Trä Kronor -kotien ulkopintojen käsittelyssä panostetaan laatuun ja esteettisyyteen

Vuo­si sit­ten ark­ki­teh­tim­me tes­tai­li­vat eri­lai­sia myr­kyt­tö­miä pin­ta­kä­sit­te­ly­vaih­toeh­to­ja Tuusu­lan town­­house-kotiem­­me jul­ki­si­vu­lau­doi­tus­ta var­ten. Nyt ton­til­lam­me on kuusi taloa pys­tys­sä, ja pian pää­sem­me asen­ta­maan kuusi­lau­dat mas­sii­vi­ra­ken­tei­den suo­jak­si. Jul­ki­si­vu­lau­to­jen pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neik­si valit­sim­me hen­git­tä­viä ja mah­dol­li­sim­man pit­kään kau­nii­na kes­tä­viä mate­ri­aa­le­ja.

Trä Kro­nor -kotien pää­ra­ken­ne eli mas­sii­vi­pui­set ele­men­tit suo­ja­taan jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­sel­la. Näin ulko­pin­nan vika­sie­toi­suus kas­vaa, sil­lä jul­ki­si­vu­lau­doi­tuk­sen huol­to on hel­pom­paa kuin suur­ten ele­ment­tien; tar­vit­taes­sa esi­mer­kik­si lau­to­jen vaih­to taik­ka maa­li­pin­nan uudis­ta­mi­nen onnis­tuu hel­pom­min.

Town­­house-kotei­­him­­me tule­va jul­ki­si­vu on kuusi­lau­taa, joka pin­noi­te­taan mas­sii­vi­puul­le mai­nios­ti sopi­vil­la hen­git­tä­vil­lä pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neil­la. Poh­ja­maa­laus teh­dään Suo­men Luon­non­maa­lit -maa­li­kau­pan Pih­ka­tex kuul­to­maa­lil­la, joka antaa kes­tä­vän suo­jan puul­le ja ede­saut­taa seu­raa­vien maa­li­ker­ros­ten tart­tu­mis­ta puun pin­taan. Pih­ka­tex on val­mis­tet­tu koti­mai­sis­ta luon­non raa­­ka-aineis­­ta.

Pin­ta­maa­lin valin­nas­sa pai­not­tui eri­tyi­ses­ti sekä hen­git­tä­vyys että sään rasi­tuk­sen kes­tä­vyys. Pin­noit­teek­si valit­sim­me muo­vit­to­man, bio­ha­joa­van AITO-pet­­ro­­liöl­­jy­­maa­­lin, joka kes­tää erin­omai­ses­ti ulko­na. Pet­ro­liöl­jy­maa­li on todis­te­tus­ti toi­mi­va perin­ne­maa­li, jota on käy­tet­ty suo­ma­lai­ses­sa raken­nus­pe­rin­tees­sä vuo­sien ajan. 

Town­­house-kodeis­­sam­­me sisään­käyn­nin edus­ta sekä taka­pi­han teras­­si- ja par­ve­ke­lau­doi­tus jäte­tään ark­ki­teh­din näke­myk­sen mukaan puun sävyi­sik­si. Näil­lä pin­noil­la käy­täm­me Pih­ka­texin kuul­to­maa­lin pääl­lä Osmo Color  -kuul­to­öl­jyä, joka jät­tää puun syyt kau­niis­ti esiin koros­taen upeas­ti puun luon­nol­lis­ta pin­taa ja tun­tua. Kuul­to­öl­jy suo­jaa pin­taa tehok­kaas­ti sään rasi­tuk­sel­ta ja UV-sätei­­lyl­­tä sekä suo­jaa lisäk­si puu­ta homeel­ta.

Ark­ki­teh­tim­me valit­se­vat jul­ki­si­vun sävyt soin­tu­maan kau­niis­ti Trä Kro­nor -kotien kat­toi­hin, luo­den tyy­lik­kään koko­nai­suu­den town­­house-kort­­te­­liin.