På en ståt­lig slutt­ning i Kittel­da­len i Esbo tras­kar Susan­na Fab­ri­ci­us av och an, mätan­de plat­sen för sitt kom­man­de hus.

- Här ska det stå. Var­dags­rum­met blir unge­fär här. Snyg­ga vyer, eller vad, kon­sta­te­rar Fab­ri­ci­us där hon beund­rar det tall­be­kläd­da klipp­land­ska­pet.

Famil­jen Fab­ri­ci­us bör­ja­de pla­ne­ra ett nytt hem då söner­na vux­it upp och flyt­tat ut. Var­da­gen i det gam­la egna­hems­hu­set i när­he­ten hade fun­ge­rat bra, och där­för vil­le man hit­ta den nya bygg­plat­sen i trak­ten. Fab­ri­ci­us själv spen­de­ra­de sin barn­dom i ett front­man­na­hus. När de egna bar­nen fötts reno­ve­ra­de famil­jen åt sig ett trä­hus från 1960-talet. När mate­ri­a­let för det nya huset skul­le bestäm­mas var där­av trä både bekant och moti­ve­rat.

Hur gjordes beslutet om husleverantör

- Vi vil­le ha ett hand­gjort och för våra behov mått­be­ställt hus. Eftersom våra tidi­ga­re erfa­ren­he­ter av enk­la trä­kon­struk­tio­ner varit så goda, så öns­ka­de vi nu ock­så en lim­fri mas­siv­trästom­me. Vi vil­le för­säk­ra oss om att mate­ri­al­va­len är håll­ba­ra och inte för­or­sa­kar sjuk­do­mar eller and­ra över­ras­kan­de reak­tio­ner. Vi hade följt med husle­ve­ran­törs­mark­na­den i fle­ra års tid och efter ini­ti­a­la dis­kus­sio­ner med 6 leve­ran­tö­rer bad vi om offert från tre styc­ken. Valet föll på Trä Kro­nor vars kon­struk­tio­ner sva­rar på alla våra krav och dess­utom är lim­fria och fram­ställs utan kemi­ka­lisk behand­ling.

Vad betyder hälsosamt boende för dig

- Till min lyc­ka har jag ald­rig själv upp­levt inom­­hus­lufts- eller mögel­pro­blem, men våra bekan­ta i Par­gas var tvung­na att riva sitt hus pga just det­ta. Vi har ock­så aktivt följt med den offent­li­ga dis­kus­sio­nen om mögel­frå­gor. Det ver­kar emel­lanåt som om de per­so­ner som före­språ­kar sunt och håll­bart byg­gan­de är allt­för få. För att inte tala om leve­ran­tö­rer­nas brist på trans­pa­rens vad gäl­ler använ­da bygg­ma­te­ri­al.

Hur ska det nya huset se ut

- Egent­li­gen vil­le vi ha alla funk­tio­ner på ett plan, för att kun­na bo kvar i det här huset så länge som möj­ligt. Men den bran­ta ter­räng­en ställ­de vis­sa krav och sålun­da byg­ger vi i två våning­ar nu.

- Lev­nads­y­tan blir unge­fär 140 kvadrat­me­ter. För­u­tom mas­ter bedroom kom­mer vi antag­li­gen att ha två gäst­rum, vil­ka även fun­kar som arbets­rum, samt ett stort var­dags­rum som öpp­nar sig mot mat­sa­len. Köket ska inspi­re­ra till mat­lag­ning med
vän­ner. Och högst på öns­ke­lis­tan finns en bastu som upp­värms med både el och ved.

- Utgångs­lä­get är att huset pla­ne­ras möj­li­gast i synk med omgiv­ning­en och ter­räng­en och så att under­hål­let är lätt och behän­digt.

Hurdana värden ska huset representera?

- Vi tän­ker läng­sik­tigt. Vi vill ha ett hem som är desig­nat uttryck­li­gen för det­ta livs­ske­de, när vi bor på tumis med min man. Men vi vill ock­så ha en möj­lig­het att inhy­sa våra barn med famil­jer när de besö­ker oss. Dess­utom vill vi att vårt hem ska repre­sen­te­ra eko­lo­gisk håll­bar­het och att det ska vara bebo­e­ligt även om 150 år och då impo­ne­ras över hant­ver­kar­fär­dig­he­ter­na från år 2018.

- Vi byg­ger fram­förallt ett hem med stort H – en plats där man trivs och kan kopp­la av.

Och hur känns det inför själva byggfasen

- Först spän­de vi oss lite för det, men efter att ha mött tea­met på Trä Kro­nor viss­te vi att vi träf­fat rätt. Få byg­ga­re har som de, hela leve­rans­pro­ces­sen i egna hän­der, bör­jan­des från egna tim­mer­män, för att inte tala om snic­ka­re.

- Pla­ne­rings­ske­det är verk­li­gen givan­de med SAATSI ark­ki­tek­ter­nas mil­da och kund­o­ri­en­te­ra­de väg­led­ning. Vi har lärt oss så myc­ket! Men det störs­ta spän­nings­mo­men­tet för till­fäl­let är tid­ta­bel­len – vi hop­pas på att kun­na flyt­ta in redan vid års­skif­tet. För mitt inre kan jag se mig sit­ta vid köks­bor­det med en kaf­fe­kopp, beund­ran­de huset och den under­bart har­mo­nis­ka vyn som öpp­nar sig utan­för fönst­ret.

Följ med Susan­na Fab­ri­ci­us bygg­pro­jekt på våra Face­­book-sidor och Instagram!