”Mik­set­te raken­na myös uut­ta” oli monen vuo­den ajan usein kuul­tu kysy­mys perin­ne­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­neen Trä­husin työ­mail­la. Aja­tus kyp­syi pik­ku hil­jaa, ja 2018 aika oli kyp­sä ter­veel­li­sel­le ja yhteis­kun­nal­li­ses­ti kes­tä­väl­le uudis­ra­ken­ta­mi­sel­le.

Yri­tyk­sen taus­ta on ajas­sa, jos­sa talo­ja raken­net­tiin maa­lais­jär­jel­lä. Vaa­ti­mat­to­mas­sa poh­jo­las­sa ei ollut varaa raken­taa ja pur­kaa talo­ja kol­men­kym­me­nen vuo­den välein! Syn­tyi siis aikaan­sa suu­rem­pia tuot­tei­ta: luo­tet­ta­via ja vika­sie­toi­sia raken­nuk­sia, jot­ka säi­lyi­vät perin­tö­nä suku­pol­vel­ta toi­sel­le.

Samaan pys­tym­me myös tänään. Yhteis­ten arvo­jem­me perus­tal­le syn­tyi Trä Kro­nor -kon­sep­ti, jos­sa raken­ne­taan läpi­nä­ky­väs­ti, eet­ti­ses­ti ja raken­nuk­sen käyt­tä­jän autent­ti­set tar­peet huo­mioi­den – tule­vai­suu­den muut­tu­jia unoh­ta­mat­ta. Mit­ta­vin tämän­het­ki­nen pro­jek­tim­me on Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­eel­le raken­tu­va koko­nai­nen kort­te­li niin sanot­tu­ja town­­house-kote­­ja, joi­den toi­vom­me tar­joa­van näy­teik­ku­nan sii­hen, mitä hyvä asu­mi­nen par­haim­mil­laan voi olla.

Van­hat, suo­ma­lai­set mas­sii­vi­puu­ra­ken­nuk­set tar­joa­vat lop­pu­mat­to­mas­ti tie­toa uuden, ter­veel­li­sen ja kes­tä­vän raken­nus­kult­tuu­rin luo­mi­sel­le. Kuvas­sa Tuusu­lan koti­seu­tu­museo Klaa­vo­la.

Visuaalista, eettistä ja toiminnallista selkeyttä

Tuusu­lan asun­to­mes­sua­lu­een uudet Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­dit ovat syn­ty­neet pakot­to­mas­ti ja luon­nos­taan, mikä ker­too sii­tä, että alu­een ase­ma­kaa­va ja raken­nus­ta­paoh­je tar­joa­vat ark­ki­teh­to­ni­ses­ti erit­täin hyvät reu­naeh­dot luo­da alu­eel­le sopi­vaa, kes­tä­vää asu­mis­ta. Taloil­le on haet­tu ins­pi­raa­tio­ta poh­jois­mai­sen ark­ki­teh­tuu­rin joh­to­täh­tien, kuten Erik Brygg­ma­nin, ja mui­den sodan­jäl­keis­ten suun­nit­te­li­joi­den töis­tä. Brygg­man käyt­ti Tuusu­las­sa­kin näh­tä­vää raken­nus­mas­san por­ras­tu­mis­ta ansiok­kaas­ti hyväk­seen.

Poh­jois­mai­nen sel­keys tois­tuu pait­si esteet­ti­sis­sä arvois­sa myös raken­nus­ta­vas­sa. Kaik­ki Trä Kro­nor -kon­sep­tin raken­nuk­set suun­ni­tel­laan seit­se­män peri­aat­teen poh­jal­ta. Peri­aat­teet poh­jau­tu­vat toi­mi­vik­si todet­tui­hin, perin­tei­siin suo­ma­lai­siin raken­nus­me­ne­tel­miin, kuten pai­no­voi­mai­seen ilman­vaih­toon, hen­git­tä­viin mas­sii­vi­ra­ken­tei­siin, tuu­let­tu­vaan ala­poh­jaan ja vint­tiin sekä kal­te­vaan kat­toon rei­lui­ne räys­täi­neen. Yksi peri­aat­teis­ta on ter­veel­li­sen asu­mi­sen takaa­ja­na ylit­se mui­den. Sisäl­lys­luet­te­lom­me avaa kaik­kien näh­tä­väk­si mate­ri­aa­lit, joi­ta raken­ta­mi­ses­sa käy­te­tään.

Tuusulan townhouse-kortteli on tienraivaajakohde

Tuusu­lan town­­house-kort­­te­­lia on ollut sekä haas­ta­va että haus­ka suun­ni­tel­la. Miten olem­me pys­ty­neet sovel­ta­maan van­ho­ja vii­sauk­sia ja samal­la luo­maan tehok­kai­ta ja viih­tyi­siä asun­to­rat­kai­su­ja nykyis­ten, tiuk­ko­jen raken­nus­mää­räys­ten puit­teis­sa?

Vas­taus pii­lee juu­ri perin­teis­ten, toi­mi­vik­si todis­tet­tu­jen mene­tel­mien hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Ter­veel­li­sen ja kes­tä­vän raken­nuk­sen suun­nit­te­lus­sa ei tar­vi­ta jip­po­ja, vaan rat­kai­sut löy­ty­vät lähes itses­tään.

Alvar Aal­to sanoi, että kaik­ki tur­ha muut­tuu ajan mit­taan rumak­si. Jos ark­ki­teh­tuu­ri perus­tuu koris­tei­siin ja kik­kai­lui­hin, ne menet­tä­vät ennen pit­kää vie­hä­tyk­sen­sä. Mut­ta kun suun­nit­te­lu perus­tuu maa­lais­jär­keen, se säi­lyt­tää kau­neu­ten­sa. Mei­dän­kin tavoit­tee­nam­me on raken­taa mah­dol­li­sim­man pit­käi­käi­siä raken­nuk­sia.

Suo­men Asun­to­mes­sut on ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti kehit­tä­mäs­sä toi­min­tai­de­aan­sa kat­ta­maan koko ihmi­sen eli­nym­pä­ris­tön. Pait­si että Tuusu­laan raken­tu­va town­­house-kort­­te­­li on mer­kit­tä­vä pro­jek­ti meil­le, se on samal­la avaus täy­sin uudel­le ajan­jak­sol­le suo­ma­lai­ses­sa raken­nus­kult­tuu­ris­sa. Koh­teen ainut­laa­tui­suu­den koros­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole itsei­sar­vo, sil­lä toi­vom­me, että ter­veel­li­ses­tä ja kes­tä­väs­tä tavas­tam­me raken­taa tulee val­ta­vir­taa hyvin­kin pian.