Trä Kronorin valinta on sertifioitu puukuitulevy

Suo­men Tuu­li­lei­jo­nan kos­teut­ta sito­va ja luo­vut­ta­va puu­kui­tu­le­vy on monel­le tut­tu tuo­te res­tau­roin­nin puo­lel­ta. Hyvät koke­muk­set tuot­tees­ta mas­sii­vi­ra­ken­teis­ten talo­jen tuu­len­suo­jae­ris­tä­mi­ses­sä puol­si­vat tuot­teen hyö­dyn­tä­mis­tä myös Trä Kro­nor -kons­pe­ti­ko­deis­sa. Raken­nus­pe­ri­aat­tei­den mukai­ses­ti valin­ta osui tuot­tee­seen, joka on lii­ma­ton ja myr­ky­tön, ja jon­ka raa­­ka-aine tulee FSC-ser­­ti­­fioi­­dus­­ta met­säs­tä.

Trä Kronor käyttää kodeissaan ainoastaan puhtaita luonnonmateriaaleja.

Tuulensuojakerros on vanha keksintö

Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­dit raken­ta­val­le sisa­ry­ri­tyk­sel­le Trä­husil­le tut­tu tilan­ne res­tau­roin­ti­puo­lel­ta: van­han hir­si­ta­lon sei­nä on kuo­rit­tu pin­ko­pah­veis­ta, tape­teis­ta ja muis­ta ker­rok­sis­ta hir­si­pin­nal­le, jon­ka jäl­keen asuk­kaat ovat herän­neet sii­hen, että kodis­ta on tul­lut yhtäk­kiä vetoi­sa.

Vaik­ka perin­tei­sis­sä hir­si­ta­lois­sa on hen­git­tä­väk­si tar­koi­tet­tu mas­sii­vi­puu­ra­ken­ne, tämä raken­ne on yksin usein lii­an hata­ra pitä­mään koti nykyih­mi­sel­le riit­tä­vän läm­pi­mä­nä. Niin­pä hir­ren pääl­le on jo pit­kään teh­ty sisä­puo­lel­le lisäe­ris­tys­ker­ros pitä­mään vedon­tun­ne loi­tol­la. Talon toi­mi­vuu­den kan­nal­ta on olen­nais­ta, että täs­sä ker­rok­ses­sa ei ole muo­via tai mui­ta hai­tal­li­sia kemi­kaa­le­ja, jot­ka vähen­tä­vät talon hen­git­tä­vyyt­tä eli sen kykyä sitoa ja luo­vut­taa kos­teut­ta.

Trä Kronorin valinta on Suomen Tuulileijonat -yrityksen puukuitulevy

Materiaalina puuteollisuuden ylijäämäpuru

Trä Kro­nor -kon­sep­tin kotei­hin asen­ne­taan savi­le­vyä tavan­omai­ses­ti käy­te­tyn kip­si­le­vyn sijaan. Savi­le­vyn alla sei­nien levy­tyk­seen käy­te­tään Suo­men Tuu­li­lei­jo­nan 25 mm puu­kui­tu­le­vyä. Hie­man pak­sum­paan vaih­toeh­toon pää­dyt­tiin, kos­ka halut­tiin var­mis­taa, että levy var­mas­ti kes­tää kos­tea­na pin­taan levi­tet­tä­vän saven asen­nuk­sen.

Savirappaus ja puu sopivat hyvin yhteen.

Tuu­len­suo­ja­le­vyt val­mis­te­taan puu­teol­li­suu­del­ta yli­jää­väs­tä puu­pu­rus­ta ja -hak­kees­ta. Mate­ri­aa­li on puh­das­ta ja FSC-ser­­ti­­fioi­­tua. Levyn val­mis­ta­mi­ses­sa ei tar­vi­ta lain­kaan lii­maa, vaan puu­ai­nes on sidot­tu lig­nii­nil­lä eli puun omien kui­tu­jen sido­sai­neel­la. Vähäis­ten syn­teet­tis­ten kemi­kaa­li­mää­rien­sä vuok­si levy­jä voi tur­val­li­ses­ti käyt­tää myös sisä­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­sa.

Puu­kui­tu­le­vy peit­tää alleen mas­­sii­­vi­­puu- eli MHM-ele­­men­­tin sisä­puo­lel­le tule­vat säh­kö­ve­dot sekä muun talo­tek­nii­kan. Savi­rap­paus puo­les­taan luo yhte­näi­set sei­nä­pin­nat läpi koko huo­neis­ton, sil­lä sitä tulee kaik­kiin sei­nä­pin­toi­hin kyl­py­huo­nei­ta lukuun otta­mat­ta. Puun ja saven yhdis­tel­mä on lois­ta­va: kum­pi­kin on kos­teut­ta sito­va ja vapaut­ta­va mate­ri­aa­li, mut­ta nii­den toi­sis­taan hie­man poik­kea­vat omi­nai­suu­det täy­den­tä­vät hie­nos­ti toi­si­aan. Näin ilman­kos­teus pysyy sopi­vas­sa tasa­pai­nos­sa teh­den sisäil­man laa­dus­ta par­haan mah­dol­li­sen.

Luonnonmateriaalit takaavat puhtaan ja terveellisen sisäilman.