Suomen ensimmäinen MHM-rakennus pian valmis Tuusulan vuoden 2020 Asuntomessuille

Vuo­den 2020 Asun­to­mes­su­jen mes­sua­lu­eel­le Tuusu­lan Ryk­men­tin­puis­toon on par­hail­laan nouse­mas­sa Suo­men ensim­mäi­nen lii­mat­to­mis­ta ja muo­vit­to­mis­ta Mas­­siv-Holz-Mau­er -mas­sii­vi­puu­ele­men­teis­tä raken­net­tu talo. Samal­la kysees­sä on asu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jyy­des­tä tun­net­tu­jen Asun­to­mes­su­jen 50. juh­la­vuo­den tapah­tu­man ensim­mäi­nen val­mis­tu­va raken­nus. Val­mis­ta on jo hel­mi­kuus­sa 2019, lähes 1,5 vuot­ta ennen mes­su­port­tien aukea­mis­ta. Aina­kin seu­raa­van vuo­den ajan raken­nus toi­mii näyt­te­ly­ti­la­na mm. MHM-raken­­ta­­mi­­sel­­le.

Raken­nus­pe­rin­teen par­hai­siin oppei­hin nojaa­va raken­nut­ta­jay­ri­tys Trä Kro­nor sai elo­kuus­sa 2018 raken­nus­lu­van MHM-mas­­sii­­vi­­puu­e­le­­men­­teis­­tä raken­net­ta­vaan yksi­tyis­ko­tiin. Lupa oli ensim­mäi­nen kos­kaan Suo­mes­sa MHM:lle myön­net­ty lupa. MHM eli Mas­­siv-Holz-Mau­er on Sak­sas­sa paten­toi­tu jär­jes­tel­mä, jos­sa mas­sii­vi­puu­ele­men­tit lii­te­tään toi­siin­sa alu­mii­ni­nau­loil­la tavan­omai­sem­man lii­man ja muo­vin sijaan.

- Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa täl­lä mene­tel­mäl­lä on kohon­nut jo pian 10 000 raken­nus­ta, mut­ta tämä on ensim­mäi­nen ker­ta, kun sitä käy­te­tään raken­ta­mi­seen Suo­mes­sa. MHM on nopeam­pi ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi vaih­toeh­to perin­tei­sel­le mas­sii­vi­hir­si­ra­ken­ta­mi­sel­le. Paten­toi­dul­la sei­nä­ra­ken­teel­la sekä muil­la Trä Kro­no­rin raken­nus­pe­ri­aat­teil­la pys­tym­me takaa­maan mm. talo­jen hen­git­tä­vän raken­teen sekä puh­taan sisäil­man, Trä Kro­no­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kir­si Joen­suu tote­aa.

Vuoden 2020 Asuntomessujen ensimmäinen rakennus pystyssä helmikuussa 2019

Uuden­lai­sen raken­nus­ta­van lisäk­si mer­kit­tä­vää hank­kees­sa on se, että kysees­sä on ensim­mäi­nen vuo­den 2020 Asun­to­mes­sua­lu­eel­le Tuusu­lan Ryk­men­tin­puis­toon val­mis­tu­va raken­nus.

- Asun­to­mes­sut on aina halun­nut olla edel­lä­kä­vi­jä uuden­lais­ten raken­ta­mis­ta­po­jen ja asu­mis­muo­to­jen esit­te­lys­sä, ja 50. juh­la­vuo­si ei tee täs­sä poik­keus­ta. Tämä Trä Kro­no­rin town­­house-kort­­te­­lin osa on mes­sua­lu­een ensim­mäi­nen raken­net­ta­va ja val­mis­tu­va raken­nus, Joen­suu tote­aa.

Trä Kro­nor -town­­house-kort­­te­­lin yhteis­käyt­tö­ra­ken­nus val­mis­tuu hel­mi­kuun 2019 aika­na, eli lähes 1,5 vuot­ta ennen mes­su­port­tien aukea­mis­ta. Val­mis­tut­tu­aan se toi­mii näyt­te­ly­ti­la­na. Raken­nuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta pääs­tä tutus­tu­maan esi­mer­kik­si MHM-raken­­ta­­mi­­seen, tur­peen hyö­dyn­tä­mi­seen eris­te­ma­te­ri­aa­li­na sekä Trä Kro­nor -kotien myr­kyt­tö­miin ja luon­nol­li­siin raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin.