta premium-laatua tavallisen uudiskohteen hinnalla

Nopea vil­kai­su lähi­seu­dun uudis­tuo­tan­toon sen osoit­taa: Trä Kro­nor -kotien neliö­hin­nat vas­taa­vat alu­eel­le val­mis­tu­van uudis­tuo­tan­non yleis­tä hin­ta­ta­soa. Mut­ta sii­nä mis­sä muis­sa uudis­koh­teis­sa mate­ri­aa­leik­si on valit­tu mm. MDF-levyä, puris­te­laat­taa ja lami­naat­tia, ovat Trä Kro­nor -kotien valin­nat jotain ihan muu­ta.

Myös uudisrakentamisessa on siis tilausta toimijalle, joka panostaa laadukkaan rakentamisen lisäksi myös kestäviin ja terveellisiin materiaaleihin kodin sisällä.

Tuusu­laan ja sen lähia­lueil­le on val­mis­tu­mas­sa jon­kin ver­ran uudis­koh­tei­ta. Kiven­hei­ton pää­hän Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­eel­ta val­mis­tu­van n. 100-neliöi­­sen ker­ros­ta­loa­sun­non vela­ton neliö­hin­ta on 4 600€/m² ja hie­man kau­em­mas, Jär­ven­pään­tien toi­sel­le puo­lel­le val­mis­tu­via n. 100-nelöi­­siä eril­lis­ta­lo­ja kau­pa­taan 4 350€/m² hin­taan. Nii­hin ver­rat­tu­na Trä Kro­nor -kon­sep­tin eril­lis­ta­lo­jen noin 4 300 €/m² hin­ta vai­kut­taa alu­eel­le tyy­pil­li­sel­tä hin­noit­te­lul­ta var­sin­kin, kun sijain­ti Ryk­men­tin­puis­ton par­haal­la pai­kal­la met­sän, lam­men ja lenk­ki­maas­to­jen ääres­sä ote­taan huo­mioon.

Vil­kai­su Tuusu­laan ja lähi­seu­duil­le val­mis­tu­vien koh­tei­den pin­­ta­­ma­­te­­ri­aa­­li- ja varus­te­ta­soe­sit­te­lyyn ker­too taval­lis­ta tari­naa uudis­tuo­tan­nos­ta. Keit­tiöi­hin lami­naat­ti­ta­so­ja ja MDF-levyä, kyl­py­huo­nei­siin teol­li­ses­ti val­mis­tet­tua puris­te­laat­taa, lat­tiat lami­naat­tia. Toki nämä kaik­ki mate­ri­aa­lit voi halu­tes­saan päi­vit­tää parem­piin, mut­ta niis­tä raken­nut­ta­ja luon­nol­li­ses­ti myös veloit­taa lisä­hin­taa.

Vilkaisu Tuusulaan ja lähiseuduille valmistuvien kohteiden pintamateriaali- ja varustetasoesittelyyn kertoo sitä tavallista tarinaa uudistuotannosta.

Lyhytnäköisyys voi vaikuttaa hyvinvointiin, lompakkoon ja ympäristöön

Myös uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa on siis tilaus­ta toi­mi­jal­le, joka panos­taa laa­duk­kaan raken­ta­mi­sen lisäk­si myös kes­tä­viin ja ter­veel­li­siin mate­ri­aa­lei­hin kodin sisäl­lä.

Tyy­pil­li­nen uudis­ra­ken­nus sisäl­tää jopa yli 1 000 pää­asial­li­ses­ti teol­li­ses­ti val­mis­tet­tua ainet­ta, joi­den pit­­kä­ai­­kais- ja yhteis­vai­ku­tuk­sis­ta ei tie­dä vie­lä riit­tä­väs­ti. Kun huo­mioi­daan, että ihmi­nen esi­mer­kik­si hen­git­tää kes­ki­mää­rin 10 000 ker­taa vuo­ro­kau­des­sa, alkaa kodin ilmas­sa lei­ju­val­la kemi­kaa­li­kuor­mal­la olla mer­ki­tys­tä.

Tyypillinen uudisrakennus sisältää jopa yli 1 000 pääasiallisesti teollisesti valmistettua ainetta, joiden pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksista ei tiedä vielä riittävästi. Kun huomioidaan, että ihminen esimerkiksi hengittää keskimäärin 10 000 kertaa vuorokaudessa, alkaa kodin ilmassa leijuvalla kemikaalikuormalla olla merkitystä.

Toi­nen näkö­kul­ma on pit­käi­käi­syys. Vaik­ka moni mate­ri­aa­li saat­tai­si osto­het­kel­lä olla hie­man edul­li­sem­pi, se täy­tyy mitä toden­nä­köi­sim­min uusia jo seu­raa­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä kulu­mi­sen vuok­si. Lisäk­si nykyi­set teol­li­ses­ti val­mis­te­tuis­ta raa­­ka-aineis­­ta koos­te­tut pin­ta­ma­te­ri­aa­lit ja kalus­teet ovat han­ka­las­ti kor­jat­ta­vis­sa tai kier­rä­tet­tä­vis­sä. Niin­pä nii­den käyt­töi­kä sekä ympä­ris­töl­le aset­ta­ma kuor­mi­tus ovat lähes koh­tuut­to­mia.

Hie­man kal­liim­pi osto­hin­ta saat­taa­kin ter­­veys- ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia vas­ten tar­kas­tel­tu­na vai­kut­taa myös talou­del­li­ses­ti jär­ke­väl­tä.

Yksi ui vastavirtaan

Mark­ki­noil­la on jo pit­kään ollut tilaus­ta raken­nut­ta­jal­le, joka tar­jo­aa uuden­lais­ta asu­mi­sen luk­sus­ta. Pra­mei­den ulko­si­vu­jen sekä kiil­tä­vien pin­to­jen sijas­ta nyky­ajan ylel­li­syyt­tä ovat ter­veel­li­syys, pit­käi­käi­syys ja ker­ral­la hyvin teh­ty. Ja juu­ri tätä Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­houset XS-, S-, M- ja L-koos­­sa tar­joa­vat.

Lopuk­si teim­me pien­tä ver­tai­lua tyy­pil­li­sen uudis­koh­teen ja Trä Kro­no­rin pin­ta­ma­te­ri­aa­li­va­lin­to­jen välil­lä:

Markkinoilla on jo pitkään ollut tilausta rakennuttajalle, joka tarjoaa uudenlaista asumisen luksusta. Prameiden ulkosivujen sekä kiiltävien pintojen sijasta nykyajan ylellisyyttä ovat terveellisyys, pitkäikäisyys ja kerralla hyvin tehty. Ja juuri tätä Trä Kronor -townhouset S-koossa, M-koossa ja L-koossa tarjoavat.

Kiin­nos­tuit­ko Trä Kro­nor -kodeis­ta?

Vuo­den 2020 Asun­to­mes­suil­le Tuusu­lan Ryk­men­tin­puis­toon val­mis­tu­vien town­­house-kotien tar­kem­mat esit­te­lyt löy­dät tääl­tä:

XS-kokoi­­nen huo­neis­to (70m²)
S-kokoi­­nen huo­neis­to (87,5m²)
M-kokoi­­nen huo­neis­to (128,5m²)
L-kokoi­­nen huo­neis­to (135m²)

Pyydä lisätietoja ja tarkista asuntojen tämänhetkinen varaustilanne myyjältä