Terveellisiä ja kestäviä massiivipuukoteja luonnonkauniiseen Tuusulaan

Tuu­su­lan asun­to­mes­su­a­lu­e­el­le koho­aa vuon­na 2020 ja 2021 ter­ve­el­li­siä ja ympä­ri­stöy­stäväl­li­siä town­­house-kote­­ja. Asun­not raken­ne­taan luon­nol­li­sista, laa­duk­ka­is­ta mate­ri­aa­leis­ta. Ne on suun­ni­tel­tu Trä Kro­nor -kon­sep­tin muka­i­sesti ter­ve­el­li­sik­si, ajat­to­mik­si ja vika­si­e­to­i­sik­si. Lii­mat­to­man ja muo­vit­to­man mas­si­i­vi­pu­ur­a­ken­teen lisäk­si kai­kis­sa talo­is­sa on pai­no­vo­i­mai­nen ilman­vaihto sekä mui­ta hyväk­si havaittu­ja oival­luksia suo­ma­lai­ses­ta raken­nusperin­te­e­stä. Trä Kro­no­rin seit­se­män peri­aa­tet­ta takaa­vat puh­taan asu­mi­sen ja raik­kaan sisä­il­man lisäk­si inve­sto­in­nin säily­vyy­den suku­pol­vi­en pää­hän. Koti­en raken­ta­mi­ses­ta vas­taa puur­a­ken­ta­mi­seen ja restau­ro­in­ti­in eri­ko­istu­nut Trä­hus.

Esteettisiä ja eko­logisia ratkaisuja

Kal­li­o­po­h­jal­le perus­tetta­vat Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­­house-kodit ovat kak­si­ker­rok­si­sia, ja ylei­sil­me­el­tään skan­di­naa­vi­sen ajat­to­mia. Yhdis­tet­tynä nyky­ai­ka­i­seen suun­nit­telu­un perin­te­i­siä arvo­ja vaa­li­vat kodit edu­sta­vat tule­vai­su­u­den asu­mi­sen aate­lia.

Asun­not ovat kool­taan 70–135 neli­ötä, ja nii­stä on saata­vil­la nel­jä eri koko­vaihto­ehtoa:

Valmistuu Tuusulan Asuntomessuille 2020

S-koko­i­­nen | 87,5 m² | 386 000 €
M-koko­i­­nen | 128,5 m² | 546 000 €
L-koko­i­­nen | 135 m² | 592 000 €

Valmistuu vuonna 2021

XS-koko­i­­nen | 70 m² | 298 000 €

Ajaton ja kestävä koti luonnonmateriaaleista

Myynti on käynnissä!

Ota yhteyttä:

Mia Lehto­nen
mia@bo.fi
040 036 9666

Rona Pomo­ell
rona@bo.fi
040 515 4747

Aar­no Sai­ne
aarno@bo.fi
050 369 2400

Patrick Frisk
patrick@bo.fi
040 534 3590

Ajaton ja kestävä koti luonnonmateriaaleista

Kiinnostuitko Trä Kronor -konseptin kodeista?

Jätä yhteys­ti­e­to­si niin otam­me sinu­un yhteyt­tä!

Ple­a­se lea­ve this field emp­ty.

Tulossa

Haem­me jat­ku­vas­ti uusia tontte­ja town­­house- ja muil­le Trä Kro­nor -kodeil­le, jot­ka suun­ni­tel­laan raken­nuspe­ri­aat­te­i­tam­me kun­ni­o­it­taen ja raken­nuspaik­ka huo­mio­i­den.

Ota Yhteyttä

Tho­mas Norei­la
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Trä­husin työ­mi­e­het raken­ta­mas­sa Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­­house-kote­­ja Tuu­su­las­sa keväällä 2019.

Ja, tack! Jag vill ha mera info
om Trä Kronor-husen i Tusby.

Fyll i blan­ket­ten, så kon­tak­tar vi dig.

Hur många rum behöver du?

Behöver du bilplats?

Vill du ha egen bastu?

Hur klart vill du ha ditt hem?

Behöver du inredningshjälp?

Hur mycket förrådsutrymme behöver du?


Hurdana gemensamma utrymmen använder du?

Hur använder du din gård?

Hurdana ellösningar vill du ha?

Det viktigaste utrymmet I mitt hem är

Vill du bli informerad om olika evenemang under byggskedet?

För den som gör den förs­ta bin­dan­de reser­va­tio­nen ingår ett kom­plett kök, desig­nad av inred­nings­in­gen­jö­ren Han­ni Koro­ma. Köks­pri­set kom­mer att dras av från köpeskil­ling­en när kon­trak­tet till­de­las.

Ple­a­se lea­ve this field emp­ty.