Vi står genuint bakom vår mission

Det är vår rät­tig­het att bo och leva i en häl­so­sam och trygg mil­jö. Vi har rätt till häl­so­sam­ma dag­hem och sko­lor. Vi har rätt att job­ba i en omgiv­ning, där det är lätt att andas. Vi har rätt att bo i hem, som hål­ler oss fris­ka.

Trä Kro­­nor-kon­­cep­­tet är en hel­hets­lös­ning där modern, ele­gant arki­tek­tur kom­bi­ne­ras med insik­ter från den anri­ka, fin­länds­ka bygg­tra­di­tio­nen. Vi använ­der doku­men­te­rat fun­ge­ran­de bygg­nads­sätt för att ska­pa nya, bety­del­se­ful­la bygg­na­der, som beva­rar och respek­te­rar sin omgiv­ning och dess invå­na­re.

Thomas Noreila - Trä Group

Trä­hus, som för­verk­li­gar våra bygg­na­der, har sina röt­ter i en tid då recep­tet för ett fun­ge­ran­de hus hör­de till vårt sam­häl­le­li­ga arv.

I Fin­land har man i århund­ra­den byggt hus av äkta, natu­ren­li­ga mate­ri­al. Husen lever i sam­spel med sina invå­na­re och stri­der inte mot natu­rens och fysi­kens lagar. Om husen för­val­tas rätt, är de en smart inve­ste­ring, som tjä­nar såväl oss som många kom­man­de gene­ra­tio­ner.

Var­je nytt Trä Kro­­nor-hus byggs för att fun­ge­ra pre­cis så. Men fram­förallt sva­rar de på nya och fram­ti­da utma­ning­ar och boen­de­be­hov. Vi tror på enk­la kon­struk­tio­ner och natur­li­ga, håll­ba­ra mate­ri­al. Där­för vet vi att våra hus hål­ler i fle­ra hund­ra år. Sam­ti­digt vill vi sik­ta blic­ken fram­åt och utnytt­ja dagens och fram­ti­dens lös­ning­ar vad det gäl­ler t.ex. ener­gi­pro­duk­tion.

Det är många som i skri­van­dets stund käm­par med mögel- och inom­hus­luft­pro­blem. I det fak­to så drab­bas 1 mil­jon fin­län­da­re var­je dag av dålig inom­hus­luft. Jag var själv i sam­ma situ­a­tion för drygt tio år sedan. En mas­siv mögel­ska­da på mitt dåva­ran­de jobb gjor­de mig så gott som arbetso­för­mögen för en tid och kro­niskt sjuk. Med den vär­de­ful­la erfa­ren­he­ten i baga­get är jag över­ty­gad om att det är fullt möj­ligt att åstad­kom­ma en trygg och häl­so­främ­jan­de boen­de­mil­jö. Vi tror på trans­pa­rens och ärlig­het.

Till­sam­mans kan vi änd­ra på bygg­kul­tu­ren och ska­pa en omgiv­ning, där vi alla mår bra!

THOMAS NOREILA
VD
Trä Group Ab

Beställ vårt nyhetsbrev!

Ple­a­se lea­ve this field emp­ty.

Jag ger TRÄ tillå­tel­se att skic­ka mig e-mail.Tie­to­su­o­ja­se­los­te