Aitous on uusi laatu

Meil­lä kai­kil­la on oikeus asua ter­veel­li­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Meil­lä on oikeus käy­dä päi­vä­ko­tia ja kou­lua, jos­ta ei tar­vit­se pae­ta usein yhtä rapa­kun­toi­siin väis­tö­ti­loi­hin. Meil­lä on oikeus teh­dä työ­tä ympä­ris­tös­sä, jos­sa on hyvä hen­git­tää. Meil­lä on oikeus asua kodis­sa, jos­sa voim­me kukois­taa.

Trä Kro­nor -kon­sep­tis­sa yhdis­ty­vät ter­veel­li­sen asu­mi­sen, nyky­ai­kai­sen ark­ki­teh­tuu­rin sekä poh­jois­mai­sen raken­nus­pe­rin­teen par­haat oival­luk­set ainut­laa­tui­sel­la taval­la. Olem­me otta­neet todis­te­tus­ti toi­mi­vat raken­nus­ta­vat uusio­käyt­töön luo­mal­la uusia, mer­ki­tyk­sel­li­siä raken­nuk­sia, jot­ka suo­je­le­vat ja kun­nioit­ta­vat ympä­ris­töään ja asuk­kai­taan.

Juu­rem­me ovat ajas­sa, jos­sa toi­mi­van talon resep­ti oli osa kan­sal­lis­ta yleis­si­vis­tys­täm­me. Suo­mes­sa on vuo­si­sa­to­jen ajan raken­net­tu talo­ja aidois­ta, luon­nol­li­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta. Ne elä­vät asuk­kai­den­sa muka­na eivät­kä sodi luon­non­la­ke­ja vas­taan. Oikein hoi­det­tui­na ne kes­tä­vät suku­pol­vel­ta toi­sel­le.

Thomas Noreila - Trä Group

Suun­nit­te­lem­me myös jokai­sen uuden Trä Kro­nor -kon­sep­ti­ko­din toi­mi­maan juu­ri näin, mut­ta ennen kaik­kea vas­taa­maan muut­tu­viin asu­mi­sen tar­pei­siin ja tule­vai­suu­den inno­va­tii­vi­siin mah­dol­li­suuk­siin. Uskom­me raken­tei­den yksin­ker­tai­suu­teen ja luon­nol­lis­ten mate­ri­aa­lien kes­tä­vyy­teen sekä maa­lais­jär­keen. Sik­si olem­me var­mo­ja sii­tä, että talom­me säi­ly­vät sato­ja vuo­sia.

Täl­lä het­kel­lä moni kamp­pai­lee sisäil­­ma- ja homeon­gel­mien kans­sa. Itse asias­sa, lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta altis­tuu päi­vit­täin huo­nol­le sisäil­mal­le. Itse olin samas­sa tilan­tees­sa hie­man yli vuo­si­kym­men sit­ten. Työ­pai­kal­ta­ni löy­ty­nyt mas­sii­vi­nen home­vau­rio oli vie­dä sekä ter­vey­te­ni että työ­ky­ky­ni. Koke­mus oli arvo­kas, sil­lä se vah­vis­ti uskoa­ni sii­hen, että ter­veel­li­nen ja tur­val­li­nen raken­net­tu ympä­ris­tö on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa. Uskom­me aitou­teen ja läpi­nä­ky­vyy­teen.

Emme halua ainoas­taan puhua arvois­tam­me, vaan elää nii­tä todek­si. Yksi todis­te sii­tä on hen­ki­lö­kun­nan puu­nis­tu­tus­tal­koot Tuusu­las­sa kesäl­lä 2018. Istu­tim­me yhdes­sä 1 500 puun­tain­ta, jot­ka kor­vaa­vat sen mää­rän pui­ta, jon­ka käy­täm­me tule­van town­­house-kort­­te­­lim­­me raken­ta­mi­seen.

Muu­te­taan siis yhdes­sä raken­ta­mi­sen suun­ta Suo­mes­sa, jot­ta me kaik­ki voi­sim­me parem­min!

Tho­mas Norei­la

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi ja kuulet uutiset ensimmäisten joukossa!

Plea­se lea­ve this field emp­ty.

Annan TRÄ:lle luvan lähet­tää minul­le säh­kö­pos­tia.Tie­to­suo­ja­se­los­te