Suo­mes­sa, ja nime­no­maan asun­to­mes­sua­lueil­la, asuu tut­ki­mus­ten mukaan Euroo­pan tyy­ty­väi­sim­mät asuk­kaat. Suo­men Asun­to­mes­su­jen toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Tuo­maa­la arvioi yhdek­si pai­na­vak­si syyk­si sen, että mes­sua­lueil­la asu­vat oppi­vat tun­te­maan toi­sen­sa jo raken­nus­vai­hees­sa.

- Suo­ma­lai­set eivät tun­ne­tus­ti ole maa­il­man sosi­aa­li­sin­ta poruk­kaa, mut­ta tut­ki­mus­tu­lok­sia ei käy kiis­tä­mi­nen: asu­mi­ses­sa nau­tim­me sii­tä, että naa­pu­rit ovat tut­tu­ja. Se luo tur­vaa ja pysy­vyy­den tun­net­ta.

Syi­tä yli­voi­mai­seen asu­mis­tyy­ty­väi­syy­teen on mui­ta­kin. Asun­to­mes­sut tut­kii asu­mi­sen hyvin­voin­nin resep­tiä vuo­sit­tai­sen asu­kas­ba­ro­met­rin avul­la. Vii­me vuon­na kyse­ly toteu­tet­tiin Espoos­sa, Tam­pe­reel­la ja Vaa­sas­sa.

Sekä vil­li ja että raken­net­tu luon­to­ym­pä­ris­tö vai­kut­taa ihmi­seen samoin: rau­hoit­taen, eheyt­täen ja asu­mis­viih­ty­vyyt­tä lisä­ten. Kuva Ante­ro Ten­hu­nen

Tuo­maa­la tote­aa, että äärim­mäi­sen tär­keä­nä pidet­ty luon­to­ko­ke­mus juon­taa jo kodin sisäl­tä, talon raken­nus­ma­te­ri­aa­leis­ta läh­tien.

- Mie­len­kiin­toi­nen fak­ta on se, että ihmi­nen ais­tii luon­non läs­nä­olon yhtä voi­mak­kaa­na, asui sit­ten luon­nol­li­ses­ti kas­va­neen tai ihmi­sen muo­vaa­man luon­toa­lu­een kes­kel­lä. Sik­si pyrim­me ole­maan muka­na uusien mes­sua­luei­den suun­nit­te­lus­sa jo kaa­voi­tus­vai­hees­sa.

Baro­met­ri kerää tie­toa ja ymmär­rys­tä hyvien käy­tän­tö­jen poh­jak­si. Tavoi­te ei kui­ten­kaan rajau­du pel­käs­tään tule­vien mes­su­koh­tei­den mah­dol­li­sim­man onnis­tu­nee­seen toteu­tuk­seen.

Suo­men Asun­to­mes­su­jen toi­min­tai­dea on laa­jen­tu­nut kat­ta­maan asuk­kaan koko eli­nym­pä­ris­tö, toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Tuo­maa­la sanoo.

- Nyt kun esi­mer­kik­si lii­ken­ne on niin kovas­sa mur­rok­ses­sa, jou­dum­me yhä perus­teel­li­sem­min miet­ti­mään, miten rat­kais­ta liik­ku­mi­sen mah­dol­li­suu­det vuo­sik­si eteen­päin. Sen lisäk­si lähes­tym­me jokai­sen alu­een asu­mi­sen elin­kaar­ta sii­tä näkö­kul­mas­ta, että alu­een on pal­vel­ta­va yhä van­he­ne­vaa kan­saam­me vau­vas­ta vaa­riin.

- Mes­su­jen suun­nit­te­luun nivou­tuu val­ta­va mää­rä muu­ta­kin dataa, jota voi­si hyö­dyn­tää Suo­mes­sa laa­jem­min­kin, eikä pel­käs­tään yhden mes­sua­lu­een raken­ta­mi­seen vuo­des­sa. Asun­to­mes­su­jen alue­suun­nit­te­lus­sa on ainut­laa­tuis­ta ker­ta­to­teu­tuk­sen voi­maa, jol­la oli­si arvoa monil­le muil­le­kin, Tuo­maa­la poh­tii.

Elämisen polut johtavat Jätkäsaareen

Lähes jokai­nen suo­ma­lai­nen tun­tee asun­to­mes­su­jen käsit­teen. Har­vem­pi kui­ten­kaan tie­tää sen, että mes­suor­ga­ni­saa­tio on voit­toa tavoit­te­le­ma­ton osuus­kun­ta, joka vuo­sit­tai­sen mes­su­ta­pah­tu­man lisäk­si tekee muu­ta­kin.

Mes­suor­ga­ni­saa­tio aut­taa esi­mer­kik­si pie­nem­piä, usein muut­to­tap­pio­kun­tia, luo­maan uusia, hou­kut­te­le­via ympä­ris­tö­jä. Sel­lai­nen pro­jek­ti alkoi vuo­den­vaih­tees­sa Län­­si-Uudel­­la­­maal­­la Inkoos­sa, jos­sa raken­ne­taan koko­naan uut­ta kun­ta­kes­kus­taa. Perin­tei­ses­tä asun­to­mes­su­toi­min­nas­ta han­ke ero­aa siten, ettei osuus­kun­ta jär­jes­tä ylei­söl­le avoin­ta mes­su­ta­pah­tu­maa raken­nus­vai­heen pää­tyt­tyä.

- Inkoo on hyvä esi­merk­ki sii­tä, mitä toi­vom­me pää­se­väm­me teke­mään ene­ne­vis­sä mää­rin. Uuden kun­ta­kes­kus­tan ensim­mäi­sen vai­heen on mää­rä val­mis­tua kesäl­lä 2022, Har­ri Tuo­maa­la sanoo.

Hel­sin­gin Jät­kä­saa­ri on voi­mak­kaas­ti kehit­ty­vää aluet­ta. Asun­to­mes­sut jär­jes­tää siel­lä kau­pun­kia­su­mis­ta­pah­tu­man syys­kuus­sa.

Asun­to­mes­sut laa­jen­taa toi­min­taan­sa myös jo raken­net­tuun kau­pun­kiym­pä­ris­töön jär­jes­tä­mäl­lä Elä­mi­sen polut -ilmais­ta­pah­tu­man Hel­sin­gin Jät­kä­saa­res­sa syys­kuus­sa. Tapah­tu­ma nos­taa kym­me­nen päi­vän ajan esil­le kau­pun­kia­su­mi­sen uusia rat­kai­su­ja ja pal­ve­lui­ta. Tapah­tu­ma­kon­sep­ti voi­daan toteut­taa kai­ken­lai­sis­sa kehit­ty­vis­sä kau­pun­kiym­pä­ris­töis­sä Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti.

- Kai­ken kaik­ki­aan olem­me Asun­to­mes­suil­la nyt etsi­mäs­sä uusia rat­kai­su­ja parem­paan elä­mään. Hiu­kan mah­ti­pon­ti­sel­ta kuu­los­ta­va tavoi­te avau­tuu, kun mie­ti­tään sitä, kuin­ka mones­ta yksit­täi­ses­tä asias­ta hyvä asu­mi­nen koos­tuu. Toi­min­tam­me ei enää rajoi­tu kotiin ja pihaan, vaan koko raken­net­tuun ympä­ris­töön, sen pal­ve­lui­hin ja koko­nais­val­tai­seen toi­mi­vuu­teen. Tavoit­teem­me on itse asias­sa sama kuin Suo­men val­tiol­la, Tuo­maa­la nau­rah­taa löy­täes­sään sopi­van rin­nas­tuk­sen.

Seu­raa­vat asun­to­mes­sut jär­jes­te­tään hei­nä­kuus­sa Poris­sa, jos­sa van­ha teol­li­suusa­lue on kun­nos­tet­tu asuin­käyt­töön.

- Pori on hyvä esi­merk­ki toteu­tuk­ses­ta, jos­sa vihe­ra­lu­eet ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ja jos­sa kaik­ki asu­mi­sen kriit­ti­set pal­ve­lut eli asu­mi­sen elin­kaa­ren eri vai­heet on tuo­tu samal­le, kom­pak­til­le alu­eel­le.

Tuusu­lan asun­to­mes­suil­le vuon­na 2020 raken­tuu ennä­tys­mää­rä puu­ta­lo­ja. Ter­veys­tie­toi­suus ja sisäil­maon­gel­mat ovat sii­vit­tä­neet mas­sii­vi­ra­ken­teis­ten talo­jen kysyn­nän kas­vuun.

- Nyky­ra­ken­ta­mi­sen ongel­ma­koh­dat ovat moni­nai­set, mut­ta uskon, että Asun­to­mes­sut pys­tyy tar­joa­maan alus­tan, jos­sa ter­veel­li­set ja kes­tä­vät rat­kai­sut on help­po toteut­taa. Hyviä ideoi­ta ei pidä jää­dä märeh­ti­mään vaan ne on pis­tet­tä­vä käy­tän­töön heti. Sitä kaut­ta muu­kin yhteis­kun­ta havah­tuu huo­maa­maan, että asioi­ta voi ja pitää muut­taa, Tuo­maa­la sum­maa.

Lue lisää Tuusu­lan asun­to­mes­suil­le vuon­na 2020 raken­tu­vis­ta Trä Kro­nor -kodeis­ta tääl­tä!