7 principer för hälsosamt och hållbart byggande

Vi byg­ger este­tis­ka kva­li­tets­hem med natur­li­ga meto­der och utan häl­so­våd­li­ga mate­ri­al. Vi tror på ansvars­ful­la lös­ning­ar, som hål­ler från gene­ra­tion till gene­ra­tion.

1. Massivträkonstruktion som andas

En enhet­lig trä­kon­struk­tion skö­ter om husstom­mens alla ele­men­tä­ra upp­gif­ter: kon­struk­tio­nen bär upp, iso­le­rar och erbju­der fär­dig inred­nings­y­ta. And­ra stom­ma­te­ri­al behövs allt­så inte. Vår lim- och plast­fria kon­struk­tion är eko­lo­gisk, fel­to­le­rant och lång­li­vad och har inte hel­ler behand­lats kemi­ka­liskt. Att en mas­sivträ­kon­struk­tion andas bety­der att den bin­der och avger fukt utan att mis­ta sina egen­ska­per.

2. Självdragsventilation

Natur­lig själv­drags­ven­ti­la­tion är mer risk­fri än såda­na system, som krä­ver meka­nis­ka instal­la­tio­ner för att fun­ge­ra. Själv­drags­ven­ti­la­tion base­rar sig på fysi­kens lagar, dvs att varm­luft sti­ger upp­åt och kall luft sjun­ker. Den fris­ka ersätt­nings­luf­ten tas in genom ven­ti­ler i ytter­väg­gen och från­luf­ten går ut genom en murad skor­sten.

3. Ventilerad krypgrund

Ett tra­di­tio­nellt tross­bot­ten med ven­ti­le­rad kryp­grund är för­nuf­tigt ur ett häl­so­samt och håll­bart per­spek­tiv . Radong­a­ser­na avlägs­nas, under­hål­let för­enklas och even­tu­el­la rörläc­kage är lät­ta­re att upp­täc­ka och repa­re­ra.

4. Ventilerad vind

För­u­tom det ven­ti­le­ra­de bot­ten­bjälk­la­get bidrar en ven­ti­le­rad vind till husets kon­di­tion. Oiso­ler­de vin­dar har bevis­li­gen varit en håll­bar och fun­ge­ran­de lös­ning inom den fin­länds­ka bygg­tra­di­tio­nen. Luft­cir­ku­la­tio­nen hål­ler kon­struk­tio­ner­na tor­ra och even­tu­el­la läc­kage är lät­ta att läg­ga mär­ke till och åtgär­da i ett tidigt ske­de.

5. Sluttande tak och ordentlig takfot

Ett slut­tan­de tak är det mest risk­fria valet av tak­form. Vat­ten och snö rin­ner lät­ta­re av en slut­tan­de yta. Mest fel­to­le­rant är taket då inga över­lopps hörn eller and­ra struk­tu­rel­la avvi­kel­ser, ss. tak­ku­por, läggs till. Tak­fo­ten trans­por­te­rar vatt­net bort från hus­kon­struk­tio­nen och mins­kar där­med fukt­be­last­ning­en. Kli­ma­tet i Fin­land är idag fuk­ti­ga­re än för­ut och en ordent­lig tak­fot är där­för av störs­ta vikt.

6. Innehållsförteckning

Recep­tet för ett håll­bart och sunt hus är enkelt att begri­pa även om man inte är bygg­nads­proffs. Lis­tan på våra råva­ror är kort när vi enbart utnytt­jar enk­la, natur­li­ga pro­duk­ter.

7. Siktet i framtiden

Hur vi bor för­änd­ras och våra hem behö­ver anpas­sas där­ef­ter. Trä Kro­­nor-husen tar sin inspi­ra­tion från det tra­di­tio­nel­la fin­länds­ka trä­byg­gan­det och byggs för att hål­la från gene­ra­tion till gene­ra­tion. Ladd­ning för elbi­lar, smart tek­no­lo­gi, för­ny­bar ener­gi och and­ra tek­nis­ka lös­ning­ar som under­lät­tar var­da­gen hör såle­des som en natur­lig del till vårt ser­vice­sor­ti­ment.

Tuusulaan rakennetaan 13 townhouse-kotia Trä Kronor -konseptilla
Läs mer om vår histo­ria

Artik­lar