Terveellisiä ja kestäviä massiivi­puu­koteja luonnon­kauniiseen Tuusulaan

Tuu­su­lan asun­to­mes­su­il­le koho­aa vuon­na 2020 koko­nai­nen kort­te­li ter­ve­el­li­siä ja ympä­ri­stöy­stäväl­li­siä town­­house-kote­­ja. Asun­not raken­ne­taan luon­nol­li­sista, laa­duk­ka­is­ta mate­ri­aa­leis­ta.

Trä Kro­nor -talot suun­ni­tel­laan ter­ve­el­li­sik­si, ajat­to­mik­si ja vika­si­e­to­i­sik­si. Lii­mat­to­man ja muo­vit­to­man mas­si­i­vi­pu­ur­a­ken­teen lisäk­si kai­kis­sa talo­is­sa on pai­no­vo­i­mai­nen ilman­vaihto sekä mui­ta hyväk­si havaittu­ja raken­nu­so­i­val­luksia suo­ma­lai­ses­ta raken­nusperin­te­e­stä. Trä Kro­no­rin seit­se­män peri­aa­tet­ta takaa­vat puh­taan asu­mi­sen ja raik­kaan sisä­il­man lisäk­si inve­sto­in­nin säily­vyy­den suku­pol­vi­en pää­hän.

Esteettisiä ja eko­logisia ratkaisuja

Kal­li­o­po­h­jal­le perus­tetta­vat Trä Kro­nor -kodit ovat kak­si­ker­rok­si­sia, ja ylei­sil­me­el­tään skan­di­naa­vi­sen ajat­to­mia. Yhdis­tet­tynä nyky­ai­ka­i­seen suun­nit­telu­un ja äly­tek­ni­si­in val­mi­uksi­in perin­te­i­siä arvo­ja vaa­li­vat Trä Kro­nor -kodit edu­sta­vat tule­vai­su­u­den asu­mi­sen aate­lia.

Raken­nus­fy­si­ik­kaan ja puur­a­ken­ta­mi­seen eri­ko­istu­nut ark­ki­teh­ti­to­i­misto Saat­si Ark­ki­teh­dit, joka vas­taa talo­jen suun­nit­telus­ta, on tun­net­tu este­et­ti­si­stä ja eko­lo­gi­sista rat­ka­i­su­istaan.

Asun­not ovat kool­taan 87,5–135 neli­ötä (S-koko­i­­nen 396 000 €, M-koko­i­­nen 578 000 €, L-koko­i­­nen 645 000 €). Ne sijo­ittu­vat moni­pu­o­li­sen puiston kupee­seen, jos­ta löytyy mm. istutu­sal­tai­ta, las­ten leik­ki­pu­isto ja monia ulkoi­lu­reitte­jä. Naa­purustos­ta löyty­vät päiväko­ti, kou­lu ja seni­o­ri­pal­velu­ta­lo.

Myynti on käynnissä!

Ota yhteyttä:

Outi Malm­lund
outi.malmlund@tralkv.fi
0400 633 655

Kiinnostuitko Trä Kronor -kodeista?

Jätä yhteys­ti­e­to­si niin otam­me sinu­un yhteyt­tä!

Ple­a­se lea­ve this field emp­ty.

Tulossa

Haem­me jat­ku­vas­ti uusia tontte­ja town­­house- ja muil­le Trä Kro­nor -kodeil­le, jot­ka suun­ni­tel­laan raken­nuspe­ri­aat­te­i­tam­me kun­ni­o­it­taen ja raken­nuspaik­ka huo­mio­i­den yhte­i­styös­sä Saat­si Ark­ki­teh­ti­en kans­sa.

Ota Yhteyttä

Tho­mas Norei­la
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Arkkitehdit Pekka Saatsi ja Mathias Nyström sekä Trä Groupin toimitusjohtaja Thomas Noreila
Ark­ki­teh­dit Pek­ka Saat­si ja Mat­hi­as Nyström sekä Trä Grou­pin toi­mi­tu­sjoh­ta­ja Tho­mas Norei­la Tuu­su­lan luon­nonkau­ni­il­la ton­til­la.

Ja, tack! Jag vill ha mera info
om Trä Kronor-husen i Tusby.

Fyll i blan­ket­ten, så kon­tak­tar vi dig.

Hur många rum behöver du?

Behöver du bilplats?

Vill du ha egen bastu?

Hur klart vill du ha ditt hem?

Behöver du inredningshjälp?

Hur mycket förrådsutrymme behöver du?


Hurdana gemensamma utrymmen använder du?

Hur använder du din gård?

Hurdana ellösningar vill du ha?

Det viktigaste utrymmet I mitt hem är

Vill du bli informerad om olika evenemang under byggskedet?

För den som gör den förs­ta bin­dan­de reser­va­tio­nen ingår ett kom­plett kök, desig­nad av inred­nings­in­gen­jö­ren Han­ni Koro­ma. Köks­pri­set kom­mer att dras av från köpeskil­ling­en när kon­trak­tet till­de­las.

Ple­a­se lea­ve this field emp­ty.