Trä Kronor-husen byggs av erfarna specialister

Våra hus byggs av Trä­hus, som spe­ci­a­li­se­rat sig på bygg­nads­vård och håll­bart trä­byg­gan­de. Våra
tim­mer­män, såsom Brend Kat­ter och Juu­so Heik­ki­nen, utnytt­jar tra­di­tio­nel­la meto­der till att byg­ga nytt.