Espoon Kat­ti­la­laak­sos­sa koho­aa komea mäki, jon­ka lael­la Susan­na Fabricius harp­poo edes takai­sin mal­lail­len uuden talon­sa sijain­tia.

- Tähän se tulee. Olo­huo­ne aset­tuu näil­le main. Aika hie­not näky­mät, eikö vaan, Fabricius tote­aa ihail­les­saan män­ty­met­säis­tä kal­lio­mai­se­maa.

Fabriciuk­sen per­he alkoi miet­tiä uut­ta kotia poi­kien kas­vaes­sa ja muut­taes­sa omil­leen. Arki oma­ko­ti­ta­los­sa samal­la alu­eel­la oli toi­mi­nut hyvin, ja sik­si uusi raken­nus­paik­ka halut­tiin löy­tää mah­dol­li­sim­man lähel­tä. Fabricius itse viet­ti lap­suu­ten­sa rin­ta­ma­mies­ta­los­sa. Omien las­ten syn­tyes­sä per­he kun­nos­ti itsel­leen 1960-luvul­­la raken­ne­tun puu­ta­lon. Kun uuden talon omi­nai­suuk­sia läh­det­tiin pun­ta­roi­maan, puu ele­ment­ti­nä oli tut­tu ja mie­le­käs vaih­toeh­to.

Miten talotoimittajan valinta eteni?

– Halusim­me käsin raken­ne­tun ja juu­ri mei­dän tar­pei­siim­me raken­ne­tun talon. Kos­ka aikai­sem­mat koke­muk­sem­me yksin­ker­tai­sis­ta puu­ra­ken­teis­ta oli­vat niin hyvät, halusim­me nyt­kin muo­vit­to­man mas­sii­vi­puu­run­gon. Halusim­me var­mis­tua sii­tä, että mate­ri­aa­li­va­lin­nat kes­tä­vät aikaa ja että ne eivät sai­ras­tu­ta tai aiheu­ta arvaa­mat­to­mia reak­tioi­ta. Seu­rat­tuam­me talo­val­mis­ta­ja­mark­ki­naa usei­ta vuo­sia kävim­me kes­kus­te­lua kuu­den eri toi­mit­ta­jan kans­sa pää­tyen tar­jouk­siin kol­mel­ta tahol­ta. Pää­dyim­me Trä Kro­no­riin, jon­ka raken­teet vaa­ti­muk­siem­me lisäk­si ovat lii­mat­to­mia ja val­mis­tet­tu ilman kemial­li­sia käsit­te­ly­jä.

Mitä terveellinen asuminen sinulle merkitsee?

– En ole onnek­se­ni kos­kaan koh­dan­nut sisäil­­ma- tai homeon­gel­maa, mut­ta tut­ta­va­per­heem­me Parai­sil­la jou­tui sii­tä syys­tä repi­mään talon­sa. Olem­me seu­ran­neet aktii­vi­ses­ti myös jul­ki­suu­des­sa käy­tä­vää home­kes­kus­te­lua. Näyt­tää sil­tä, että ter­veel­li­sen ja kes­tä­vän raken­ta­mi­sen edus­ta­jat ovat har­vas­sa, puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että toi­mi­jat osai­si­vat läpi­nä­ky­väs­ti ker­toa käyt­tä­mis­tään raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta.

Miltä uusi talo tulee näyttämään?

– Oli­sim­me halun­neet kaik­ki toi­min­not yhteen ker­rok­seen, jot­ta voi­sim­me asua täs­sä talos­sa mah­dol­li­sim­man pit­kään. Maas­ton jyrk­kä muo­to kui­ten­kin aset­ti tie­tyn­lai­sia rajoit­teit­ta. Ker­rok­sia tulee siis kak­si.

– Neliöi­tä tulee ole­maan noin 140. Ison makuu­huo­neen lisäk­si suun­ni­tel­mis­sa on kak­si vie­ras­huo­net­ta, joi­ta voi käyt­tää työ­huo­nei­na, sekä iso ja ava­ra olo­huo­ne, joka avau­tuu ruo­ka­huo­nee­seen. Keit­tiön suun­nit­te­lem­me niin, että siel­lä on muka­va lait­taa ruo­kaa ystä­vien kes­ken. Toi­ve­lis­tan kor­keim­pa­na on sekä puul­la että säh­köl­lä läm­piä­vä sau­na.

– Läh­tö­koh­ta­na kai­kel­le on se, että talo suun­ni­tel­laan mah­dol­li­sim­man hyvin ton­til­le ja ympä­ris­töön sopi­vak­si sekä siten, että sitä on mah­dol­li­sim­man help­po huol­taa.

Minkälaisia arvoja toivot uuden talon edustavan?

– Ajat­te­lem­me pit­kä­jän­tei­ses­ti. Haluam­me kodin, joka on suun­ni­tel­tu var­ta vas­ten tätä elä­män­vai­het­ta var­ten, kun asum­me mie­he­ni kans­sa kah­des­taan. Haluam­me kui­ten­kin pys­tyä majoit­ta­maan lap­sem­me per­hei­neen, kun he tule­vat kylään. Sen lisäk­si haluam­me eko­lo­gi­sia arvo­ja edus­ta­van, kes­tä­vän kodin, jos­sa voi­daan asua huo­let­ta vie­lä sadan vii­den­kym­me­nen­kin vuo­den kulut­tua ja ihas­tel­la vuo­den 2018 käsi­työ­läis­tai­toa.

– Raken­nam­me ennen kaik­kea kotia isol­la K:lla – paik­kaa jos­sa viih­tyä ja ren­tou­tua.

Millä mielin odotat rakennusvaihetta?

– Ensin jän­nit­ti, mut­ta tavat­tuam­me Trä Kro­no­rin väen tie­sim­me osu­neem­me oike­aan. Har­val­la raken­ta­jal­la on koko toi­mi­tus­pro­ses­si omis­sa käsis­sään, omis­ta kir­ves­mie­his­tä ja puuse­pis­tä puhu­mat­ta­kaan.

– Suun­nit­te­lu­vai­he on todel­la antoi­sa. Olem­me oppi­neet pal­jon! Tämän het­ken suu­rin jän­ni­tys­mo­ment­ti on aika­tau­lu – toi­vom­me pää­se­väm­me muut­ta­maan jo vuo­den­vaih­tees­sa. Näen jo sie­lu­ni sil­mis­sä itse­ni istu­mas­sa keit­tiön pöy­dän ääres­sä kah­vi­kup­pi kädes­sä, ihai­le­mas­sa talon ja ikku­noi­den ulko­puo­lel­la avau­tu­van upean mai­se­man har­mo­nis­ta tasa­pai­noa.