Terveellisiä ja kestäviä massiivipuukoteja luonnonkauniiseen Tuusulaan

Tuusu­lan asun­to­mes­suil­le koho­aa vuon­na 2020 kort­te­li ter­veel­li­siä ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä town­­house-kote­­ja. Asun­not raken­ne­taan luon­nol­li­sis­ta, laa­duk­kais­ta mate­ri­aa­leis­ta. Trä Kro­nor -kon­sep­tin kodit suun­ni­tel­laan ter­veel­li­sik­si, ajat­to­mik­si ja vika­sie­toi­sik­si. Lii­mat­to­man ja muo­vit­to­man mas­sii­vi­puu­ra­ken­teen lisäk­si kai­kis­sa talois­sa on pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to sekä mui­ta hyväk­si havait­tu­ja oival­luk­sia suo­ma­lai­ses­ta raken­nus­pe­rin­tees­tä. Trä Kro­no­rin seit­se­män peri­aa­tet­ta takaa­vat puh­taan asu­mi­sen ja raik­kaan sisäil­man lisäk­si inves­toin­nin säi­ly­vyy­den suku­pol­vien pää­hän.

Esteettisiä ja eko­logisia ratkaisuja

Kal­lio­poh­jal­le perus­tet­ta­vat Trä Kro­nor -kon­sep­tin town­­house-kodit ovat kak­si­ker­rok­si­sia, ja ylei­sil­meel­tään skan­di­naa­vi­sen ajat­to­mia. Yhdis­tet­ty­nä nyky­ai­kai­seen suun­nit­te­luun perin­tei­siä arvo­ja vaa­li­vat Trä Kro­nor -kodit edus­ta­vat tule­vai­suu­den asu­mi­sen aate­lia. Raken­nus­fy­siik­kaan ja puu­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Saat­si Ark­ki­teh­dit, joka vas­taa talo­jen suun­nit­te­lus­ta, on tun­net­tu esteet­ti­sis­tä ja eko­lo­gi­sis­ta rat­kai­suis­taan.

Asun­not ovat kool­taan 70–135 neliö­tä, ja niis­tä on saa­ta­vil­la nel­jä eri koko­vaih­toeh­toa:

Valmistuu Tuusulan Asuntomessuille 2020

S-kokoi­­nen | 87,5 m² | 386 000 €
M-kokoi­­nen | 128,5 m² | 546 000 €
L-kokoi­­nen | 135 m² | 592 000 €

Valmistuu vuonna 2021

XS-kokoi­­nen | 70 m² | 298 000 €

Myynti on käynnissä!

Ota yhteyttä:

Mia Leh­to­nen
mia@bo.fi
040 036 9666

Rona Pomoell
rona@bo.fi
040 515 4747

Aar­no Sai­ne
aarno@bo.fi
050 369 2400

Pat­rick Frisk
patrick@bo.fi
040 534 3590

Kiinnostuitko Trä Kronor -konseptin kodeista?

Jätä yhteys­tie­to­si niin otam­me sinuun yhteyt­tä!

Plea­se lea­ve this field emp­ty.

Tulossa

Haem­me jat­ku­vas­ti uusia tont­te­ja town­­house- ja muil­le Trä Kro­nor -kodeil­le, jot­ka suun­ni­tel­laan raken­nus­pe­ri­aat­tei­tam­me kun­nioit­taen ja raken­nus­paik­ka huo­mioi­den yhteis­työs­sä Saat­si Ark­ki­teh­tien kans­sa.

Ota Yhteyttä

Tho­mas Norei­la
thomas@tragroup.fi
+358 40 705 1572

Arkkitehdit Pekka Saatsi ja Mathias Nyström sekä Trä Groupin toimitusjohtaja Thomas Noreila
Ark­ki­teh­dit Pek­ka Saat­si ja Mat­hias Nyström sekä Trä Grou­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tho­mas Norei­la Tuusu­lan luon­non­kau­niil­la ton­til­la.

Kyllä, haluan lisätietoja
Tuusulaan rakennettavista Trä Kronor -kodeista!

Täy­tä loma­ke, niin otam­me sinuun yhteyt­tä.

Millaisen asunnon tarvitset?

Tarvitsetko autopaikan?

Haluatko oman saunan?

Kuinka paljon varastotilaa tarvitset?

Millaisia yhteistiloja toivoisit?

Mihin tulet käyttäämään pihaasi?

Minkälaisia energiaratkaisuja kaipaat?

Mistä sait ensimmäisen kerran kuulla Trä Kronorista?

Haluatko lisätietoja rakennusajan tapahtumista?

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.Plea­se lea­ve this field emp­ty.