Trä Kronor -konseptikotien massiivipuurakenteet tulevat sertifioiduista metsistä

Kuten kai­kis­sa muis­sa­kin valit­se­mis­sam­me raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­sa, myös käyt­tä­mäm­me puun alku­pe­räs­sä ja käsit­te­lys­sä emme ole halun­neet teh­dä kom­pro­mis­se­ja. Niin­pä MHM-ele­­men­­teis­­sä käyt­tä­mäm­me puu on FSC-ser­­ti­­fioi­­tua, jol­loin voim­me seu­ra­ta koko tuo­tan­to­pro­ses­sia aina met­säs­tä val­mii­siin kotei­him­me asti.

MHM-elementeissä käyttämämme puu on FSC-sertifioitua, jolloin voimme seurata koko tuotantoprosessia aina metsästä valmiisiin koteihimme asti.

Kuten monet Trä Kro­nor -filo­so­fi­aan tutus­tu­neet jo tie­tä­vät­kin, meil­lä ei ole tapa­na teh­dä mate­ri­aa­li­han­kin­nois­sam­me kom­pro­mis­se­ja, vaan etsim­me sin­nik­kääs­ti par­haan mah­dol­li­sen tuot­teen mm. kes­tä­vyy­den, ter­veel­li­syy­den, kor­jat­ta­vuu­den ja kier­rä­tet­tä­vyy­den kan­nal­ta. Kuten nimem­me­kin jo ker­too, olem­me puu­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­vä yri­tys, joten pää­ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lim­me alku­pe­rän kans­sa haluam­me olla mah­dol­li­sim­man avoi­mia.

Etsimme sinnikkäästi parhaan mahdollisen tuotteen mm. kestävyyden, terveellisyyden, korjattavuuden ja kierrätettävyyden kannalta.

Kotim­me lii­mat­to­mat ja muo­vit­to­mat Mas­­siv-Holz-Mau­er-mas­­sii­­vi­­puu­­run­­got val­mis­te­taan Viron Tar­tos­sa Est­­Hus-nimi­­sen yri­tyk­sen teh­taal­la, joka on täl­lä het­kel­lä mei­tä lähin MHM-teh­­das. Mate­ri­aa­li­na käy­tet­tä­vä havu­puu oste­taan Viru­maa Met­sa­töös­tus AS -nimi­sel­tä yri­tyk­sel­tä, jol­la on FSC-ser­­ti­­fi­­kaat­­ti niin kuusel­le kuin män­nyl­le­kin.

Kotimme liimattomat ja muovittomat Massiv-Holz-Mauer-massiivipuurungot valmistetaan Viron Tartossa EstHus-nimisen yrityksen tehtaalla, joka on tällä hetkellä meitä lähin MHM-tehdas.

FSC:n eli Forest Stewards­hip Counci­lin myön­tä­män puuser­ti­fi­kaa­tin pää­ta­voit­tee­na on paran­taa met­sien hoi­toa ja var­mis­taa ser­ti­fioi­tu­jen met­sä­tuot­tei­den pää­sy mark­ki­noil­le. FSC:n avul­la kotiem­me tule­vat asuk­kaat voi­vat var­mis­taa, että raa­­ka-aineen han­kin­ta ei ole aiheut­ta­nut met­sien tuhou­tu­mis­ta tai met­sä­luon­non köyh­ty­mis­tä. Vuon­na 1993 käyt­töö­no­tet­tu FSC oli ensim­mäi­nen kan­sain­vä­li­nen met­sä­ser­ti­fioin­ti­jär­jes­tel­mä, ja sen taka­na sei­so­vat esi­mer­kik­si monet luon­­to- ja ympä­ris­tö­jär­jes­töt, kuten WWF.

FSC:n eli Forest Stewardship Councilin myöntämän puusertifikaatin päätavoitteena on parantaa metsien hoitoa ja varmistaa sertifioitujen metsätuotteiden pääsy markkinoille.

Riip­pu­ma­ton ser­ti­fioin­tior­ga­ni­saa­tio arvioi, hoi­de­taan­ko met­sää FSC:n sosi­aa­lis­ten, eko­lo­gis­ten ja talou­del­lis­ten kri­tee­rien mukaan. FSC-ser­­ti­­fi­­kaat­­tia ei voi saa­da esi­mer­kik­si puul­le, joka tulee lait­to­mis­ta tai suo­jel­tu­jen met­sien hak­kuis­ta, hak­kuis­ta jot­ka uhkaa­vat ihmi­soi­keuk­sia tai perin­ne­mai­se­maa, tai hak­kuis­ta jos­sa met­sää kaa­de­taan tar­koi­tuk­se­na ottaa alue muu­hun kuin met­sä­käyt­töön.

Tavoitteenamme on rakentaa luonnonmateriaaleista vuosisatoja kestäviä koteja, joiden ymmärtämiseen ei tarvita sanakirjaa.

Tavoit­tee­nam­me on raken­taa luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta vuo­si­sa­to­ja kes­tä­viä kote­ja, joi­den ymmär­tä­mi­seen ei tar­vi­ta sana­kir­jaa. Puu on meil­le suo­ma­lai­sil­le raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na mitä tutuin, ja havu­puu myös mei­dän ilmas­toom­me sopi­vaa. Kos­ka luon­to antaa meil­le niin pal­jon, haluam­me me vas­ta­vuo­roi­ses­ti pitää sii­tä mah­dol­li­sim­man hyvää huol­ta tuke­mal­la vas­tuul­li­sia vaih­toeh­to­ja kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me.