M-koko: 5–6 huonetta ja 128,5 m² kahdessa tasossa

Vuo­den 2020 Asun­to­mes­suil­le Tuusu­lan Ryk­men­tin­puis­ton asui­na­lu­eel­le val­mis­tuu laa­duk­kail­la luon­non­ma­te­ri­aa­leil­la vii­meis­tel­ty, ter­veel­li­nen koti kah­des­sa tasos­sa. Katu­ta­sos­sa sijait­se­vat avo­­keit­­tiö-olo­­huo­­ne sekä pesu- ja wc-tilat. Olo­huo­nees­ta on käyn­ti omal­le suo­jai­sel­le pihal­le, jos­sa sijait­see myös ulko­va­ras­to. Toi­seen ker­rok­seen saa tila­ja­koa muut­ta­mal­la kyl­py­huo­neen lisäk­si joko 3 tai 4 makuu­huo­net­ta. Koko­nai­suu­den kruu­naa asun­non levyi­nen par­ve­ke.


SAATSI Ark­ki­teh­tien suun­nit­te­le­mas­sa ja Trä­husin omien työ­mies­ten raken­ta­mas­sa town­­house- eli kau­pun­ki­pien­ta­los­sa on hyö­dyn­net­ty poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen par­hai­ta oppe­ja, kuten hen­git­tä­vää mas­sii­vi­puu­ra­ken­net­ta, pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa sekä tuu­let­tu­vaa ala­poh­jaa ja vint­tiä. Näin taa­taan kotien pit­käi­käi­syys sekä asuk­kail­le mah­dol­li­sim­man ter­veel­li­nen sisäil­ma. 


Raken­nus­ma­te­ri­aa­lien lisäk­si myös pin­ta­ma­te­ri­aa­leis­sa on hyö­dyn­net­ty ainoas­taan puh­tai­ta ja laa­duk­kai­ta luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten puu­ta ja luon­non­ki­veä. Puuse­pän val­mis­ta­mat täys­pui­set keit­tiöt ovat Han­ni Koro­man suun­nit­te­le­mia, ja kaik­ki ark­ki­teh­din valit­se­mat pin­ta­ma­te­ri­aa­lit soin­tu­vat kau­niis­ti yhteen muo­dos­taen ajat­to­man koko­nai­suu­den.

Toiseen kerrokseen saa tilajakoa muuttamalla kylpyhuoneen lisäksi joko 3 tai neljä makuuhuonetta.


13 eril­lis­ta­lon muo­dos­ta­ma town­­house-kort­­te­­li sijait­see Ryk­men­tin­puis­ton par­haal­la pai­kal­la. Ikku­nas­ta aukea­vat näky­mät puis­ton, kau­pun­ki­vil­jel­mien ja lam­men yli met­sään. Talot läm­piä­vät maa­läm­möl­lä ja katoil­le asen­ne­taan aurin­ko­pa­nee­lit. Asui­na­lu­eel­le raken­ne­taan uudet päi­vä­ko­dit, kou­lu ja muut päi­vit­täis­pal­ve­lut. Hel­sin­gin kes­kus­taan ajo­mat­ka on rei­lu 35 minuut­tia, ja len­to­ken­täl­le huraut­taa noin var­tis­sa.

Toiseen kerrokseen saa tilajakoa muuttamalla kylpyhuoneen lisäksi joko 3 tai neljä makuuhuonetta. Kokonaisuuden kruunaa asunnon levyinen parveke.


Kohteen tiedot

Osoi­te:
Iso­kar­hun­kier­to 9, Hyry­län Ryk­men­tin­puis­to, Tuusu­la

Asuin­ti­lo­jen pin­­ta-ala:
128,5 m²

Koko­­nais­­pin­­ta-ala:
152 m²
Piha­va­ras­to 5 m²

Huo­neis­to­se­li­tel­mä:
5 – 6h , k , 2x kph , vh , p , var.

Tyyp­pi: 
Eril­lis­ta­lo

Vela­ton hin­ta:
546 000 €
*Hin­ta sisäl­tää oman maa-alu­een ja urak­ka­so­pi­muk­seen sisäl­tyy lop­puun asti vii­meis­tel­ty asun­to.

Pyydä lisätietoja ja tarkista kohteen varaustilanne

Mia Leh­to­nen, 040 036 9666, mia@bo.fi
Rona Pomoell, 040 515 4747, rona@bo.fi
Aar­no Sai­ne, 050 369 2400, aarno@bo.fi
Pat­rick Frisk, 040 534 3590, patrick@bo.fi

Tutus­tu myös mui­hin myy­tä­viin kotei­hin
XS-koko: Ava­ra 70m² koti
S-koko: Kom­pak­ti 87,5 m² town­­house-koti
L-koko: Tila­va 135 m² town­­house-koti auto­tal­lil­la