Självdragsventilation

Självdragsventilation i fokus

Effek­tiv ven­ti­la­tion är basen för ett sunt boen­de. Många inom­­hus­lufts- och mögel­re­la­te­ra­de pro­blem kun­de före­byg­gas med själv­drags­ven­ti­la­tion, där frisk luft ström­mar in och gam­mal forslas ut natur­ligt genom väl­pla­ne­ra­de intag och utsläpp. Vi använ­der den­na metod i alla våra bygg­na­der.