Lätt att andas i trähus

Mas­siv­trä­hus har en lång histo­ria i Fin­land. De läm­par sig ypper­ligt för vårt kli­mat och är bevi­sat häl­so­sam­ma att bo i. Dess­utom brom­sar de kli­mat­för­änd­ring­en genom att i sin kon­struk­tion lag­ra den kol som natur­ligt finns bun­den i trä­det. Då ett trä­hus byggs och för­val­tas rätt utgör det en ekogär­ning och en inve­ste­ring, som beva­rar sitt vär­de från gene­ra­tion till gene­ra­tion.

Mas­siv­kon­struk­tio­nen är geni­al i all sin enkel­het. Den fun­ge­rar suve­ränt som bäran­de kon­struk­tion, som vär­mei­so­le­ring och inred­ning­s­e­le­ment, och behö­ver sålun­da inga övri­ga mate­ri­al run­tom sig. Kon­struk­tio­nen inne­hål­ler hel­ler inte plast, lim eller and­ra skad­li­ga ämnen.

Trä Kronor-husen byggs av erfarna specialister

Våra hus byggs av Trä­hus, som spe­ci­a­li­se­rat sig på bygg­nads­vård och håll­bart trä­byg­gan­de. Våra
tim­mer­män utnytt­jar tra­di­tio­nel­la meto­der till att byg­ga nytt.

Naturlig estetik

Vi pla­ne­rar alla våra hus enligt sju prin­ci­per för häl­so­samt och håll­bart byg­gan­de. Trä Kro­­nor-husen tar sin inspi­ra­tion från det tra­di­tio­nel­la fin­länds­ka trä­byg­gan­det och byggs för att hål­la från gene­ra­tion till gene­ra­tion.

Självdragsventilation i fokus

Effek­tiv ven­ti­la­tion är basen för ett sunt boen­de. Många inom­­hus­lufts- och mögel­re­la­te­ra­de pro­blem kun­de före­byg­gas med själv­drags­ven­ti­la­tion, där frisk luft ström­mar in och gam­mal forslas ut natur­ligt genom väl­pla­ne­ra­de intag och utsläpp. Vi använ­der den­na metod i alla våra bygg­na­der.

Följ oss på sociala media

Lyssna på Trä Kronor-podcasts

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Ple­a­se lea­ve this field emp­ty.