Trä Kronor -konseptin hyödyntäminen erikoishankkeissa

Trä Kro­nor -kon­sep­ti sopii mai­nios­ti moniin eri­lai­siin raken­nus­hank­kei­siin. Pro­jek­teis­sa sovel­lam­me suun­nit­te­lum­me seit­se­mää peri­aa­tet­ta taa­tak­sem­me ter­veel­li­sen ja tur­val­li­sen ympä­ris­tön ja raik­kaan sisäil­man lisäk­si inves­toin­nin säi­ly­vyy­den suku­pol­vien pää­hän.

Voim­me toteut­taa esi­mer­kik­si ole­mas­sa ole­vaan raken­nuk­seen laa­jen­nus­osan kes­tä­vin ja ter­veel­li­sin raken­nus­pe­ri­aat­tein tai rekon­struoi­da his­to­rial­li­sen raken­nuk­sen hyö­dyn­tä­mäl­lä kon­semp­tim­me suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­ta. Lisäk­si teem­me mie­lel­läm­me yhteis­työ­tä muun muas­sa kiin­teis­tön­ke­hit­tä­jien kans­sa.

Kuu­lem­me mie­lel­läm­me lisää hank­kees­ta­si, ja sel­vi­täm­me, miten voim­me olla avuk­si!

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Myyn­ti
Tho­mas Norei­la
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Raken­ta­mi­nen
Tero Saa­ri
tero.saari@trahus.fi
+358 40 067 7670

Jätä meille yhteystietosi niin pääsemme yhdessä toteuttamaan kotiunelmiasi

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te