Rossipohjaan käytetään kotimaista savea

Tuu­let­tu­va ala­poh­ja eli ns. ros­si­poh­ja on yksi poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen hel­mis­tä. Sen käyt­töä puol­taa muun muas­sa hyvä vika­sie­toi­suus. Ryö­min­tä­ti­lo­jen poh­jal­le lai­te­taan koti­mais­ta saves­ta teh­tyä kevyt­so­raa. Saven käyt­tö raken­ta­mi­ses­sa elää täl­lä het­kel­lä vah­vaa uut­ta tule­mis­ta.

Havainnekuva Trä Kronor -konseptikodista
Havain­ne­ku­va Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­dis­ta

Tuu­let­tu­va ala­poh­ja on kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan sato­ja vuo­sia Suo­mes­sa käy­tös­sä ollut tapa teh­dä talon lat­tia­ra­ken­ne. Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­tien rat­kai­su on ros­si­poh­ja. Sii­nä maan­pin­nan ja lat­tia­ra­ken­teen väliin jää 80 cm kor­kea tila, joka pitää kyl­myy­den loi­tol­la, ja sen lisäk­si mah­dol­li­nen kos­teus pää­see tuu­let­tu­maan pois.

Nimen­sä mukai­ses­ti täs­sä ryö­min­tä­ti­las­sa on mah­dol­lis­ta käy­dä tar­kas­ta­mas­sa ja huol­ta­mas­sa raken­tei­ta. Niin­pä täl­lä rat­kai­sul­la lisä­tään mer­kit­tä­väs­ti kotien vika­sie­toi­suut­ta.

Trä Kronor -konseptikotien kivijalka on nimensä mukaisesti aitoa kiveä

Puhtailla luonnonmateriaaleilla, graniitilla ja savella, on tärkeä tehtävä

Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­tien kivi­jal­ka on nimen­sä mukai­ses­ti aitoa kiveä, sil­lä kivi­ja­lat toi­mit­taa ja loh­koo suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys Sterk­man suo­ma­lai­ses­ta Kymi Brown -gra­niit­ti­laa­dus­ta. Toi­sin kuin huo­koi­sem­man mate­ri­aa­lin, kuten beto­nin tai tii­len, luon­non­ki­ven kaut­ta maan­pin­nan kos­teus ei pää­se kapil­laa­ri­ses­ti nouse­maan raken­tei­siin. Kivi on myös help­po puh­dis­taa, ja homei­tiöt eivät viih­dy sen pin­nal­la. 

Savi on uus­van­ha­na raken­nus­ma­te­ri­aa­li­na täl­lä het­kel­lä kovas­sa nos­tees­sa. Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­tien ryö­min­tä­ti­lo­jen poh­jal­le levi­te­tään ker­ros koti­mai­ses­ta saves­ta val­mis­tet­tua kevyt­so­raa. Kevyt­so­ra val­mis­te­taan polt­ta­mal­la: esi­muok­kauk­sen jäl­keen savi pol­te­taan pyö­ri­väs­sä uunis­sa yli 1 000 asteen läm­pö­ti­las­sa, jol­loin savi pai­suu ja muo­tou­tuu sint­rau­tu­neik­si raken­teik­si. 

Ryömintätilojen pohjalle laitetaan kotimaista savesta tehtyä kevytsoraa.

Saves­ta val­mis­tet­tu kevyt­so­ra on keraa­mi­nen ja pala­ma­ton luon­non­tuo­te, joka on kemial­li­ses­ti neut­raa­lia eli sen pH on noin 7. Lisäk­si savi sie­tää omi­nai­suuk­sien­sa ansios­ta hyvin kos­teut­ta, ja on käy­tän­nös­sä ikui­nen tuo­te – sen vuok­si savi on meil­le itses­tään sel­vä valin­ta käy­tet­tä­väk­si talo­jen ros­si­poh­jas­sa.

Kuvat: Trä Kro­nor & Leca Fin­land