Under­sök­ning­ar visar att det i Fin­land, spe­ci­ellt på områ­den där bostads­mäs­sor arran­ge­rats, bor Euro­pas lyck­li­gas­te invå­na­re. Ett vägan­de skäl för det­ta är att invå­nar­na redan vid upp­fö­ran­de­ske­det lär kän­na varand­ra, säger verk­stäl­lan­de direk­tör Har­ri Tuo­maa­la vid Andelsla­get Fin­lands Bostads­mäs­sa.

- Fin­län­dar­na är som känt inte värl­dens mest soci­a­la gäng, men det går inte att bestri­da forsk­nings­re­sul­tat: vi trivs med att kän­na våra gran­nar. Det ger oss trygg­het och en käns­la av sta­bi­li­tet.

Det finns ock­så and­ra orsa­ker till en över­läg­sen invånartriv­sel. Bostads­mäs­san under­sö­ker boen­de­triv­sel genom en årlig befolk­nings­ba­ro­me­ter. För­ra året genom­för­des enkä­ten i Esbo, Tam­mer­fors och Vasa.

Såväl oför­äd­lad som bebygd naturmil­jö påver­kar män­ni­skan på sam­ma sätt: lug­nan­de, helan­de och höjan­de av triv­seln. Bild Ante­ro Ten­hu­nen

Tuo­maa­la kon­sta­te­rar att grun­den för en naturupp­le­vel­se, vil­ket anses oer­hört viktigt,ligger innan­för hem­mets väg­gar, i bygg­ma­te­ri­a­let.

- Det intres­san­ta är att män­ni­skan för­nim­mer natu­ren lika starkt obe­ro­en­de av om hon bor i en natu­ren­lig mil­jö eller i en naturom­giv­ning som for­mats av män­ni­sko­hand. Där­för vill vi del­ta redan i den ini­ti­a­la plan­lägg­ning­en av nya mäss­om­rå­den.

Baro­me­tern sam­lar infor­ma­tion och för­stå­el­se som utgångs­punkt för god prax­is. Syf­tet begrän­sas dock inte endast till att genom­fö­ra möj­li­gast fram­gångs­ri­ka mäs­sor i fram­ti­den.

Fin­lands Bostads­mäs­sas affärsidé har expan­de­rat till att omfat­ta invå­nar­nas hela lev­nads­mil­jö, säger verk­stäl­lan­de direk­tör Har­ri Tuo­maa­la.

- Nu är exem­pel­vis tra­fi­ken i ett kraf­tigt bryt­nings­ske­de och vi behö­ver allt grund­li­ga­re tän­ka på hur vi löser sam­färdseln i fram­ti­den. Där­till ana­ly­se­rar vi var­je bostads­om­rå­de ur ett livscy­kel­per­spek­tiv, dvs. områ­det mås­te kun­na tjä­na invå­nar­na från krub­ban till gra­ven.

- Att pla­ne­ra en bostads­mäs­sa gene­re­rar en hel mas­sa annan data som bre­da­re kun­de utnytt­jas i Fin­land, inte enbart med tan­ke på ett mäss­om­rå­de per år. I plan­lägg­ning­en och exe­kve­ring­en av en bostads­mäs­sa lig­ger ena­stå­en­de styr­ka som väl kun­de vara vär­de­full även i and­ra sam­man­hang, reflek­te­rar Tuo­maa­la.

Månsidiga stigar för livet på busholmen

Så gott som var­je fin­län­da­re kän­ner till begrep­pet Bostads­mäs­sa. Få vet ändå att mäss­or­ga­ni­sa­tio­nen är ett ide­ellt andelslag som för­u­tom den årli­ga bostads­mäs­san även har and­ra upp­drag.

Bland annat stö­der Mäss­or­ga­ni­sa­tio­nen små kom­mu­ner, ofta såda­na med flytt­för­lust, att ska­pa en ny, loc­kan­de omgiv­ning. Ett sådant pro­jekt fick sin start i Ingå Väst­ny­land vid års­skif­tet. Där byggs nu ett helt nytt kom­mun­cent­rum. Pro­jek­tet avvi­ker från den
tra­di­tio­nel­la mäss­verk­sam­he­ten genom att andelsla­get inte kom­mer att arran­ge­ra ett offent­lig mäs­se­ve­ne­mang då byg­get slut­föts.

- Ingå är ett gott exem­pel på vad vi rik­tar in oss på i allt stör­re grad. Den förs­ta fasen i Ingå kom­muns nya cent­rum beräk­nas vara avslu­tad som­ma­ren 2020, berät­tar Har­ri Tuo­maa­la.

Bus­hol­men i Helsing­fors utveck­las inten­sivt. Bostads­mäs­san arran­ge­rar där ett eve­ne­mang för stads­bo­en­de i sep­tem­ber 2018.

Bostads­mäs­san expan­de­rar ock­så i redan bebyggd stads­mil­jö genom att arran­ge­ra ett avgifts­fritt eve­ne­mang på Bus­hol­men i Helsing­fors i sep­tem­ber. Elä­mi­sen polut (arbets­namn på svens­ka: Mångsidi­ga sti­gar för livet) lyf­ter under 10 dagars tid fram stads­bo­en­dets nya lös­ning­ar och ser­vice. Pro­gram­kon­cep­tet går att repro­du­ce­ra i alla sor­ters till­ta­gan­de stad­mil­jö­er i Fin­land och inter­na­tio­nellt.

- På det hela taget söker vi på i Andelsla­get Bostads­mäs­san nya lös­ning­ar för ett bätt­re liv. Mål­sätt­ning­en låter litet hög­tra­van­de men klar­nar när man fun­de­rar över hur många små detal­jer som till­sam­mans utgör ett gott boen­de. Vår verk­sam­het begrän­sas inte läng­re till huset och går­den, utan omfat­tar hela den bebygg­da närmil­jön, dess ser­vice­ni­vå och hel­hets­täc­kan­de funk­tio­na­li­tet. Vårt mål kan de facto jäm­fö­ras med Fin­lands stats dito, skrat­tar Tuo­maa­la, nöjd över en pass­lig para­bel.

Föl­jan­de bostads­mäs­sa arran­ge­ras i juli i Björ­ne­borg, där man reno­ve­rat ett gam­malt indu­stri­om­rå­det för bostä­der.

- Björ­ne­borg är ett bra exem­pel på ett full­bor­dat pro­jekt där grön­om­rå­den är i en avgö­ran­de roll samt där all kri­tisk ser­vice i livets oli­ka ske­den har häm­tats in till ett gemen­samt, kom­pakt områ­de.

Till Tus­by bostads­mäs­sa år 2020 byggs ett rekor­dan­tal trä­hus. Hälso­med­ve­ten­he­ten och pro­ble­men med inom­hus­luft har gett luft under ving­ar­na för bug­gan­det av mas­siv­trä­hus.

- Pro­be­le­men är mång­fa­set­te­ra­de i modernt byg­gan­de, men jag vill tro att Bostads­mäs­san kan erbju­da en platt­form där sun­da och håll­ba­ra lösing­ar är lät­ta att full­bor­da. Det lönar sig inte att ruva på goda idéer utan de bör omvand­las till verk­lig­het genast. På så vis vak­nar res­ten av sam­häl­let upp till att det går och det bör ske för­änd­ring, sum­me­rar Tuo­maa­la.