Rakennusten lyhyt elinkaari sekä työpaikkojen sisäilmaongelmat korostuivat kyselyssä

TRÄ teki raken­ta­mi­sen laa­tua kos­ke­van kyse­lyn 16.1.2019 jär­jes­te­tyn kes­tä­vän ja ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen illan yhtey­des­sä. Vas­tauk­sis­sa koros­tui eri­tyi­ses­ti huo­li nykyi­sis­tä raken­nus­mää­räyk­sis­tä sekä raken­nus­ten lyhyis­tä elin­kaa­ris­ta. Huo­no sisäil­ma vaa­nii eri­tyi­ses­ti työ­pai­koil­la, ja muu­tos nyky­ti­lan­tee­seen löy­tyy esi­mer­kik­si poliit­tis­ta pää­tök­sen­te­koa muut­ta­mal­la sekä eri­lais­ten raken­nus­pe­ri­aat­tei­den ja -mate­ri­aa­lien tar­jon­nas­ta uudis­tuo­tan­nos­sa. 

Huono sisäilma vaanii erityisesti työpaikoilla, ja muutos nykytilanteeseen löytyy esimerkiksi poliittista päätöksentekoa muuttamalla sekä erilaisten rakennusperiaatteiden ja -materiaalien tarjonnasta uudistuotannossa.

TRÄ kerä­si kai­kil­ta 16.1.2019 kes­tä­vän ja ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen iltaan osal­lis­tu­neil­ta näke­myk­siä sii­tä, mikä nykyi­ses­sä raken­ta­mi­ses­sa eri­tyi­ses­ti mät­tää. Vas­tauk­sia ker­tyi muka­vas­ti, ja niis­tä piir­tyy sel­keä kuva myös sii­tä, miten nyky­ti­lan­net­ta kan­nat­tai­si läh­teä muut­ta­maan. 

60% kyse­lyyn vas­tan­neis­ta asuu täl­lä het­kel­lä kodis­sa, joka tukee omaa hyvin­voin­tia. Jos nykyi­nen koti ei lisää hyvin­voin­tia, suu­rim­mat puut­teet löy­ty­vät raken­nus­ma­te­ri­aa­li­va­lin­nois­ta sekä sisäil­man laa­dus­ta ja ääni­saas­tees­ta. Nyky­ra­ken­ta­mi­sen laa­dus­ta löy­tyi usei­ta kehi­tys­koh­tia. Yli 90% vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, että raken­nuk­sien elin­kaa­ria pitäi­si ehdot­to­mas­ti piden­tää. Nykyi­siä raken­nus­mää­räyk­siä haluai­si tuu­let­taa 70% vas­taa­jis­ta, ja 63% vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, että suo­ma­lai­sen nyky­ra­ken­ta­mi­sen tilaa kan­nat­tai­si läh­teä muut­ta­maan mate­ri­aa­li­va­lin­nois­ta käsin. 

Jos nykyinen koti ei lisää hyvinvointia, suurimmat puutteet löytyvät rakennusmateriaalivalinnoista sekä sisäilman laadusta ja äänisaasteesta.

Huono sisäilman laatu korostuu työpaikoilla 

Myös sisäil­­ma-asiat nousi­vat esiin kyse­lys­sä. Lähes 40% vas­tan­neis­ta tai hei­dän per­heen­jä­se­nis­tään altis­tuu huo­nol­le sisäil­mal­le töis­sä. Koto­na sii­tä kär­si noin 33% vas­taa­jis­ta tai hei­dän per­heen­jä­se­nis­tään, ja kou­lut ja päi­vä­ko­dit tuli­vat 3. sijal­la noin 23% osuu­del­la. 

32% vas­taa­jis­ta on teh­nyt koto­naan muu­tok­sia ilman­laa­dun paran­ta­mi­sek­si ja 16% vas­taa­jis­ta muut­ta­nut parem­man sisäil­man peräs­sä. Poliit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon oli päät­tä­jien kaut­ta pyr­ki­nyt vai­kut­ta­maan 21% vas­taa­jis­ta. Avoi­mis­sa vas­tauk­sis­ta koros­tui­vat esi­mer­kik­si sisäil­mays­tä­väl­lis­ten päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen peräs­sä muut­ta­mi­nen, koneel­li­sen ilman­vaih­don vält­tä­mi­nen kodi­nos­to­ti­lan­teis­sa sekä työ­nan­ta­jan toi­min­taan vai­kut­ta­mi­nen.

32% vastaajista on tehnyt kotonaan muutoksia ilmanlaadun parantamiseksi ja 16% vastaajista muuttanut paremman sisäilman perässä.

Tiedolle ja tapahtumille on jatkossakin tilausta

Kos­ka TRÄ halu­aa muut­taa tavan, jol­la talo­ja suun­ni­tel­laan, raken­ne­taan, oste­taan ja huol­le­taan, kysyim­me myös vas­taa­jil­ta, miten me voi­sim­me sen par­hai­ten teh­dä. Perä­ti 96% vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, että TRÄ:n tuli­si kes­kit­tyä tar­joa­maan eri­lai­sia uudis­ra­ken­nus­vaih­to­ja mm. raken­nus­ma­te­ri­aa­lien sekä suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den osal­ta. 4/5 vas­taa­jis­ta toi­voi, että TRÄ alkai­si vai­kut­ta­maan raken­ta­mis­ta kos­ke­vaan pää­tök­sen­te­koon, ja 78% vas­taa­jis­ta toi­voo TRÄ:ltä luo­tet­ta­via ja asian­tun­te­via kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja. 

Peräti 96% vastaajista oli sitä mieltä, että TRÄ:n tulisi keskittyä tarjoamaan erilaisia uudisrakennusvaihtoja mm. rakennusmateriaalien sekä suunnitteluperiaatteiden osalta.

Lopuk­si vas­taa­jil­ta kysyt­tiin vie­lä, että miten he oli­si­vat val­mii­ta muut­ta­maan raken­ta­mi­sen suun­taa Suo­mes­sa. ¾ oli sitä miel­tä, että tehok­kain tapa heil­le oli­si osal­lis­tua TRÄ:n ja mui­den alan toi­mi­joi­den tapah­tu­miin sekä välit­tää saa­maan­sa tie­toa eteen­päin. Puo­let vas­taa­jis­ta oli val­mis käyt­tä­mään hie­man enem­män rahaa saa­dak­seen itsel­leen ja per­heel­leen ter­veel­li­sem­män ja laa­duk­kaam­man kodin.

Artik­ke­lin kuvi­tus: TRÄ:n kes­tä­vän ja ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen ilta 16.1.2019