Meistä jokaisella on oikeus asua kestävässä ja terveellisessä kodissa

Koti on usein pait­si yksi suu­rim­pia talou­del­li­sia sijoi­tuk­siam­me, myös tär­keä hyvin­voin­nin ja mie­len­rau­han läh­de. Sik­si ei ole­kaan saman­te­ke­vää mil­lai­sen kodin ostam­me itsel­lem­me ja per­heel­lem­me.

Trä LKV on pää­asial­li­ses­ti Ete­­lä-Suo­­men alu­eel­la toi­mi­va van­ho­jen talo­jen ja arvo­ko­tien myyn­tiin eri­kois­tu­nut väli­tys­lii­ke. Lisäk­si tar­joam­me sisar­kon­ser­nim­me Trä Kro­no­rin talo­jen osta­jil­le hei­dän kotien­sa myyn­ti­pal­ve­lua. Ver­kos­tom­me on laa­ja, sil­lä sisa­ryh­tiöi­dem­me kaut­ta tapaam­me vii­koit­tain kym­me­niä asu­mi­su­nel­mi­aan suun­nit­te­le­via hen­ki­löi­tä.

Pal­ve­luk­ses­sa­si on koke­nut kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä, jol­la on kyky näh­dä jokai­sen kodin par­haat puo­let ja myy­dä se par­haa­seen mark­ki­na­hin­taan. Otam­me kodis­ta­si upeat kuvat ja han­kim­me kaik­ki tar­vit­ta­vat tie­dot sekä hoi­dam­me koko myyn­ti­pro­ses­sin kaup­poi­hin asti sekä olem­me tar­vit­taes­sa tuke­nan­ne sen jäl­keen­kin, jos esi­mer­kik­si halu­taan käyt­tää Trä­husin res­tau­roin­ti­pal­ve­lu­ja. Tah­dom­me var­mis­taa kai­kil­le osa­puo­lil­le onnel­li­set kau­pat.

Outi Malmlund

Outi Malmlund palvelee asiakkaitaan suurella sydämellä

Koti­si myyn­nis­sä aut­taa pit­kän lin­jan ammat­ti­lai­nen, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä LKV, LVV Outi Malm­lund. Yli 13 vuot­ta kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­la mm. yrit­tä­jä­nä, alue­joh­ta­ja­na ja myyn­ti­tii­min vetä­jä­nä toi­mi­nut Outi on läm­min ja tar­mo­kas ammat­ti­lai­nen, jol­la on sil­mää huo­ma­ta jokai­sen kodin par­haat puo­let. Hän vie osto­pro­ses­sin läpi avoi­mes­ti ja huo­lel­li­ses­ti, tavoit­tee­naan saa­da kai­kil­le osa­puo­lil­le onnel­li­set kau­pat.

Itse­kin van­hal­la maa­ti­lal­la asu­va Outi on ollut lap­ses­ta asti kiin­nos­tu­nut van­hois­ta talois­ta nii­den hen­gen takia. Lisäk­si hän rakas­taa per­het­tään, luon­toa ja eläi­miä. Hän tun­tee niin van­ho­jen talo­jen hie­nou­det kuin Trä Kro­nor -kotien raken­nus­pe­ri­aat­teet läpi­ko­tai­sin. Outin hoi­taes­sa myyn­tiä on koti­si par­hais­sa mah­dol­li­sis­sa käsis­sä.

Ota yhteyttä niin pääsemme yhdessä suunnittelemaan kotisi myyntiä:

Outi Malm­lund, 0400 633 655, outi.malmlund@tralkv.fi

Miten voim­me olla avuk­si?

Jätä meille yhteystietosi niin pääsemme yhdessä toteuttamaan kotiunelmiasi

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.
Tie­to­suo­ja­se­los­te