7 Kysymystä painovoimaisesta ilmanvaihdosta

Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to on poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen hel­mijoka kuvi­tel­laan usein suot­ta työ­lääk­si. Pai­no­voi­mai­sel­la ilman­vaih­dol­la ei ole tek­nis­tä käyt­töi­kää, eikä se vaa­di säh­köä tai yhtä kal­lis­ta huol­toa kuin koneel­li­nen ilman­vaih­to. Luon­non­la­ke­ja nou­dat­ta­van ilman­vaih­don käyt­töi­kä on yhtä pit­kä kuin talon raken­tei­den eli hyvin hoi­det­tu­na jopa yli sata vuot­ta. 

1. Mitä tarkoittaa painovoimainen ilmanvaihto?

Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to perus­tuu fysii­kan lakei­hin – läm­min ilma nousee ylös­päin ja vii­leä las­keu­tuu alas­päin. Rai­kas kor­vausil­ma ote­taan huo­ne­ti­lo­jen tuloil­ma­luu­kuis­ta eli räp­pä­nöis­tä ja pois­toil­ma taas kul­kee suun­ni­tel­tu­jen pois­toil­ma­hor­mien kaut­ta.

2. Miten painovoimainen ilmanvaihto on suunniteltu juuri Trä Kronor -koteihin?

Trä Kro­nor -kodit on suun­ni­tel­tu tuke­maan pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa. Suu­ri har­ja­kor­keus ja kor­keat, suo­rat hor­mit mah­dol­lis­ta­vat ilman pois­tu­mi­sen tehok­kaas­ti. Rai­kas kor­vausil­ma taas ote­taan sisään huo­ne­ti­lois­sa ole­vis­ta räp­pä­nöis­tä. Lisäk­si kotiem­me poh­ja­rat­kai­su tukee pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa, sil­lä hor­mi­ryh­mä ja mär­kä­ti­lat on sijoi­tet­tu kes­kel­le ja huo­neet nii­den ympä­ril­le.

Pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don lisäk­si Trä Kro­­nor-kodeis­­sa on sekä tuu­let­tu­va ylä- että ala­poh­ja, jot­ka takaa­vat tehok­kaan ilman­kier­ron ja pitä­vät raken­teet kui­vi­na.

3. Miten Trä Kronor -kotien painovoimainen ilmanvaihto toimii käytännössä?

Rai­kas tuloil­ma saa­daan asun­toi­hin sei­nil­le sijoi­te­tuis­ta tuloil­ma­vent­tii­leis­tä, jot­ka on sijoi­tet­tu huo­ne­ti­lo­jen ylä­osiin ikku­noi­den lähei­syy­teen. Tuloil­­ma-auk­­ko­­jen aukio­loa sää­tä­mäl­lä voi­daan sää­tää ilman­kier­ron voi­mak­kuut­ta, mut­ta yleen­sä nii­tä ei tar­vit­se sää­tää ollen­kaan. 

Kesäl­lä sisä- ja ulkoil­man läm­pö­ti­lae­rot ovat pie­nem­mät, joten pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to ei vält­tä­mät­tä toi­mi ihan yhtä tehok­kaas­ti kuin läm­mi­tys­kau­del­la. Täl­löin ilman­vaih­toa voi­daan tehos­taa yksin­ker­tai­ses­ti avaa­mal­la ikku­noi­ta tar­peen mukaan.

4. Tuleeko Trä Kronor -koteihin liesituuletinta?

Keit­tiöi­den lie­den pääl­le tulee huu­va eli lie­si­ku­pu, jon­ka kaut­ta sää­det­tä­vä huip­pui­mu­ri pois­taa ruu­an­val­mis­tuk­ses­sa syn­ty­vät höy­ryt. Huu­va sovi­te­taan keit­tiö­ka­lus­tei­siin. Ajoit­tai­nen lie­si­tuu­let­ti­men käyt­tö ei häi­rit­se pai­no­voi­mais­ta ilman­vaih­toa.

5. Aiheuttaako painovoimainen ilmanvaihto vetoisuutta?

Vedon tun­net­ta ei syn­ny, kun pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to on suun­ni­tel­tu huo­lel­li­ses­ti, ja kor­vausil­ma ja pois­toil­ma kul­ke­vat tilo­jen välil­lä oikeis­ta pai­kois­ta.

6. Voiko Trä Kronor -kotien korkeaa vinttiä hyödyntää asumiseen tai varastointiin?

Town­­house-kotiem­­me eris­tä­mä­tön vint­ti on suun­ni­tel­tu tuu­let­tu­vak­si. Jot­ta ilma pää­see kier­tä­mään hyvin ja raken­teet pysy­vät kui­vi­na, tilaa ei tule käyt­tää asu­mi­seen tai varas­toi­mi­seen. Myös­kään lat­tian alla ole­via ryö­min­tä­ti­lo­ja ei tule käyt­tää varas­toin­tiin, jot­ta ilma kier­tää parem­min.

7. Voiko painovoimaisen ilmanvaihdon säätämistä helpottaa?

Pai­no­voi­mai­sen ilman­vaih­don sää­töön on nyky­ään ole­mas­sa eri­lai­sia tek­no­lo­gioi­ta, jot­ka seu­raa­vat ja sää­tä­vät ilma­vir­taa auto­maat­ti­ses­ti. Muun muas­sa uuden­ai­kai­nen, mut­ta hyväk­si todet­tu ult­ra­ää­neen perus­tu­va ilma­vir­ran sää­tö­lai­te pitää pois­toil­ma­vir­ran sopi­va­na ulkoil­man olo­suh­teis­ta riip­pu­mat­ta. Asun­toon sijoi­tet­ta­vat antu­rit seu­raa­vat sisäil­man olo­suh­tei­ta ja sää­tä­vät jokai­sen tilan ilma­vir­taa auto­maat­ti­ses­ti. Asuk­kaat voi­vat halu­tes­saan seu­ra­ta sisäil­man laa­tua ja ilman­vaih­don toi­min­taa sekä vai­kut­taa pois­toil­ma­vir­ran sää­töön tar­vit­taes­sa myös itse.