Tusby Mässbostäder

Lätt att andas i trähus

Mas­siv­trä­hus har en lång histo­ria i Fin­land. De läm­par sig ypper­ligt för vårt kli­mat och är bevi­sat häl­so­sam­ma att bo i. Dess­utom brom­sar de kli­mat­för­änd­ring­en genom att i sin kon­struk­tion lag­ra den kol som natur­ligt finns bun­den i trä­det. Då ett trä­hus byggs och för­val­tas rätt utgör det en ekogär­ning och en inve­ste­ring, som beva­rar sitt vär­de från gene­ra­tion till gene­ra­tion.

Mas­siv­kon­struk­tio­nen är geni­al i all sin enkel­het. Den fun­ge­rar suve­ränt som bäran­de kon­struk­tion, som vär­mei­so­le­ring och inred­ning­s­e­le­ment, och behö­ver sålun­da inga övri­ga mate­ri­al run­tom sig. Kon­struk­tio­nen inne­hål­ler hel­ler inte plast, lim eller and­ra skad­li­ga ämnen.

Lätt att andas i trähus