Suskin koti: Fabriciusten unelmien koti rakentuu jylhälle rinnetontille

Espoo­lai­nen Susan­na Fabricius mie­hi­neen on uudes­sa elä­män­vai­hees­sa:

– Poi­kam­me ovat len­tä­neet pesäs­tä, ja meil­lä on mie­he­ni kans­sa aikaa uuden­lai­sil­le unel­mil­le. Yksi niis­tä on uuden kodin raken­ta­mi­nen. Kodin suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on, että se pal­ve­lee mei­tä pit­käl­le tule­vai­suu­teen ja jopa van­huu­teen asti, ja että sin­ne mah­tu­vat hyvin myös koto­na vie­rai­le­vat poi­kam­me, Susan­na Fabricius ker­too talon­ra­ken­nus­pro­jek­tis­ta.

Kos­ka talo raken­ne­taan tule­vai­suu­teen kat­soen, tuli­vat talon pit­käi­käi­syys ja ter­veel­li­syys tär­keik­si kri­tee­reik­si. Poh­din­nan jäl­keen raken­nus­kump­pa­nik­si vali­koi­tui kes­tä­vään ja ter­veel­li­seen asu­mi­seen eri­kois­tu­nut Trä Kro­nor. Yri­tyk­sen 7 raken­ta­mi­sen peri­aa­tet­ta reso­noi­vat Fabriciuk­sen paris­kun­nan omien arvo­jen kans­sa.

TONTTI LÖYTYI TUTULTA ALUEELTA

Per­he oli jo pit­kään viih­ty­nyt samal­la alu­eel­la Espoon Kat­ti­la­laak­son ympä­ris­tös­sä, ja läh­ti etsi­mään tont­tia uudel­le kodil­leen samal­ta suun­nal­ta.

– Ton­tin sijas­ta pää­dyim­me osta­maan pur­ku­kun­toi­sen oma­ko­ti­ta­lon, joka saa läh­tö­pas­sit ennen raken­nus­työn aloit­ta­mis­ta. Raken­nus­paik­ka on iha­na veh­reä kei­das, joten toi­vot­ta­vas­ti edes osa istu­tuk­sis­ta säi­lyy raken­nus­töis­tä huo­li­mat­ta.

Suskin tuleva koti rakentuu jyrkälle kalliotontille Espoon Kattilalaaksoon.

– Kos­ka olem­me raken­ta­mas­sa kotia, joka pal­ve­lee mei­tä mah­dol­li­sim­man pit­kään, olim­me aja­tel­leet raken­taa yksi­ta­soi­sen kodin. Jyl­hä kal­lio­tont­ti 13 met­rin kor­keus­e­rol­la ja kes­kus­te­lut ark­ki­teh­tien kans­sa sai­vat mei­dät kui­ten­kin muut­ta­maan miel­täm­me, ja nyt kodis­tam­me tulee­kin kak­si­ker­rok­si­nen, Susan­na ker­too.

SEURAAVAKSI VUOROSSA ON RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Neliöi­tä uuteen kotiin tulee noin 140, ja se koos­tuu kol­mes­ta makuu­huo­nees­ta sekä ava­ris­ta keit­­tiö- ja olo­huo­ne­ti­lois­ta. Sau­no­mi­nen on Fabriciuk­sil­le mie­lei­nen ajan­vie­te, joten kotiin saa­daan sekä säh­köl­lä että puul­la läm­piä­vä sau­na.

Susanna Fabriciuksen uusi koti on kaksiikerroksinen ja sijaitsee Espoon Kattilalaaksossa.

– Nyt ele­tään kesä­kuun 2018 lop­pu­puol­ta, ja raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­sem­me on lop­pusuo­ral­la. Kovas­ti odo­tam­me jo, että pää­sem­me jät­tä­mään sen sisään ja voim­me alkaa jän­nit­tää luvan läpi­me­noa. Kun­han se saa­daan, niin pää­sem­me pur­ku­hom­miin ja sit­ten ton­tin maa­työt voi­vat alkaa. Pari viik­koa sit­ten ark­ki­teh­tim­me kävi­vät ton­til­lam­me, ja kävim­me vie­lä ker­ran suun­ni­tel­mia läpi, Susan­na ker­too.

Lue lisää Trä Kro­no­rin arvois­ta ja raken­nus­pe­ri­aat­teis­ta.