Näin toimii painovoimainen ilmanvaihto

Poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen hel­mi, pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to, on nous­sut vii­me aikoi­na leh­tien otsi­koi­hin ja kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lui­hin. Kesäl­lä 2018 Trä Kro­nor sai Espoos­sa pai­no­voi­mai­sel­le ilman­vaih­dol­le luvan ensim­mäis­tä ker­taa lähes kah­teen vuo­si­kym­me­neen. Mut­ta miten pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to oikeas­taan toi­mii, ja mit­kä sen edut ovat koneel­li­seen ilman­vaih­toon ver­rat­tu­na?

Pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don toi­min­ta perus­tuu yksin­ker­tai­siin fysii­kan lakei­hin, ulko- ja sisä­ti­lan läm­pö­ti­lae­ron sekä tuu­len aiheut­ta­maan paine-eroon.Trä Kro­nor -kodeis­sa ulkoil­ma tulee huo­ne­ti­lo­jen ylä­osas­ta tai läm­pö­pat­te­rei­den taka­na ole­vis­ta sää­det­tä­vis­tä aukois­ta. Kun kor­vausil­ma tulee oikeas­ta pai­kas­ta, eikä esi­mer­kik­si lat­­tian- ja sei­nien­ra­ois­ta, ei taloon tule vedon­tun­net­ta, joka välil­lä lii­te­tään pai­no­voi­mai­seen ilman­vaih­toon. Ilma-aukon aukio­loa sää­tä­mäl­lä voi­daan sää­tää myös ilman­kier­ron voi­mak­kuut­ta. Aukot on sijoi­tet­tu läm­mi­tys­pat­te­rei­den ylä­puo­lel­le tai taak­se, jot­ka tal­vi­kau­del­la läm­mit­tä­mät ulkoa tule­vaa ilmaa nopeas­ti. Kesäl­lä ilman­vaih­toa voi­daan tehos­taa yksin­ker­tai­ses­ti avaa­mal­la ikku­noi­ta tar­peen mukaan.

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta perustuu yksinkertaisiin fysiikan lakeihin

Van­hois­sa talois­sa on ollut perin­tei­ses­ti kes­kel­lä kor­kea piip­pu. Näin myös Trä Kro­nor -kodeis­sa. Tak­ko­jen pala­mi­sil­man tar­pees­ta syn­ty­vä veto huo­leh­tii pois­toil­man­vaih­dos­ta. Sil­loin kun tak­ka ei ole pääl­lä, pois­tuu ilma hor­mis­sa ole­van täh­ti­vent­tii­lin avul­la. Vent­tii­lin aukio­loa sää­tä­mäl­lä voi­daan myös sää­del­lä ilman­kier­ron nopeut­ta.

Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to miel­le­tään usein suot­ta työ­lääk­si. Trä Kro­nor -kotei­hin asen­ne­taan ilman­laa­tua mit­taa­via antu­rei­ta, joi­den kaut­ta asuk­kaat saa­vat ajan­ta­sais­ta tie­toa sii­tä, miten vent­tii­le­jä kan­nat­tai­si sää­tää opti­maa­li­sen ilman­laa­dun takaa­mi­sek­si. Koneel­li­nen ilman­vaih­to vaa­tii toi­miak­seen säh­köä, ja tek­ni­se­nä jär­jes­tel­mä­nä sil­lä on tiet­ty huol­to­vä­li ja tek­ni­nen käyt­töi­kä, joka hel­pos­ti unoh­tuu asuk­kail­ta. Pai­no­voi­mai­nen, luon­non­la­ke­ja nou­dat­ta­va ilman­vaih­don käyt­töi­kä on käy­tän­nös­sä yhtä pit­kä kuin talon raken­tei­den, eli jopa sato­ja vuo­sia.