Puhtaita materiaaleja etsitään Baijerista asti

Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa alle 100-vuo­­tias talo on uusi, ja van­han raken­nus­kan­nan ansios­ta kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen ja käsi­työ­läi­syys ovat edel­leen kun­nias­sa. Sil­ti vain noin 1% Euroo­pan suu­rim­mil­la raken­nus­mes­suil­la Sak­sas­sa tuot­tei­taan esit­te­le­vis­tä yri­tyk­sis­tä täyt­tää Trä Kro­no­rin mini­mi­laa­tu­vaa­ti­muk­set luon­non­mu­kai­suu­den ja ter­veel­li­syy­den osal­ta. Tuo­te­han­kin­nois­ta vas­taa­vil­la hen­ki­löil­lä oli täy­si työ kolu­ta kaik­ki 2 250 yri­tys­tä yhteen­sä 45 maas­ta läpi vain kah­des­sa päi­väs­sä, mut­ta työ kan­nat­ti.

Esimerkiksi perinteisen kalkkirappauksen ansiosta tarjontaa sillä puolella on melko mukavasti

Puh­tai­den raken­nus­ma­te­ri­aa­lien arvos­tus on vie­lä mel­ko vähäis­tä Suo­mes­sa. Tilan­ne on toi­sen­lai­nen Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa, mis­sä mark­ki­nat ovat huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat hyvin spe­si­feil­le­kin raken­nus­ma­te­ri­aa­leil­le.

- Kes­­ki-Euroo­­pan raken­nus­kan­ta on huo­mat­ta­vas­ti van­hem­paa kuin meil­lä Suo­mes­sa. Sii­nä mis­sä rin­ta­ma­mies­ta­lo edus­taa meil­lä van­haa raken­nus­ta, ovat kaik­ki alle 100-vuo­­ti­aat talot esi­mer­kik­si Sak­sas­sa vie­lä monien mie­les­tä uusia talo­ja. Van­ha talo­kan­ta vaa­tii aika­kaut­ta ymmär­tä­vää res­tau­roin­tio­saa­mis­ta, joka on suu­res­sa arvos­saan. Lisäk­si raken­nuk­sia pyri­tään kun­nos­ta­maan raken­nusai­ka­kau­teen sopi­vil­la mate­ri­aa­leil­la, jol­loin mark­ki­na luon­non­ma­te­ri­aa­leil­le on huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi. Esi­mer­kik­si perin­tei­sen kalk­ki­rap­pauk­sen ansios­ta tar­jon­taa sil­lä puo­lel­la on mel­ko muka­vas­ti, ker­too Trä Kro­nor -kotien han­kin­nois­ta vas­taa­va Taru Vih­ne.

BAU 2019 tarjosi monta vesiperää

Vuo­sit­tain Sak­san Münc­he­nis­sä jär­jes­tet­tä­vät BAU-mes­­sut ovat man­te­reen suu­rin ammat­ti­lais­ta­pah­tu­ma, joka koko­aa 2 250 alan toi­mi­jaa aina Austra­lias­ta ja Koreas­ta asti kaik­ki­aan 18 mes­su­hal­liin. Kos­ka puh­tai­den luon­non­ma­te­ri­aa­lien mark­ki­na Suo­mes­sa on vie­lä pie­ni, suun­ta­si­vat myös Trä Kro­no­rin han­kin­nois­ta vas­taa­vat koh­ti Bai­je­ria.

Lähdimme etsimään erilaisia toimittajavaihtoehtoja mm. eristeille, savilevyille, puukuitulevyille sekä myrkyttömille ja terveellisille pintakäsittelyaineille, kuten maaleille, vahoille ja öljyille.

- Läh­dim­me etsi­mään eri­lai­sia toi­mit­ta­ja­vaih­toeh­to­ja mm. eris­teil­le, savi­le­vyil­le, puu­kui­tu­le­vyil­le sekä myr­kyt­tö­mil­le ja ter­veel­li­sil­le pin­ta­kä­sit­te­ly­ai­neil­le, kuten maa­leil­le, vahoil­le ja öljyil­le. Täy­tyy tode­ta, että olim­me mel­ko pet­ty­nei­tä, sil­lä kai­kis­ta näyt­teil­lea­set­ta­jis­ta vain rei­lu pari tusi­naa oli lopul­ta sel­lai­sia, joi­ta voim­me edes har­ki­ta taloi­him­me kel­puut­ta­van. Moni kyl­lä mai­nos­ti itse­kään eko­lo­gi­se­na, mut­ta lähem­pi tar­kas­te­lu pal­jas­ti aina, että mate­ri­aa­li­lis­tal­ta löy­tyy esi­mer­kik­si pet­ro­ke­mian­teol­li­suu­den aine­so­sia, jot­ka ovat meil­le ehdo­ton ei muu­ta­maa poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta, Vih­ne ker­too.

Luonnonmateriaalejakin onneksi löytyy

Yksi mes­su­jen valo­pilk­ku oli Trä Kro­nor -kotien ele­ment­tien sau­moi­hin sekä ovien ja ikku­noi­den tii­vis­tä­mi­seen käy­tet­tä­vä lam­paan­vil­la. Sii­tä on hyvin tar­jon­taa Euroo­pas­sa, ja se on mate­ri­aa­li­na palo­tur­val­li­nen sekä anti­bak­tee­ri­nen. Trä Kro­nor -kotei­hin valit­tu vil­la on lisäk­si ioni­soi­tua, mikä pois­taa sii­tä mah­dol­li­sia haju­ja ja aller­gian aiheut­ta­jia.

Lampaanvilla on luonnon oma eristemateriaali.

Toi­se­na posi­tii­vi­se­na yllä­tyk­se­nä mai­nit­ta­koon savi­le­vy­val­mis­ta­jien hyvä tar­jon­ta. Useil­la alan yri­tyk­sil­lä on taka­naan pit­kä his­to­ria, ja sik­si ne ovat luo­tet­ta­via tava­ran­toi­mit­ta­jia myös toi­min­taan­sa sklaa­vaal­le ja usei­ta koh­tei­ta tule­vai­suu­des­sa raken­nut­ta­val­le Trä Kro­no­ril­le.

- Huo­neis­to­jen väli­siin sei­niin ääni- ja palo­mää­räys­ten täyt­tä­mi­sek­si käy­tet­tä­vän savi­le­vyn val­mis­ta­ja Lemixin juu­ret ulot­tu­vat 1700-luvun Bai­je­riin, mis­sä per­hey­ri­tys aloit­ti läh­de­ve­si­mal­jo­jen tuot­ta­ja­na. 11 eri jäl­leen­myy­jän kaut­ta nyky­ään myy­tä­vä savi­le­vy ioni­soi sisäil­maa, neut­ra­li­soi ilman epä­puh­tauk­sia sekä vai­en­taa ään­tä. Elin­kaa­ren­sa pääs­sä tämä palo­tur­val­li­nen luon­non­tuo­te voi­daan kom­pos­toi­da. Mate­ri­aa­li­na se on hyvä esi­merk­ki sii­tä, mil­lai­sin kri­tee­rein ja näkö­kul­min valit­sem­me kaik­ki mate­ri­aa­lim­me, Vih­ne päät­tää.

Lähdimme etsimään erilaisia toimittajavaihtoehtoja mm. eristeille, savilevyille, puukuitulevyille sekä myrkyttömille ja terveellisille pintakäsittelyaineille, kuten maaleille, vahoille ja öljyille.