Tuusulan Trä Kronor -konseptikodit rakentuvat 12 pääraaka-aineesta

Läh­tö­koh­tam­me on raken­taa kote­ja, jois­sa asu­mi­seen ja joi­den huol­ta­mi­seen ei tar­vi­ta raken­nusa­lan tut­kin­toa. Emme tes­taa uusia ja tun­te­mat­to­mia raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja, vaan kaik­ki on aja­ton­ta, yksin­ker­tais­ta ja vika­sie­tois­ta. Asu­kas ei myös­kään tar­vit­se sana­kir­jaa ymmär­tääk­seen, mis­tä lat­tia, sei­nät tai kat­to on val­mis­tet­tu. 

Tuusu­lan Asun­to­mes­suil­le raken­tu­vat Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodit val­mis­tu­vat pää­asias­sa 12 luon­non raa­­ka-ainees­­ta. Nyt sel­vi­täm­me hie­man, mis­sä eri aine­so­sia käy­te­tään.

PUU

Trä Kro­nor -kon­sep­tin kotien pää­ra­ken­ne on lii­ma­ton­ta ja muo­vi­ton­ta mas­sii­vi­puu­ta. Run­ko raken­ne­taan Mas­­siv-Holz-Mau­er (MHM) -ele­men­teis­tä. Lisäk­si puu­ta käy­te­tään sekä jul­ki­si­vus­sa että monis­sa sisä­pin­nois­sa, kuten kotien täys­pui­sis­sa keit­tiöis­sä, lank­ku­lat­tiois­sa ja kat­to­jen pane­loin­neis­sa.

Paperi

Pape­ria käy­te­tään raken­nus­ten ulko­vai­pas­sa ilman­sul­ku­na.

Lampaanvilla

Eris­tee­nä toi­mi­vat ele­ment­tien väliin asen­net­ta­vat tii­vis­te­nau­hat ovat ioni­soi­tua lam­paan­vil­laa. Ioni­soin­ti puh­dis­taa vil­lan aller­gi­aa aiheut­ta­vis­ta aine­so­sis­ta, vähen­tää vil­lal­le omi­nais­ta lano­lii­nin tuok­sua ja tor­juu hyön­tei­siä. Ioni­soin­nis­sa ei käy­te­tä bio­lo­gi­sia tai kemial­li­sia tor­­jun­­ta-ainei­­ta.

Trä Kronor -konseptin kodit valmistuvat pääasiassa 12 luonnon raaka-aineesta
Lam­paan­vil­lai­sen tii­vis­te­nau­han asen­nus työn alla.

Savi

Hen­git­tä­vää ja kos­teut­ta sää­te­le­vää savea käy­te­tään Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodeis­sa mm. sisä­pin­to­jen savi­rap­pauk­sis­sa ja savi­maa­leis­sa. Lisäk­si tuu­let­tu­vas­sa ala­poh­jas­sa käy­te­tään koti­mai­ses­ta saves­ta val­mis­tet­tua kevyt­so­raa.

Kalkki

Kalk­kia löy­tyy muu­raus­laas­tis­ta sekä kyl­py­huo­nei­den sei­nien kalk­­ki­­hiek­­ka- eli kahi­tii­les­tä.

Kivi

Town­­house-kotien perus­tuk­set ovat gra­niit­tia. Kives­tä teh­ty perus­tus toi­mii kos­teus­kat­ko­na estäen maa­pe­rän kos­teu­den nousun kapil­laa­ri­ses­ti raken­tei­siin. Lisäk­si luon­non­ki­veä löy­tyy kotien sisä­pin­nois­ta esi­mer­kik­si keit­tiöis­sä ja kyl­py­huo­neis­sa.

Sementti

Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodeis­sa sement­tiä käy­te­tään perus­tuk­sis­sa gra­niit­ti­sen kivi­ja­lan alla ja mär­kä­ti­lo­jen lat­tia­ra­ken­teis­sa. Kos­ka semen­tin aiheut­ta­ma hii­li­ja­lan­jäl­ki on suu­ri, käy­täm­me sitä mah­dol­li­sim­man vähän ja vain hyvin har­ki­tuis­sa raken­teis­sa. Sement­tiä on jois­sain tilan­teis­sa kui­ten­kin haas­ta­va kor­va­ta tek­ni­ses­ti yhtä toi­mi­val­la rat­kai­sul­la, esi­mer­kik­si mär­kä­ti­lo­jen lat­tia­ra­ken­teis­sa. 

Trä Kronor -konseptin kodit valmistuvat pääasiassa 12 luonnon raaka-aineesta.

Teräs

Teräs­tä löy­tyy town­­house-kodeis­­sa mm. keit­tiön ja kyl­py­huo­neen varus­teis­sa sekä kiin­nik­keis­sä ja pal­keis­sa.

Sinkki

Tämä toi­mii kodeis­sa pää­asias­sa teräk­sen kor­roo­sio­suo­ja­na ja lisäk­si sitä on vesi­joh­to­put­kien osis­sa.

Kupari

Vesi­joh­to­put­kien osat ovat mes­sin­kiä eli kupa­rin ja sin­kin seos­ta. 

Alumiini

Kip­­pi-ikku­­noi­­den ulko­pin­nat ovat alu­mii­nia. Lisäk­si MHM-raken­­teen pui­set ele­men­tit lii­te­tään toi­siin­sa alu­mii­ni­nau­loil­la.

Lasi

Lasia tulee town­­house-kotien ikku­noi­hin.

*Trä Kro­nor -kon­sep­tin kotien raken­teis­sa ei ole muo­via, lii­maa tai ure­taa­nia. Säh­kö­joh­dot, vesi- ja vie­mä­ri­put­ket, vesie­ris­teet ym. sisäl­tä­vät pie­nen mää­rän muo­vio­sia.